Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 5

Geloofsbelydenis: Apostolicum

Wet

Psalm 51:6

Gebed.

Psalm 89:12

Skriflesing:     2 Timoteus 3.
Teks:               2 Timoteus 3:5b

. . . Keer jou van hierdie mense af . . .

Ons wêreld het altyd baie mense wat heeltemal gelukkig is met die lewe soos wat dit is, en wat tevrede lewe – maar verkeerd lewe. Die gedeelte wat ons saam gelees het, openbaar hierdie mense aan ons.

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:

1. Die karakter van die mens van die eindtyd

2. Die mens van die eindtyd en die kerk van die Here

1. Die karakter van die mens van die eindtyd

Hierdie Bybelgedeelte openbaar aan ons hoe daardie mense wat direk voor die wederkoms lewe, se ingesteldheid en beginsels lyk. Die Here wil ons teen hierdie mense waarsku – terwyl ons in ’n tyd lewe waarin sy Woord nog gebruik word.

Die Here beskryf die tyd self as ’n tyd van afval en verloëning. Vir die ongelowiges sal dit ’n paradys wees, maar vir die gelowiges sal dit skrikwekkend wees, want die mense gaan van twee dinge af wegbreek:
[Die gedeelte wat ons gelees het, staan in ’n sekere sin teenoor 1 Timoteus 4:1e.v. omdat daar vertel word van dinge wat in die voortgang van die geskiedenis voorkom, terwyl hierdie gedeelte hom toespits op die laaste dae. (Vgl. Jesaja 2:2; Handelinge 2:17; 2 Petrus 3:3). Dit is dus twee verskillende tydperke van die geskiedenis wat hier deur die Here openbaar word.]

Dit is noodwendig so dat daar onder die mense van die eindbedeling allerhande gruwelike sondes gaan begin posvat.
Uitsonderings sal daar altyd wees, want die ware gelowiges sal altyd anders wees as hierdie mense wat in algemene geloofsboewery verval.
Die algemene karaktertrekke van die mense van die eindtyd word met ’n rede aan ons geopenbaar.
Hierdie gedeelte in 2 Timoteus 3 is een van die gedeeltes wat aan ons openbaar waarheen die sondeval van die mens hom uiteindelik geneem het:
Sedelike verderf sal nie meer net plek-plek of kol-kol voorkom nie; dit sal die algemene tydsgees wees.
In 2 Timoteus 3 word die omvang van hierdie verdorwenheid geteken met ’n beskrywing wat uit baie woorde bestaan.
Die neerslag van so ’n liefde het ’n paar noodwendighede, naamlik selfsugtigheid en hebsugtigheid:
Die waarskuwing van die Here is baie ernstig, want Hy openbaar hoe die liefdeloosheid hierdie mense uiteindelik heeltemal verrot maak. Alle liefde wat hulle in hulle behoort te hê, sal geblus wees.
Dit is alles dinge waarteen die Here ons waarsku, want die mense wat hierdie punt bereik, het reeds alle liefde uit hulle sisteem uitgeskud.

Daarteenoor vra die Here van ons trou en betroubaarheid. Dit kom ook nie by hierdie eindmens voor nie.
2. Die mens van die eindtyd en die kerk van die Here

Hierdie soort van mense is nie so moeilik uitkenbaar as jou eie beginsels skerp geslyp is nie.
Die probleem met hierdie mense is dat hulle nie net buite die kerk voorkom nie. Daar is talle van hulle wat lidmate van die kerk is.
Kyk net hoe ernstig is hierdie waarskuwing – veral aan die ouderlinge, want u moet die kerk van die Here regeer en in sy Naam suiwer hou.
Die Here waarsku ons ook as lidmate teen hierdie mense.
Iets wat die Bybel hier sê, is eintlik waar van alle mense: Almal kan dit net nie ewe goed hanteer nie. Die begeerte wat in ons lê om sonde te doen, laat ons soms in sondes verval.
Ons is natuurlik nie magteloos teen sulke mense nie, want die Here Jesus sorg dat ons die onderskeidingsvermoë het om sulke mense te kan uitken.
’n Mens wat leef in die liefde en versoening van die gekruisigde Jesus word nie ’n liefhebber van homself nie.
Jesus het met sy kruisdood die band tussen ons en die sonde deurgesny, sodat ons vrygemaak is van die las van die sonde. Dit beteken tog dat ons begeertes in ons het wat hoër is as net natuurlike begeertes van genot en sonde.
Ons het nie so ’n waardelose geloof nie. Ons het ’n kragtige geloof as gevolg van die inwerking van God die Heilige Gees. Ons lewens moet dit altyd weerspieël.
Die feit is: Ons wat waarlik glo, sal tot op die oomblik wanneer Jesus op die wolke verskyn, die lof en die heerlikheid van God bly verkondig, want ons lewe daarin.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 144:1, 6 (halwe vers)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 November 2004 (oggend)