Sing vooraf: Psalm 19:4, 5

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1
Gebed
Psalm 1:1

Skriflesing:     2 Petrus 2
Teks 2 Petrus 2:4-22; Kategismus Sondag 2

Een van die grondliggendste dinge wat ons reg van die begin af uit die Bybel leer, is dat die mens uit homself ’n ellendeling is.
In die gedeelte waaruit ons gelees het, word daar vermeld van sekere engele wat vir ewig in ellende is.
Ons is in ’n toestand wat baie soos hulle s’n is, maar gelukkig ook baie anders.
Die feit van ons verlossing maak egter nie ons toestand minder ernstig nie.
Ons is almal deeglik bewus daarvan dat dit die Wet van God is wat ons hierdie diepgaande kennis van ons sondes en ellendes leer.
Die antwoord hierop is dat die Tien Gebooie God self is wat praat. Hy praat nie net nie:
Daarom dra die Wet gesag.
Dikwels beskou ons die Wet as onredelik, maar ons moet onthou dat daar sekere voorskrifte was waarvolgens die Here die mens geskape het in die Paradys.
Dis presies wat die werk van die Wet is.
Maar mettertyd het die agteruitgang gekom soos wat die sonde al dieper in die skepping en die mens deurgewerk het.
Daarna kom Sinaï. Die Tien Gebooie word gegee: Presies op die voorwaardes van die verbond.
Dit is ook nie so dat ons Nuwe-Testamentiese Christene van die wet ontslae is nie, want Christus het die Wet nooit afgeskaf nie.
Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. (Matteus 5:17 AFR53)
Ons is nooit sonder die Wet van die Here nie.
Die gesag van die Wet is verder ook gegrond in die heiligheid van die Wet.
Deur die Wet van die Here is Hy altyddeur by ons.
Die Wet beskerm juis my vryheid. As ek die Wet oortree, kom ek in ’n geregsposisie voor God.
Die eis van die Wet is liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Dit is in Romeine 13:9, 10 geskryf.

Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet. (Romeine 13:9-10 AFR53)

Die begrip liefde is natuurlik weer debatteerbaar, en daarom moet ons weer uit die Skrif baie duidelik omlyn wat die Bybel verstaan met liefde.
Die liefde van God se Wet het ook verandering/vrug in my lewe tot gevolg.
Die donker kant van die Wet is natuurlik dat dit die geestelike armoede onderstreep waarin ons is, want ons is geskape om spontaan die Wet te kon hou, en nou kan ons dit nie meer doen nie!
En wat nou? Is daar redding moontlik met ’n wet wat so heilig is, en wat met God se krag eis, terwyl so ’n arme ellendeling soos ek dit moet gehoorsaam en ek dit onmoontlik nie kan doen nie!
As ek eers besef dat my geloofslewe byna ’n misdaadkarakter dra, sal ek besef wat dit beteken as ek saam met God aan die Nagmaaltafel aansit en ek hoor dat God vir my sê:
Laat ons dan altyd wanneer ons die Wet lees, daaraan dink met absolute eerlikheid hoe swak dit eintlik met ons gaan.
Kom ons lees Kategismus Sondag 2 saam:

Vraag 3: Waaruit ken jy jou ellende?
Antwoord: Uit die wet van God (a).

(a)Rom 3:20.

Vraag 4: Wat eis die wet van God van ons?
Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete (a).

(a)Deut 6:5; Lev 19:18; Mark 12:30; Luk 10:27

Vraag 5: Kan jy dit alles ten volle nakom?
Antwoord: Nee (a), want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat (b).

(a)Rom 3:10, 20, 23;1 Joh 1:8, 10. (b) Rom 8:7; 2:3; Tit 3:3; Gen 6:5; 8:21; Jer 17:9; Rom 7:23.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 103:9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Julie 2005 (aand)