Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  68:2.
 
Geloofsbelydenis:  Apostolicum
Wet
 
Psalm  25:5.
 
Gebed.
 
Psalm  22:11.
 
Skriflesing:  Daniël 6.

Teks
Daniël 6 : 6
Ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir ‘n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens.
 
Daniël 6 : 17c
Mag jou God wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!

 
Daniël 6 : 21b
Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?
 
Die Here gebruik ons lewensvoorbeeld om die eer van God – en ook vrees vir God – by die ongelowiges te bewerk.  Hierdie metode wat die Here gebruik, bewerk soms lewensgevaar vir ons, maar die Here verwag van ons om Hom te vereer met ‘n lewe van waarheid en Hy sal ons beskerm om daarin die krag van sy genade oor ons te bevestig.
 
‘n Alledaagse stukkie geskiedenis speel hom af.
Dit is hoe die sake lyk as ons nou net menslik en uit ‘n politieke oog na hierdie stukkie geskiedenis kyk.  Maar hierdie saak het ook ‘n ander kant.  God regeer die geskiedenis.
Al hierdie verskillende sake, wat met die eerste oogopslag niks met mekaar te doen het nie, is dus ten diepste dieselfde saak.
 
Eerste kyk ons na die verloop van die saak by die heidense regeringspersoneel.
Die plan was inderdaad fyn uitgewerk.
Maar hulle moes hulleself en hulle onderdane ook beskerm, en hulle en hulle mense was nie almal aanbidders van dieselfde gode nie.
  By die koning is daar ‘n meer gematigde gesindheid.
Nou kom ons vir die eerste keer agter dat hy geweet het dat Daniël baie vir die Here bid, want toe hy die aand die leeukuil verseël, groet hy Daniël met die woorde:

Mag jou God, wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!

Iets uit Daniël se godsdienstige lewe het Darius aangespreek.  In sy magteloosheid het hy besef dat Daniël se onversteurbare geloof en aanbidding deur ‘n Baie Sterk Mag gedra moet word, en daarom het hy hom daarop beroep.
 
Iets het in die man se sielelewe ook gebeur.
Nou kyk ons weer na hierdie selfde saak, maar hierdie keer benader ons dit van Daniël se kant af.
Verder is hy ‘n uiters begaafde man.
Kyk hoe gebeur dit in ‘n paar ure een vroeë oggend.
Daniël, was die God wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou te verlos?
Dadelik kom Daniël se stem sterk en vreesloos uit die leeukuil:
Die oordeel was God s’n.  Hy het lewe gegee waar daar altyd anders die dood was.
By Darius gebeur iets.
Meteens sien hierdie heiden dat Daniël die God dien wat kan onderskei tussen reg en onreg, en wat reg kan handhaaf, selfs teen die sterkste wet in.  Daniël se God het ook genade vir sy kinders:
Dit is ook die Christusprediking:
Die toepassing is kortliks dit:
God gebruik ons volharding om ander tot bekering te beweeg.  Maar Hy gebruik ons ook om diè wat nie deur ons voorbeeldige geloofslewe beïnvloed word nie, tot ‘n val te bring.
 
Leef dan versterk en weet dat die God van die geskiedenis ook u lewe beheer, en laat dit u aanspoor om te alle tye vas te staan en geensins in u geloof en lewe te verslap nie.  Want in volharding van die goeie word God deur ons verheerlik, en laat Hy sy wil deur ons geskied.
Amen.
  
Slotgebed.
 
Slotpsalm  91:8.
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 September 2004. (oggend)