Sing vooraf: Psalm 46:3, 4, 6

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 48:4
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes/nuwe lewe/versoening met Psalm 84:4.
Wet
Psalm 84:4

Gebed
Amen.

Psalm 94:1

Skriflesing:     Amos 4
Teks:              Amos 4:12

Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel – maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel! (Amos 4:12 AFR1953)

Daarom sal Ek dit alles weer aan jou doen, Israel ! En omdat Ek jou dit sal aandoen, Israel, maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn ! (Amos 4:12 AFR1983)
Aanhoudende sondes roep ons op om voor God se troon te verskyn !

Die bedoeling van hierdie preek is glad nie om u as gemeente te probeer verskrik en om u te laat glo dat u sondes so geweldig is dat die Here wag om u te vernietig nie. Die bedoeling is bloot besinnend.
In hierdie Bybelgedeelte is daar ’n duidelike tweedeling waarna ons moet kyk in die verklaring daarvan:
1. Sosiale en godsdienstige sondes
2. Die Here se straf oor sy volk

1. Sosiale en godsdienstige sondes

Verskillende groeperinge in die volk Israel word deur die Here aangespreek oor hulle sondes. Uiteindelik is daar niemand wat nie in die oordeelsaankondiging betrek word nie.
Koeie van Basan beteken dus vetgevoerde koeie.
Die Bybel beskryf die sondes van die ryk mans wat nie hulle vrouens se eise kan hanteer nie.
Hieroor moet die oordeel van die Here kom.
In die heiligheid van die Here kom verskillende dinge na vore:
Die straf kom oor almal, maar die Bybel beskryf veral hoe hierdie rykmansvrouens dit gaan belewe. Hulle is verteenwoordigend van die hele volk.
Daarna verander die profeet sy aanslag van die aansienlikes af na die volk toe in die algemeen.
. . . dat Ek in die dag as Ek die oortredinge van Israel aan hom besoek, ook besoeking sal doen oor die altare van Bet-el, sodat die horings van die altaar afgekap sal word en op die grond val. (Amos 3:14 AFR1953)

As jy hoereer, o Israel, laat Juda hom tog nie skuldig maak nie! Kom dan nie na Gilgal nie, en gaan nie op na Bet-Awen nie, en sweer nie: So waar as die Here leef! (Hosea 4:15 AFR1953)

Die profeet Amos het beslis die kultus in Betel en Gilgal veroordeel.

Maar soek Bet-el nie, en kom nie na Gilgal nie en trek nie deur na Berséba nie. Want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bet-el sal tot niks word nie.” (Amos 5:5 AFR1953) (Vergelyk ook Hosea 4:15; 9:5)

Vir Amos is die tempel die plek waar die Here woon (Amos 1:2).
Die uitvoerigheid waarmee Amos na hierdie fees verwys, is ’n aanduiding dat die volk dalk juis op daardie stadium besig was om vir so ’n groot offerfees voor te berei.
Die oproep moes juis uitgaan omdat daar van die normale feeste en offers soos wat die Here dit voorgeskryf het, afgewyk word.
Die groot fout was dat hierdie feeste ter ere van die kalwerbeelde was wat deur Jerobeam daar opgerig was.
Die volk was nie beswaard oor hierdie vrywilllige feeste nie.
2. Die Here se straf oor sy volk

Daarna word ’n klomp volksrampe beskryf.
Die rampe is profeties, want in die tyd toe Amos gepreek het, het Israel voorspoed beleef (vergelyk Jesaja 9:7 – 10:4).
Die strawwe lyk op die oog af na doodgewone natuurrampe.
Omdat die Here weet dat die volk hardnekkig van geaardheid is, en omdat hulle gaan aanhou om al hulle sondes te doen, word hulle finaal gewaarsku:

Daarom sal Ek dit alles weer aan jou doen, Israel! En omdat Ek jou dít sal aandoen, Israel, maak jou klaar om voor jou God te kom verskyn! (Amos 4:12 AFR53)

Hierdie woorde is nie meer ’n oproep tot bekering nie.
Is ons minder hardnekkig as hierdie volk? Ons weet almal dat die antwoord ’n duidelike en eerlike “nee” is.
Daar is geen mens en geen volk wat daardie ontmoeting kan misloop nie. Die van ons wat die Here gaan ontmoet terwyl ons in ons ongeloof volhard, gaan dit baie bitter hê, want sulke mense gaan hulle te pletter loop teen die oordeel van die Here.

Wat gaan van ons word as ons God ontmoet?
Hierdie straf was geweldig.
Juis dit maak dat ons met soveel meer verantwoordelikheid moet kyk na hoe ons lewe.
Veral op die terrein van ware aanbidding moet ons baie aandag gee dat ons aanbidding altyd van harte is, en dat dit met die nodige lewensvreugde gepaard gaan.
Ons moet een ding altyd helder onthou:
Die grootste gedeelte van die toekoms gaan ons op die nuwe aarde bly waar die teenwoordigheid van die Here by ons sal wees.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 119:1

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Oktober 2006 (oggend)