Sing Vooraf: Psalm 20:1-5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1
Geloofsbelydenis  Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Skrifberyming 26:11.
Wet
Skrifberyming 9-1:11 (26:11)

Gebed
Psalm 89:1, 6

Skriflesing: Daniël 2
Teks: Daniël 2: 37a

U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, . . .

'n Heidense koning en sy koningskap profeteer van die grootste Koning wat daar bestaan in tyd en ewigheid – die Koning van die nuwe aarde.
Kom ons vergelyk sy koningskap met dié van Nebukadnesar:
1.      Nebukadnesar se koningskap skaduagtig en onvolmaak
2.      Die volmaakte regering van ons Koning Jesus Christus

1. Nebukadnesar se koningskap skaduagtig en onvolmaak

Nebukadnesar was een van die grootste regeerders wat in die tydperk van die ou dinastieë regeer het.
Hy het sy seun van vroeg af al opgelei om te kan regeer. Daarom het hy Nebukadnesar as die aanvoerder van al sy leërs aangestel.
Nebukadnesar was as aardse koning werklik magtig. As aardse koning het hy met lewe en dood oor mense van alle volke, tale en velkleure regeer.
Hy het as regeerder sy gewig rondgegooi en baie onredelike eise aan sy onderdane gestel, soos byvoorbeeld die keer toe hy van die wyse mense in sy ryk geëis het om sy droom te vertel, en om die uitlegging daarvan te gee, anders maak hy hulle dood.

Hoe het hierdie koning se regering gelyk? Het hy werklik met mag regeer?
Tog moet ons onthou wat die Here self van Nebukadnesar sê! Die Here sê dat Nebukadnesar werklik 'n groot regeerder is.
Dink net daaraan:
Die Here openbaar die toekoms van hierdie ryk in 'n droom aan Nebukadnesar.
Dink mooi watter beeld van Nebukadnesar se koningskap steek by u vas:
Geen mens wat regdenkend is, sal so 'n soort van blyplek soos Nebukadnesar se koninkryk begeer nie.
Maar by al die enersheid is daar geweldige verskille. Daardie wêreld is volmaak.
Dis ondenkbaar dat daar 'n gelowige mens is wat net dink in terme van sy bestaan op die aarde, en wat glad nie dink aan wat van hom gaan word anderkant die graf nie.

2. Die volmaakte regering van ons koning Jesus Christus

Daar is by elke mens wat opreg aan die Here verbind is, die behoefte aan Iemand wat met groot mag kan ingryp om ons te help as ons foute maak en om ons te verlos van die gevolge van ons sondes/foute.

Geen gesagdraer op die aarde (waarvan Nebukadnesar 'n voorbeeld is) kan aan hierdie groot behoefte van die mens voldoen nie.
Tog is daar 'n Koning wat al hierdie dinge kan doen, en wat dit inderdaad ook doen. Nebukadnesar in sy aardse heerlikheid was in 'n sekere sin 'n aftekening van hierdie Koning – Jesus Christus.
Dit is presies wat Jesus Christus doen:
Kyk hoe anders as Nebukadnesar (byvoorbeeld) tree die Here Jesus Christus op teenoor die mense oor wie Hy regeer:
U behoort aan hierdie Koning. Dit is belangrik dat u dit sal onthou, want:
Die lewe rondom ons moet u nie laat dink dat die Bybel en al die pragtige genade wat daarin geleer word, nie waar is nie.
Sien uself onder die regering van hierdie Koning.
Ons wat in hierdie Almagtige God glo en Hom bely, moet altyd dit onthou:
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:13, 11

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Oktober 2003 (oggend)
In opdrag van die Kerkraad oorgepreek 1 Oktober 2006.