Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:4.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 99:1, 4.

Gebed.

Psalm 93:1

Skriflesing: Daniël 7
Teks:
Daniël 7: 7
... daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap...
22
Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue van Dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

Die gesig van Daniël het betrekking op die opeenvolging van verskillende aardse ryke wat die wederkoms voorafgaan. Die koms van die koninkryk van God maak 'n einde aan alle aardse heerskappy.
Ons ondersoek vandag in hierdie preek veral die volgende sake:
1. Die vierde dier: wie is hy?
2. Die vierde dier: sy bedrywighede.
3. Die verskyning van die Here.
4. Die koningskap word aan die gelowiges gegee.

1. Die vierde dier: wie is hy?

In 'n droom sien Daniël sien die vier winde uit die vier windstreke losbars oor die see.
'n Deel in die Bybel wat die saak duidelik stel, is Jesaja 17: 12, 13 waar daar die volgende geskryf staan:

Wee die gebruis van baie volke - soos die gebruis van van die see, so bruis hulle ! En die gedruis van nasies - soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters, ...(vgl ook Jeremia 46: 7)

Die beeld van baie waters wat die volke van die aarde uitbeeld, kom ook in die Nuwe Testament voor, byvoorbeeld in Openbaring 17: 15, waar daar die volgende woorde staan:

En Hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.

Daniël sien hoe daar verskillende diere uit hierdie kokende see opstyg.
Ons kyk vandag veral na die vierde dier. Die vierde dier is 'n baie wonderlike gedrog.
Die Here het die apostel Johannes ook toegelaat om hierdie dier te sien. Luister wat het hy gesien:

En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag (Openbaring 12: 18 - 13: 2).

Die vierde dier is die ryk wat aan die regeer is wanneer die Here Jesus op die wolke verskyn.
Die dier wat Daniël en Johannes sien, was anders as die ander drie diere omdat hy ook nog tien horings gehad het. Sy horings is bloot dekor waarmee hy die volheid van God naboots.
Die ryk van die vierde dier het aanvanklik nie 'n enkelvoudige regeerder nie.
'n Volmaakte regering sal dit nie wees nie. Die vers beskryf die feit dat die leiers ook interne spanning sal belewe. Daar staan 'n totaal nuwe leier op wat drie ander verdring. Daarmee kom daar 'n totaal nuwe toestand in die volkerewêreld. Dit is die ryk waarvan die boek Openbaring ook vertel dat dit nog aan die regeer sal wees wanneer die Here Jesus Christus kom (Openbaring 13: 5, 6, 7, 17; 2 Tessalonisense 2: 4, 8; Openbaring 19: 20).

2. Die vierde dier: sy bedrywighede.

Terwyl Daniël vir die dier gekyk het, het daar tussen die tien horings 'n klein horinkie opgekom. Drie van die ander horings is eintlik uitgeruk om vir hierdie nuwe klein horinkie plek te maak.
Toe Daniël die engel gaan uitvra het, het engel vir Daniël meer vertel van die vierde dier - veral van die horing met die menseoë en die groot mond wat so kwaai laster - as wat in vers 8 geskryf staan.
Dit verklaar waarom daar drie ander horings ontwortel moes word om plek te maak vir hierdie een.
Dit kom ook nou eers aan die lig dat hierdie horing oorlog maak teen die heiliges en hulle oorwin.
Die Here openbaar dat die gelowiges vir 'n tydlank aan die mag van die antichris oorgegee word.
3. Die verskyning van die Here.

