Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 9:1, 7.

Gebed.

Doop: Amce Lucia du Plessis

Skrifberyming 14:1, 2.

Psalm 16:4

Skriflesing:  Lees 2 Samuel 11

Teks:  Handelinge 13:22
En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. (AFR1953)
1 Samuel 13:14
Maar nou sal jou (Saul se) koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom 'n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie. (AFR1953)
Dis so idillies: ‘n man na God se hart!  Dit moet ‘n wonderlike mens wees wat ‘n man na God se hart is!

Kom ons maak met die Bybel in die hand ‘n insnit in hierdie besondere man se lewe in en kyk of hy anders is as ons. 
Let veral op na twee belangrike dinge:
1. Dawid is uit homself ‘n doodgewone ellendenaar!
2. Hoe hanteer ‘n man na God se hart hierdie saak?

1. Dawid is uit homself ‘n doodgewone ellendenaar!
Die geskiedenis wat in 2 Samuel 11 beskryf word, begin so: Dawid bly in Jerusalem. 
Dawid se troepe is in die veld besig met oorlog teen Rabba. 
Dis belangrik om daarop te let dat Dawid ‘n ‘n tyd was waar sy voortdurende vertroue op die Here baie verslyt was. 
Die Bybel het ook iets te sê oor die vrou van die verhaal. 
Die vrou het nogal ‘n interessante familiegeskiedenis:
Die Bybel vertel dat Batseba die dag in ‘n lewenslustige bui was, want sy het haar juis van haar onreinheid gereinig. 
Kom ons kyk hoe die “man na God se hart” hierdie situasie hanteer:
Ons let op dat Dawid alles van goeie sedes en van God se reg oorboord gooi. 
Die verkeerde kuiery het daarop uitgeloop dat sy swanger was en dit vir die koning laat weet het.  In die kort boodskap het daar ‘n duidelike uitdaging gelê: U moet nou maar weet wat u moet doen!

Vir Dawid was dit baie groot moeilikheid.
Dawid het onmiddelik sy regsposisie voor die Here verstaan!  Die Here het ‘n wet laat maak dat ‘n man en ‘n vrou wat owerspel pleeg, dadelik altwee doodgemaak moet word!
En as iemand owerspel doen met 'n man se vrou, owerspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik gedood word. (Levitikus 20:10 AFR1953)
Wat moet Dawid nou doen? 
Batseba rouklaag na Uria se dood.  Nadat haar routyd verby is, laat Dawid haar haal en hy neem haar in sy huishouding op.  Sy word sy vrou en sy bring vir hom ‘n seun in die wêreld.

Vir die mens Dawid was alles meteens in orde  -  maar vir God was alles baie verkeerd!  Daarom tree God op.

2. Hoe hanteer ‘n man na God se hart hierdie saak?

Die vraag bly in mens se gemoed hang:  Is dit nou die man na God se hart? In Samuel se woorde:
…'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

Dit lyk nie uit hierdie gebeurtenis of daar baie van die welbehae sal doen, sprake is nie!

Die Here se optrede verduidelik die saak. Deur die profeet stel die Here die koning aan die kaak.
Dawid besef onmiddelik sy sonde!  Hy verset hom nie en probeer sy saak regverdig nie.  Hy bely en soek die Here onmiddelik op!
En Dawid sê vir Natan: Ek het gesondig teen die HERE! En Natan sê vir Dawid: So het die HERE dan ook u sonde vergewe: u sal nie sterf nie. (2 Samuel 12:13 AFR1953)
Ons weet uit Psalm 51 dat hierdie woorde Dawid soos hamerhoue geslaan het. 
Hoe? Die Here het Dawid viervoudig laat boet vir die moord op Uria en sy owerspel met Batseba.
Al hierdie kinders se dood hou verband met gesinsprobleme  -  die straf van die Here het hom dus voltrek in die hartseer van die gesin.

Hoe hanteer ‘n man na God se hart die straf van die Here oor sy sondes?
Dis presies die punt waaroor die hele ding gaan: Dit is beter om met God die pyn en straf vir jou sondes te dra, as om sonder God in sonde te lewe.

Jy kry nie punte vir verdienste nie. Jy kry genade om te kan terugkeer na God toe.
Dit was die pad wat Dawid geloop het.  Hy het gebid en met baie trane diep geworstel oor sy sondes.  Hy het diep hartseer gehuil oor sy kinders se sondes en soos wat elkeen van hulle dood is, want hy het goed geweet dat dit sy sonde is wat op hulle gewreek word.

Daarby het hy baie opreg en met onbeskryflike berou by die Here gesmeek vir vergifnis van sy sondes. 
Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.
3  (Psalm 51:5) Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.
4  (51:6) Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.
Nadat die kindjie van Batseba dood is, het Dawid dat die priester hom doop met die doop tot bekering.  Dit was die doop wat Johannes die Doper ook geken het.
7  (51:9) Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.
8  (51:10) Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.
9  (51:11) Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.
Daarmee Het Dawid simbolies ook sy sondes bely en gesmeek dat die Here hom rein moet maak deur die smet van sy sondes te verwyder.

Dis hoe iemand is wat vir die Here ‘n vreugde is:  Hy is iemand wat smekend na die Here toe vlug as hy verkeerd gedoen het.  En hy is iemand wat sy saak met God in die reine bring.
Vir so ‘n persoon gee God volle vergifnis van sondes.
My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. (Psalms 32:5 AFR1953)
So moet ek en jy ook lyk en optree!

Ons is natuurlik ‘n hele ent dieper in die genade van God ingelyf as wat Dawid was -  en daarom behoort ons geloofsprestasies dienooreenkomstig beter te wees!
Ons kan Dawid dus volg in die eienskap wat hy gehad het wat gemaak het dat die Here hom so lief gehad het: dat hy ‘n man na God se hart was!
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 32:1, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 November 2002.