Sing vooraf: Psalm 86:1, 3.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 3
Geloofsbelydenis Nicea
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes en vir versoening met Ps. 25:3, 9
Wet
Psalm 25:3, 9
Gebed
Psalm 32:1

Skriflesing:      Lees van 2 Samuel 15:30 af: 2 Samuel 19:15-30; 1 Konings 2:8-10; 1 Konings 2:36-47
Teks:               2 Samuel 16:5

En toe koning Dawid tot by Bahúrim gekom het, kom daarvandaan juis ’n man te voorskyn uit die geslag van die huis van Saul met die naam van Símeï, die seun van Gera; hy het uitgekom en gedurigdeur gevloek (2 Samuel 16:5 AFR53)

Wanneer enige mens in ’n swaar tyd beland en diep hartseer en beproewings deurmaak, is daar altyd mense wat in jou val en in jou opstaan ’n rol speel.
Kyk na Dawid as voorbeeld hoe ’n gelowige mens beproewings hanteer. Ons let veral op die volgende:

1. Die profetiese karakter van die gebeure
2. Die vervulling van hierdie profetiese gebeure

1. Die profetiese karakter van die gebeure

In die gedeelte wat ons gelees het, is Dawid op vlug vir Absalom.
Op die Olyfberg, op pad na die plek toe waar Dawid wou bid, vind daar ’n paar merkwaardige ontmoetings plaas.
Let op hoe Dawid bid:
Die stoet gaan verder tot by die bidplek. Op die top van die berg het Dawid gekniel en gebid.
Dawid het dadelik ingesien dat die Here sy gebed dat Agitofel se raad verydel moes word, verhoor het.
Nadat Dawid klaar gebid het en klaar met Husai gereël het, gaan die prosessie verder.
Siba het ’n hele klomp donkies by hom met ’n groot vrag kos op hulle gelaai.
In hierdie gebeurtenis is daar ’n hele paar dinge wat vir oplossings vra.
Hoe is dit moontlik dat Mefiboset en Siba sulke groot voorbereidings kon tref sonder dat Dawid dit agtergekom het?
Wanneer Dawid later terugkom in Jerusalem, word dit uit Dawid se optrede duidelik dat hy intussen agter die waarheid gekom het.
Daarna, toe Mefiboset vir genade kom smeek, het Dawid hom reguit gevra waarom hy nie saamgetrek het nie.
Terug by die gebeure op die Olyfberg:
Die Bybel gebruik twee verskillende woorde om dit wat Simeï gedoen het, te beskryf.
’n Mens se eerste reaksie as iemand jou vloek, sou wees om terug te vloek – soos Abisai, een van Dawid se manskappe, inderdaad ook gedoen het.
2. Die vervulling van hierdie gebeurtenisse

In hierdie geskiedenis het ons profeties ’n voorspel van wat later met die Koning van tyd en ewigheid op dieselfde plek sou gebeur.
Die laaste aand van sy lewe is Hy Getsemane toe om te bid voordat Hy gevange geneem is.
Dawid se oorwinning en terugtog was nie in sy eie krag nie.
Waarom dit so is, word duidelik as ons die vergelyking tussen Dawid en Jesus verder nagaan.
Met Jesus was dit heeltemal anders. Hy het die slagveld heeltemal anders as Dawid hanteer.
Daardie hele nag deur was Hy in ’n stryd teen wat reg en verkeerd is.
Die volgende dag het een van die heidene (dit was nogal die regter) bes gegee en sy hande in ’n skottel water gewas om aan te toon dat die waarheid tog by Jesus gelê het en nie by die gelowiges wat Hom vervolg het nie.
Simeï het vir Dawid gesê dat die Here die bloed van die huis van Saul op hom wreek, en nou sy koningskap van hom af wegneem.
Dawid se lyding wat hy onder Absalom (en ook van sy ander kinders) deurgemaak het, was straflyde.
Jesus se lyde aan die kruis was ook straflyde, maar heeltemal anders as Dawid se lyding, want Jesus was onskuldig en sondeloos.
Die verlossing wat Jesus bewerk het uit God se toorn uit, was terselfdertyd ’n oorwinning oor elke terugslag en pyn wat deur die duiwel in ons lewens bewerk word.
Nou moet ons onsself in perspektief plaas. Wat gebeur met ons wanneer ons in spanning, beproewing of pyn beland?
Dit is net so dat elke mens in sy lewe deur ander mense beïnvloed word:
Dit is dan wanneer ons geloof werklik in werking moet kom, want dan mag ons nie haat nie en ook nie wraak neem nie.
Ons het almal ’n roeping om in hierdie wêreld van haat en ongerymdheid die ware geloof vir mekaar, en veral vir die opkomende geslag, te leer.
Die waarskuwing bly pynlik skerp:
Maar ons moet dit biddend doen.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 10-2:1 (28b)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 31 Julie 2005 (oggend)