Sing vooraf: Psalm 25:3, 5

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:1
Gebed
Skrifberyming 2-1:1 (19:1)
Skriflesing:     2 Samuel 15:12-14; 17:1-14; 18:5-10, 14, 15, 33. Lukas 15:17-20
Teks:               2 Samuel 15:12-14. Kategismus Sondag 33

Absalom het ook, terwyl hy die slagoffers bring, Agitófel, die Giloniet, ’n raadgewer van Dawid, uit sy stad, uit Gilo, laat roep. So het dan die sameswering sterk geword en die mense aldeur meer by Absalom aangesluit. Toe daar dan ’n boodskapper by Dawid kom en sê: Die hart van die manne van Israel is agter Absalom aan – het Dawid aan al sy dienaars wat by hom in Jerusalem was, gesê: Maak klaar en laat ons vlug, want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie! Maak gou om weg te kom, sodat hy ons nie miskien gou inhaal en onheil oor ons bring en die stad met die skerpte van die swaard verslaan nie. (2 Samuel 15:12-14 AFR53)

Die groot saak waaroor dit gaan, is dat ons moet besef dat elke mens uit sy verharding met die sonde moet uitbreek wanneer hy verkeerd doen.
Twee seuns se verhouding met hulle vaders kom in die twee gedeeltes na vore.
Die liefde van God ons Vader word baie mooi uitgebeeld in Dawid se houding teenoor Absalom.
Absalom was egter onbekeerlik.
Dawid het hierdie dinge besef, maar hy kon niks aan sy seun se toestand doen nie.
Miskien is die Here se openbaring wyer as net die feit dat Absalom doodgemaak is.
Daarom het die Here Jesus in sy preek geopenbaar dat daar ook ’n ander pad is. Dit is die pad van bekering.

Bekering is ’n totale verandering van hart so – noem die Bybel dit.
In die gelykenis wat die Here vertel van die seun wat weggegaan het en later weer teruggekom het, is daar baie dinge wat ooreenstem met Absalom se lewe, en ook met ons eie lewens.
Deur sy lus vir en hunkering na die sonde word sy liefdesband met sy huis verbreek.
Maar daar het verandering gekom by die seun van die gelykenis. Hy het ’n draaipunt bereik.
Hier is ’n bepaalde stukkie beweging wat ons moet raaksien:
Die dinge het by die verlore seun so gebeur dat hy berou gekry het oor wat hy gedoen het.
Die Here gebruik toe die beeld in die gelykenis dat die jongman besef dat hy vergaan van die honger.
Toe al die dinge gebeur met die jongman, vertel die Here in die gelykenis dat hy toe besef het hoe goed sy vader werklik was.
Die oomblik toe die seun van die gelykenis eers sy verlorenheid besef, toe kon hy
Die Here teken die voorneme wat in ons binneste ontstaan met dié woorde:

Ek sal opstaan . . . en gaan.

Die Here sal die omstandighede verander en hy sal die binneste bekering bewerk – maar jy moet self loop en die ding gaan doen!
Dit is duidelik dat die Here Jesus in hierdie gelykenis ook iets van ’n tydsverloop vaslê.
Vir die ware gelowige is dit egter nie ’n probleem nie, want hy wil lewe en hy wil nie doodgaan sonder dat hy seker is dat God hom sy verkeerdhede vergewe het nie.
Ons het mos die Heilige Gees wat ons met hierdie dinge help.
Ons moet mekaar aan die hand vat en vermaan waar dinge skuins begin staan, sodat ons in die krag van Jesus Christus uit die geweld van die sondes kan uitbreek.
Kom ons lees Kategismus Sondag 33 saam.

Vraag 88: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?
Antwoord: Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens (a).
(a) Rom 6:1, 4-6; Ef4:22-24; Kol 3:5, 6, 8-10; 1 Kor 5:7; 2 Kor 7:10.

Vraag 89: Wat is die afsterwing van die ou mens?
Antwoord: Dit is ’n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug (a).
(a) Rom 8:13; Joël 2:13; Hos 6:1.

Vraag 90: Wat is die opstanding van die nuwe mens?
Antwoord: Dit is ’n hartlike vreugde in God deur Christus (a) en ’n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe (b).
(a) Rom 5:1; 14:17; Jes 57:15. (b) Rom 6:10, 11; Gal 2:20.

Vraag 91: Wat is goeie werke?
Antwoord: Slegs die wat uit ’n ware geloof (a), volgens die Wet van God (b), tot sy eer gedoen word (c), en nie die wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie (d).
(a) Rom 14:23. (b) Lev 18:4; 1 Sam 15:22; Ef 2:10. (c) 1 Kor 10:31. (d) Eseg 20:18, 19; Jes 29:13;
Matt 15:7-9.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 10-1:1, 4 (28:1) (Tweede wysie van Psalm 50)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Augustus 2006 (aand)