Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 149:1

Gebed

Psalm 16:1

Skriflesing:    Daniël 5
Teks:            Daniël 5:25

En dit is die skrif wat geskrywe is: Mené, mené, tekél ufarsín. (Daniël 5:25, AFR53)

Elke gelowige moet sorg dat die duiwel hom nie op plekke of in situasies kry waar hy nie hoort nie.

Dit gaan in hierdie preek oor wat die Here vir elke mens uitgeweeg het, en wat nie.
Die duiwel kan nie met enige mens doen wat hy wil nie, daarom sê die Here Jesus eenkeer dat die duiwel vurig begeer het om die dissipels te sif (Lukas 22:31).
Dit was presies wat met Belsasar gebeur het.
Let nou op dat die Here in Daniël 5 al hierdie dinge teen Belsasar hou. Die Here oordeel hom heel eerste omdat hy nie aan God gehoorsaam was nie.
Die koning se naam preek eintlik al sy goddeloosheid, want sy naam beteken: Bel beskerm die koning.
Hierdie Belsasar het ’n feesmaal aangerig.
En dit moet u weet, enige normale koning sou nie hierdie feesmaal aangerig het nie. Daar is twee redes hiervoor.
Daar is nog so ’n geval soos hierdie een in die Bybel en die gevolge van die gebeure was net so dramaties: Dit was Dawid, die keer toe hy met Batseba oortree het.
Terug by Belsasar sien ons dat hy daardie aand van sy party heeltemal roekeloos word.

Hy daag God as ’t ware uit! Die goud en silwer wat in Jerusalem gebuit is, moet gehaal word, en daar moet daaruit gedrink word, terwyl die afgode vereer word.
Dit is heiligskennis wat hier plaasvind, en God laat Hom nie bespot nie.
Kyk net hoe sondig Belsasar teen die Drie-enige God.
Was Belsasar miskien onskuldig dat hy dalk nie van beter geweet het nie?
Waarom het u nie u hart verneder nie?

Belsasar is dus skuldiger as Nebukadnesar! Dit kom uit in die hand wat Belsasar teen die muur sien. Die hand het op die muur teenoor die kandelaar geskryf. Dus die muur reg bokant die koning. Daarom is daar ’n aantal handskrifte wat vertel dat die koning die palm van die hand gesien het wat daar geskryf het!
Volgens die gebruike van daardie tyd moes Daniël dadelik doodgemaak word omdat hy sulke skerp dinge oor die koning kwytraak! Maar dit gebeur nie.
Die strafaankondiging oor Belsasar is onverbiddelik.
Ons is een maand van Kersfees af. Kom ons praat daaroor in swaar openbaringstaal: Ons maak al weer reg om die geboorte van die Seun van God wat as die tweede Adam gebore is, te herdenk.
Twee weke gelede het ons Nagmaal gevier. Die sakramente kom van Christus af.
Die Nagmaal het weer die belangrike feit aan u bevestig dat u lankal deur God geweeg is, en swaar genoeg bevind is.
Benut die genade wat God aan u skenk, en oorwin die kwaad op elke terrein.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 91:8

Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 November 2003  (aanddiens)