Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 18

Gebed

Psalm 119:15

Skriflesing:    2 Timoteus 4
Teks:            2 Timoteus 4 :18; Kategismus Sondag 52

En die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

’n Eensame man het daar in die hof gestaan. Heeltemal alleen, want almal wat naby aan hom was, het hom verlaat. Hy moes ook sy eie verdediging in die hof waarneem: Paulus.

Dit is die agtergrond van die woorde wat hy hier skryf:

In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie!

Dit was ’n verskriklike ervaring wat Paulus hier gehad het. Wanneer jy in die nood is, en jou lewe op die spel, dan staan jy meteens alleen. Die wat jou moet onderskraag, is skoon weg.

Daar moes hy weer van nuuts af besef het dat ’n mens jou nooit op ’n mens kan verlaat nie. En dan die vraag: Op wie dan? Waar moet ek heen in my nood?

Paulus het dit ervaar. Die Here het my bygestaan.
. . . en ek is uit die bek van die leeu verlos.

Dit is ’n idioom wat in gebruik was, wat beteken dat hy verlos is uit gevaar.

Die mooie in Paulus se woorde is dat hy glad nie bitter is teenoor die gemeente van Rome nie.
Dis hoe Paulus uiteindelik vers 18 skryf:

En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

Dis byna woordeliks die slot van die Onse Vader:

Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Paulus is nie meer bekommerd oor die aardse tronk en gevangenskap nie.
Die feit dat Paulus dit ook nog beseël met die woordjie “Amen”, is ’n baie duidelike aanduiding dat ons hier met ’n gebed te doen het. ’n Gebed waarin die Here geloof en gedank word.
Ons bid baie keer onrustig en in vrees, soms selfs in ongeloof. Soms voel dit asof ons gebed wil vassit, en nie kan verder gaan nie. Dan kan ons doen wat Paulus doen – die Here loof en prys omdat Hy magtig is tot in ewigheid.
So was Paulus ook in ’n geweldige krisis, soos wat ons dikwels is. Alleen in die hof en hy verwag die doodsvonnis. Alleen en sonder advokaat en ondersteuning.
Dit bring ons by die volgende uiters belangrike saak. Ons gebed moet gegrond wees in die vertroue dat dit verhoor word. Anders is daar nie ’n rede om te bid nie.
Kyk na die geskiedenis. In die Ou Testament word die koninkryk al voorberei.
En hierdie koninkryk word in Christus geopenbaar. Staan daar dan nie in die Bybel nie – en so oorgeneem deur ons Nagmaalsformulier – dat die Here ons alles genadiglik saam met Christus skenk!
Vir hierdie hele saak van die gebed sterf Christus ook.
Ons is juis ook met die Heilige Gees gesalf, sodat dié ons kan verseker dat Christus ons Koning geen magtelose Koning is nie. Hy is juis ’n Koning wie se bevel deur niks gekeer kan word nie. Met heerlikheid volvoer Hy die raadsplan van die Drie-Enige God.

Kom ons bid ook dat God ons van die bose verlos, en ons in sy hemelse koninkryk laat ingaan. Ons roem ook sy ewige heerlikheid en sê dan Amen.

Want Amen het drie betekenisse.
Ons smeek God om ons te laat bid en glo en om ons te bekeer.
Vraag 127: Wat is die sesde bede?
Antwoord: En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Dit is: Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie (a). Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel (b), die wêreld (c) en ons eie sondige natuur (d), nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelik stryd nie beswyk (e) nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal (f).
(a)Joh 15:5; Ps 103:14. (b) 1 Pet 5:8; Ef 6:12. (c) Joh 15:19. (d) Rom 7:23;
Gal 5:17. (e) Matt 26:41; Mark 13:33. (f) 1 Tess 3:13; 5:23.
 
Vraag 128: Hoe sluit jy jou gebed af?
Antwoord: Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is: Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee (a) sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word (b).
(a)Rom 10:12; 2 Pet 2:9. (b) Joh 14:13; Jer 33:8, 9; Ps 115:1.

Vraag 129: Wat beteken die woord Amen?
Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer (a).
(a)2 Kor 1:20; 2 Tim 2:13.

Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 19-1:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Junie 2004 (aand)