Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:1, 9.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99:4, 5.

Gebed.

Psalm 72:6, 7.

Skriflesing:  2 Timoteus 3.

Teks:  2 Timoteus 3: 5b

...Keer jou van hierdie mense af...

Ons herdenk die tyd elke jaar die geboorte van die Here Jesus.  Hy het aarde toe gekom om ons van ons sondes en die straf daarop te verlos. Maar Hy sê self dat Hy ook in ons wêreld ingekom het om mense te verdeel!

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard.    Ek het gekom om tweedrag te bring `tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder;  (Matteus 10:34-35 AFR83)

Tog is almal nie ooglopend ongelukkig nie!  Daar is altyd baie mense wat heeltemal gelukkig is met ‘n verkeerde soort lewe, soos wat dit in die eindtyd is, en wat tevrede lewe. Die gedeelte wat ons saam gelees het, openbaar hierdie mense aan ons.

Dit laat die vraag:  Waar pas ons in?

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
1. Die karakter van die mens van die eindtyd.
2. Die mens van die eindtyd en die Kerk van die Here.

1. Die karakter van die mens van die eindtyd.

Hierdie Bybelgedeelte openbaar aan ons hoe daardie mense wat direk voor die wederkoms lewe, se ingesteldheid en beginsels lyk. Die Here wil ons teen hierdie mense waarsku - terwyl ons nog in 'n tyd lewe waarin sy Woord nog gebruik word.
[Die gedeelte wat ons gelees het, staan in 'n sekere sin teenoor 1 Timoteus 4: 1vv. omdat daar vertel word van dinge wat in die voortgang van die geskiedenis voorkom, terwyl hierdie gedeelte hom toespits op die laaste dae. (Vgl. Jesaja 2; Handelinge 7; 2 Petrus  3: 3). Dit is dus twee verskillende tydperke van die geskiedenis wat hier deur die Here openbaar word.]

Dit is noodwendig so dat daar onder die mense van die eindbedeling allerhande gruwelike sondes gaan begin posvat.

Dit is veral die tweede tafel van die Tien Gebooie wat by hierdie mense in die slag bly.
Die Here openbaar dat daar 'n algemene onwettigheid onder hierdie mense sal heers:
Hulle sal alle eise van die Here uit hulle lewens uitban.
Alle sedes soos wat ons dit vandag ken uit God se Woord, sal verwerp wees (Vgl. Matteus 24: 12, 38, 39; Daniël 7: 25; 2 Tessalonisense 2: 3, 4, 8).
 
Uitsonderings sal daar altyd wees, want die ware gelowiges sal altyd anders wees as hierdie mense wat in algemene geloofsboewery verval.

Daarom openbaar die Here sy besorgdheid en sy leiding oor die gelowiges.
Dit is waarom die gedeelte begin met 'n bevel: "Maar weet dit..."
Hierdie bevel beklemtoon die atmosfeer tydens die eindtoestand asook die erns van die eindtoestand.
Hierdie bevel berei die gelowiges wat hierdie tyd gaan deurmaak daarop voor dat hulle goed moet begryp wat alles aan die gang is. 

Die algemene karaktertrekke van die mense van die eindtyd word met 'n rede aan ons geopenbaar: Om die werklike agteruitgang van hierdie mense se sielelewe te kan verstaan, moet ons teruggaan na die skepping toe en gaan kyk hoe die mens was toe die Here hulle gemaak het.
Hierdie gedeelte in 2 Timoteus 3 is een van die gedeeltes wat aan ons openbaar hoe waarheen finale ontwikkeling van die sondeval op die mens hom geneem het:
U moet net in gedagte hou dat in die tyd wanneer hierdie mense lewe, die dier/antichris die regeerder sal wees op die aarde.

As ons dit in gedagte het, sal ons besef dat Openbaring 13: 8 van dieselfde mense praat as ons teksgedeelte.
Daar is die invalshoek net effens anders: Daar openbaar die Here dat almal op die aarde wie se name nie in die Boek van die Lewe geskryf staan nie, die dier aanbid.
 
In  2 Timoteus 3 word die omvang van hierdie verdorwenheid geteken met 'n beskrywing wat uit baie woorde bestaan.
Waar daar nie ware liefde is nie, bly haat teenoor ander mense nie uitgesluit nie.

Daarom kom laster voor tussen die mense, want hulle onteer en smaad mekaar.
Selfs natuurlike liefdesbande, soos gesinsbande, kom in gedrang, want die kinders sal opstandig wees teenoor hulle ouers.
In die algemeen sal mense ondankbaar wees teenoor God en mense vir enige weldaad wat aan hulle gedoen word.
Die konsekwensies daarvan is dat die mense van die eindtyd elke ding wat hulle wil hê, as hulle reg sal beskou.
Hulle sal dit opeis asof hulle dit moet hê.
En dan sal hulle glo dat hulle die prestasie self bereik/verwerf het. Ons kan al hierdie dinge goed verstaan, want dit is dinge wat elke dag voorkom in ons samelewing.

