Sing vooraf: Psalm 116:1, 4. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 71:1, 2.
Geloofsbelydenis  Nicea/Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om versoening met Ps. 86:8.
Wet
Psalm  86:8.
Gebed.
Psalm  61:6

Skriflesing:  2 Samuel 21.
Teks:  2 Samuel 21:10

En Rispa, die dogter van Aja, het ‘n sak geneem en dit vir haar oopgespan op die rots, van die begin van die oes af totdat daar water uit die hemel op hulle gegiet het, en sy het die voëls van die hemel oordag nie toegelaat om op hulle te gaan sit nie, en ook nie die diere van die veld in die nag nie. (2 Samuel 21:10 AFR53)

Dit was ‘n baie eensame moeder wat daar by die liggame van haar dooie seuns gesit het.
Ons wonder so dikwels wat word van diè wat dood is.  Word hulle ook versorg daar waar hulle nou is?
1. Die gevolge daarvan dat Saul hom nie aan die Here gesteur het nie.
2. Waarvan was die gebeurtenis die simbool?

1. Die gevolge daarvan dat Saul hom nie aan die Here gesteur het nie.

Ons lees dat die Here ‘n hongersnood van drie jaar oor die Israeliete beskik het.
Die Here het hom sò geantwoord:

En toe daar in die dae van Dawid ‘n hongersnood was, drie jaar lank, jaar ná jaar, het Dawid die aangesig van die HERE gesoek; en die HERE het gesê: Vanweë Saul en vanweë sy huis waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het. (2 Samuel 21:1 AFR53)

Ons lees nêrens in die Bybel in die geskiedenis van Saul van hierdie saak nie.  Ons lees net hier dat hy dit gedoen het in sy ywer vir die kinders van Israel en van Juda.

Hiermee het Saul ‘n dubbele sonde gedoen.
Dit is die uiters ernstige situasie waarvoor koning Dawid nou te staan kom  -  en waaronder die volk nou ly.
Dit is die posisie waarin elke mens en elke volk voor God staan in ons sondes.
Hierdie manne moes die skandelikste dood sterf wat daar in daardie tyd was.  Die Ou Testament dui die skandelikste dood aan as om aan ’n paal of ’n hout opgehang te word.

…dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag jou land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. (Deuteronomium 21:23 AFR53)
Dawid voldoen aan hierdie wrede eis, om daarmee te verseker dat die Gibeoniete weer die erfdeel van die Here seën.
Hiermee saam breek die Paasfees aan.  Dit is die begin van die oestyd.
Maar met hierdie sewe manne gaan dinge nie volgens die normale patroon nie.  Hulle geval is anders.
Rispa slaag ook in haar roeping, want die uiteinde van die saak is dat Dawid aan hierdie mense ‘n eervolle begrafnis gee.

Baie jare later gebeur daar in dieselfde land, in dieselfde tyd van die jaar, oor dieselfde saak, weer ‘n saak wat die aandag verdien.
Die kruisdood wat die Here Jesus Christus gesterf het, was vir die wraak van God oor ons sondige onverantwoordelikheid, omdat ons so dikwels die eer van God in oneer verander.
In hierdie betekenis is Rispa ‘n tipe van Christus:
Die simboliek daarvan is dat ons nie na ons dood in die skandwoning van die satan is nie.
2. Waarvan was die gebeurtenis die simbool?

Lank na Rispa het daar weer ‘n moeder voor haar sterwende seun gestaan.
En dan het hierdie eerste dinge meteens verbygegaan.
Die gebeurtenis met Saul se seuns kon net die helfte preek.
Elke dag van ons lewe ervaar ons die beskerming van die Here.
In die getal sewe by die wraak oor die huis van Saul sien ons al simbolies dat die menslike verdienste onvoldoende is, en dat daar verder voorsien sal word.
Wat maak ons?
Daarom is daar by baie die verskriklike vrees vir die dood.  Dit is vir baie van ons ‘n dag wat liewer nooit moet aanbreek nie – as dit moontlik is!

Nou leer die Here u hier dat daar geen rede tot vrees is nie  -  die Here Jesus Christus versorg ons in hierdie lewe en hierna.
Die seën wat ons in die lewe na die dood ontvang, is so groot, dat ons beste oomblikke in hierdie lewe maar ‘n flou afskaduwing is van hoe dit daar sal wees.
Ons moet nie bang wees dat ons ons oë in die hel oopmaak as ons ons asem hier uitblaas nie.  Daarom moet ons uit hierdie gedeelte twee dinge besef:
Moenie soos Saul ooreenkomste wat die Here met ons gemaak het skend nie.

Ons moenie sê dat ons glo, en dit dan so doen, dat ons deur die wraak van God gestraf moet word, omdat ons dinge tot sy oneer doen nie.
Amen.

Onse Vader wat in die hemele woon, ons pleit dat U Naam oor ons geheilig word.  Laat U koninkryk kom.  Laat U koninkryk in die lewe reeds in ons werke kom, en ook in ons kerk.  Maak ons aan U gehoorsaam soos die engele in die hemel aan U gehoorsaam is.  Ons bid vir daaglikse versorging, en vir beskerming teen alle kwaad.  Ons smeek dit om Christus wil,
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 119 : 53

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  16 Julie 2006 (oggend).