Terwyl Daniël staan en kyk, verander die hele toneel voor hom.
Die Here verskyn as die Ewiglewende. Die Ou Vertaling het dit nog letterlik vertaal met "'n Oue van Dae."
In Daniël se gesig bestaan die Ewiglewende se troon uit vuurvlamme en die troon staan op wiele van vlamme. Uit die troon het 'n stroom van vuur vorentoe gevloei. Dit is regtig belangrik dat ons duidelikheid kry oor waarom die troon van die Here in hierdie gesig juis van vuur is, want daar is ander plekke in die Bybel waar die troon van die Here openbaar word dat dit van chrisoliet is, en een plek beskryf dat daar selfs 'n reënboog oor die troon van die Here is.
Die antwoord is:
Dadelik begin die hofverrigtinge. Die gereg gaan sit. Die boeke word oopgemaak. Die Here het baie verskillende boeke. Die hele Bybel is vol van die boeke van die Here.
Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het! Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek. (Eksodus 32:32-33 AFR1953)
· Veral die boek Openbaringe maak melding van baie boeke wat die Here het. Daniël se droom verwys waarskynlik na die boek van die lewe (vgl. Psalm 69: 29; Jesaja 4: 3; Daniël 12: 1; Lukas 10: 20; Openbaring 20: 12).
· Die bedoeling is dat nagegaan word wie se name daarin staan, sodat die mense wie se name ontbreek, dadelik deur die Ewiglewende geoordeel en gevonnis word (Vgl. Jesaja 65: 6; Maleagi 3: 16; Psalm 56: 9).

Die heel eerste persoon oor wie die Here sy oordeel voltrek, is die vierde dier: meer presies die klein horinkie wat al die lasterlike en verwaande dinge teen die Ewiglewende en sy heiliges kwytgeraak het.
Daniël het verstom bly kyk hoe die Here se verdelging oor die dier voltrek word oor die lelike dinge wat die klein horinkie teen die Here en teen sy heiliges sê. Hierin kom die verskriklike van die eindoordeel uit: Die vonnis word onmiddelik uitgespreek, en onmiddelik voltrek.

4. Die koningskap word aan die gelowiges gegee.

Terwyl Daniël nog so gekyk het, word sy oog getref deur die verskyning van Iemand anders wat op die wolke van die hemel kom.
Daar is nie twyfel oor Wie die Een is wat op die wolke kom en die koningskap ontvang nie.
Dit is baie opvallend dat die Here se optrede meteens liefdevol is.
Waar die oopmaak van die Here se boeke vir die antichris en sy magte baie groot moeilikheid beteken het, beteken dit vir ons wat waarlik glo, die wonderlikste genade:
Nadat die Here die antichris verdelg het, keer Hy dadelik die rolle om. Die heiliges van die Allerhoogste regeer nou. Daniël het by die engel gehoor wat die Here met die gelowiges doen. So pas was hulle nog vervolg, toe word hulle heersers in 'n veel groter ryk as wat die antichris onder sy regering gehad het. Hulle kry mag oor alle ryke wat onder die hemel (m.a.w. op die aarde) is.

Die koningskap word tot in alle ewigheid aan die heiliges van God gegee. Dit verwys terug na vers 14. Daar is egter 'n verskil.
Daar is nie werklik spanning tussen die twee sake nie, want die Nuwe Testament verduidelik die saak:
Wat maak ons met al hierdie dinge uit Daniël se naggesig? Ons moet daarmee die wêreldgeskiedenis lees en die geeste van ons tyd toets. Die eerste drie diere se tyd is al verby. Ons leef waarskynlik reeds in die tyd van die vierde dier, Want die apostel Johannes het hom ook gesien (Openbaring 12: 18 - 13: 2).
Daar is in ons tyd beslis standpunte wat ons as gelowiges by sulke antichristelike magte wil betrek. Dink maar aan die kwessie van die gelykskakeling van godsdienste.
Daar is 'n baie sterk valse geloofsrigting wat in ons tyd veld wen. Dit is die rigting wat beweer dat die mens deel is van die Godheid - trouens dat God bestaan uit die somtotaal van alles wat ons ken (holisme). Dit is 'n rigting wat mens en God gelykskakel met mekaar.
Hierdie hoofstuk in die Bybel wys die pad vorentoe baie duidelik vir ons gemeente aan.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 43: 4, 5, 6.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:17 Februarie 2002

Enkele aantekeninge:

1. Die feit dat die Here in Daniël se droom in die liggaam van 'n mens op sy troon verskyn, is nie so vreemd nie. Daar is meer sulke Godsverskynings waar die Here geteken word dat Hy in 'n menslike voorkoms verskyn. Een baie bekende voorbeeld is die keer toe die Here saam met twee ander manne aan Abraham verskyn het net voordat die Here Sodom en Gomorra vernietig het (Genesis 18: 2vv. Vgl ook: Esegiël 1: 26 - 28; Esegiël 10: 1; 1 Konings 22: 19; Jesaja 6: 1; Openbaring 4: 2).