Die waarskuwing van die Here is baie ernstig, want Hy openbaar hoe die liefdeloosheid hierdie mense uiteindelik heeltemal verrot maak.

Alle liefde wat hulle in hulle behoort te hê, sal geblus wees. Dit is waarom hulle onversoenlik sal wees.
Is dit nie so dat mense in ons tyd al al hoe meer onklaarkomstig is nie ? Die beeld van die duiwel kom al hoe sterker na vore: rusiemakery, kwaadpratery en beskinder van mense teken die volstrekte mag wat die duiwel mettertyd oor mense kry.

Daar is nog meer eienskappe wat onder die eindtydmense voorkom. By alles wat reeds genoem is, sal hulle ook nog bandeloos wees. Sonder selfbeheersing (bandeloos), beteken baie dinge:
Dit is alles dinge waarteen die Here ons waarsku, want die mense wat hierdie punt bereik, het reeds alle liefde uit hulle sisteem uitgeskud.

Die Here vra van ons trou en betroubaarheid. Dit kom ook nie by hierdie eindmens voor nie.
Die Here openbaar aan ons dat die oomblik wanneer die woeste en die dierlike tevoorskyn tree, alle bande gebreek is.
Daarom is dit glad nie verbasend dat die mense verraaiers is en roekeloos raak nie, want hulle stort hulle self berekend in die kwaad in - wat uiteindelik in die hel eindig.

Alle nadenke en goeie verstand het uitgedryf geraak. Die oorsaak is natuurlik hulle verwaandheid en selfliefde wat hulle benewel (1 Tim 3: 6; 6: 4.).

2. Die mens van die eindtyd en die Kerk van die Here.

Hierdie soort van mense is nie so moeilik uitkenbaar as jou eie beginsels skerp geslyp is nie:

Jy sal gou kan sien dat hulle in alles gedryf word deur verkeerde hartstogte en fisiese begeertes om sonde te doen.
Hulle het hulle liefde vir die Here uitgeskud en vervang met 'n liefde vir genot.
 
Die probleem met hierdie mense is dat hulle nie net buite die kerk voorkom nie. Daar is talle van hulle wat lidmate van die kerk is.

Dit is waarom daar in vers 5 staan dat hulle 'n skyn van Godsvrug het (Rom 2: 20).
Hulle is nog steeds lidmate van 'n kerk, maar hulle verloën die krag van die ware geloof omdat hulle deurmekaar is met allerhande gruwelike dinge.
Die probleem is verder dat hulle die lidmate besoedel met hulle slegte invloed wat hulle in die kerk uitdra.

Kyk net hoe ernstig is hierdie waarskuwing  -  veral aan die ouderlinge, want u moet die kerk van die Here regeer en in sy Naam suiwer hou.
Die Here waarsku ons ook as lidmate teen hierdie mense.
Iets wat die Bybel hier sê, is eintlik waar van alle mense. Almal kan dit net nie ewe goed hanteer nie: Dit is dat ons die begeerte het om sonde te doen.
Ons is natuurlik nie magteloos teen sulke mense nie, want die Here Jesus sorg dat ons die onderskeidingsvermoë het om sulke mense te kan uitken.

Dit is een van die redes waarvoor die Heilige Gees oor die kerk op die aarde uitgestort is.
Maar verder is dit ook so dat die Heilige Gees ons juis keer om nie in hierdie veragtering van ons beeldskap van die Here te verval nie.
 
Hoe lyk ons?
Jesus het met sy kruisdood die band tussen ons en die sonde deurgesny, sodat ons vrygemaak is van die las van die sonde. Dit beteken tog dat ons begeertes in ons het wat hoër is as net natuurlike begeertes van genot en sonde.
Ons het nie so 'n waardelose geloof nie. Ons God se menswording was juis sodat ons totaal anders mag wees as wat die mens is wat in die sondigheid van hierdie lewe vasgevang is!

Ons het 'n kragtige geloof as gevolg van die inwerking van God die Heilige Gees. Ons lewens moet dit altyd weerspieël.
Ons kan dit ook doen as ons aan die Here gehoorsaam is. Dit is waar hierdie openbaring van die mens van die eindtyd inpas.
Enersyds is dit genade van die Here dat ons kan weet wat in daardie oomblikke voorlê.
Maar dit is ook om dit vir ons moontlik te maak om van sulke verkeerde mense af weg te bly.

Ons wat waarlik glo sal tot op die oomblik wanneer Jesus op die wolke verskyn, die lof en die heerlikheid van God bly verkondig, want ons lewe daarin.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 144:1, 6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Desember 2001.