Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 2.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 40:4.

Gebed.

Psalm 119:63.

Skriflesing: Amos 4.

Teks:  Amos 4: 12

Daarom sal Ek dit alles weer aan jou doen, Israel! En omdat Ek jou dit sal aandoen, Israel, maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn!

Dis goed om aan die einde van die jaar  -  en met die begin van ‘n nuwe jaar  - te besin oor ons geloof en die gebreke wat daarin mag voorkom.
In hierdie Bybelgedeelte is daar 'n duidelike tweedeling waarna ons moet kyk in die verklaring daarvan:

1. Sosiale en godsdienstige sondes
2. Die Here se straf oor sy volk

1. Sosiale en godsdiensgtige sondes

Verskillende groeperinge in die volk Israel word deur die Here aangespreek oor hulle sondes. Uiteindelik is daar niemand wat nie in die oordeelsaankondiging betrek word nie.

In die heiligheid van die Here kom sy majesteit op die voorgrond, asook sy afkeer van die sonde, en daarmee reeds die beginsel van straf.
Daarna verander die profeet sy aanslag van die aansienlikes af na die volk toe in die algemeen.
Amos het beslis die kultus te Betel en Gilgal veroordeel. (Amos 5: 5; Hosea 4: 15; 9: 5.) Vir Amos is die tempel die plek waar die Here woon (Amos 1: 2). Daarom het hy niks teen die offers self nie, maar teen die mense wat die offers verrig, want hulle het tydens hierdie offerfeeste baie onsedelike en ongeestelike en heidense dinge gedoen.

Die uitroep en die oproep tot hierdie vrywillige offerfees wys klaar op die onwettigheid daarvan.
Die groot fout was dat hierdie feeste ter ere van die kalwerbeelde was wat deur Jerobeam daar opgerig was. (Hy het hierdie afgodsdiens ingestel om seker te maak dat die volk nie na Jerusalem toe gaan om te offer nie).
Die volk was nie beswaard oor hierdie vrywilllige feeste nie. Hulle het dit baie geniet en hulle met groot ywer daarop toegelê. Die boodskap wat Amos nou uitdra, is: Gaan maar rustig aan en maak julle sondes meer.

2. Die Here se straf oor sy volk

Daarna word 'n klomp volksrampe beskryf.  Dit is profeties, want in die tyd toe Amos gepreek het, het Israel voorspoed beleef (vgl. Jesaja 9: 7 - 10: 4).
Dit is opvallend dat die Here al die plae in die verlede tyd beskryf.
Die strawwe lyk op die oog af na doodgewone natuurrampe.
Die Here het egter van hulle verwag om as gelowiges by die oppervlakte te kon verbykyk  -  omdat hulle deur die profete gewaarsku is  -  en die hand van die Here te sien in die tekens van die tyd.

Omdat die Here weet dat die volk hardnekkig van geaardheid is, en omdat hulle gaan aanhou om al hulle sondes te doen, word hulle finaal gewaarsku:

En omdat Ek jou dit sal aandoen, Israel, maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn!

Hierdie woorde is nie meer 'n oproep tot bekering nie. Dit is 'n finale profesie dat daar as gevolg van hulle sondes nou nie meer 'n kans is dat hulle van die oordeel van die Here af kan wegkom nie. Die Here kom met sy oordeel en die volk moet reg wees om Hom te ontmoet.

Kom ons kyk ‘n bietjie diep in onsself in: Is ons minder hardnekkig as hierdie volk?
En presies net soos hulle gaan ons God ook ontmoet. Daar is geen mens en geen volk wat daardie ontmoeting kan misloop nie. Die van ons wat die Here gaan ontmoet terwyl ons in ons ongeloof volhard, gaan dit baie bitter hê, want sulke mense gaan hulle te pletter loop teen die oordeel van die Here.

Wat gaan van ons word as ons God ontmoet?
As ons God gaan ontmoet, gaan ons ook daar staan met die volle smet van al ons sondes, maar ons gaan nie vernietig word nie, omdat Jesus Christus klaar die straf daarvoor gedra het.

Maar juis dit maak dat ons met soveel meer verantwoordelikheid moet kyk na hoe ons lewe.
Positief moet ons veral op die terrein van ware aanbidding baie aandag gee dat ons aanbidding altyd van harte is, en dat dit met die nodige lewensvreugde gepaard gaan.
Ons moet een ding altyd helder onthou: Die toekoms is nie môre of die volgende vyf of tien jaar nie.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 10:1, 2, 5, 6.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Desember 2001.