Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 11

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 40:4

Gebed

Psalm 2:1

Skriflesing:    Daniël 7.
Teks:        Daniël 7:10

. . . die gereg het gaan sit en die boeke is geopen.

Die gesig van Daniël het betrekking op:
Wanneer God sy koninkryk op die aarde vestig, maak Hy ’n einde aan alle aardse heerskappye.

In hierdie preek kyk ons na die kwessie van mag en regering wat Daniël in sy droom gesien het en daarmee saam hoe alles gebeur tot met die eindoordeel.

1. Vier magtige regeerders kom na vore
2. God oordeel hierdie magte
3. Die Here gee alle heerskappy aan die Koning van die kerk

1. Vier magtige regeerders kom na vore

Die feit dat die wesens wat gesien word, diere genoem word, toon aan dat dit heidense volke/magte is, want daar is meer voorbeelde waar die Bybel heidenvolke met diere vergelyk.
Die eerste dier wat Daniël sien, lyk soos ’n leeu wat arendsvlerke aan het.
Wie die vier koninkryke is wat uit die aarde opkom, sê die Bybel nie. Al wat met sekerheid afgelei kan word, is dat daar gedurende die eerste regering se tyd (leeu) ’n mate van versagting kom.
Hierdie dier het vlerke. Vlerke sien altyd op spoed. Die vier vlerke wat hierdie dier het, dui op allesoortreffende spoed waarmee hierdie ryk optree. Dadelik word dit duidelik dat die diere wat Daniël sien, nie regte diere is nie. Hulle is bloot simbolies. Hulle is inderdaad mense.
Die Here het die apostel Johannes ook toegelaat om hierdie dier te sien. Luister wat het hy gesien:

En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het ’n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ’n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos ’n luiperd, en sy pote soos die van ’n beer, en sy bek soos die bek van ’n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag (Op. 12:18-13:2).

Die vierde dier is die ryk wat aan die regeer is wanneer die Here Jesus op die wolke verskyn.
Die dier wat Daniël en Johannes sien, was anders as die ander drie diere omdat hy ook nog tien horings gehad het. Sy horings is bloot dekor waarmee hy die volheid van God naboots.
Die ryk van die vierde dier het aanvanklik nie ’n enkelvoudige regeerder nie.
Terwyl Daniël vir die dier gekyk het, het daar tussen die tien horings ’n klein horinkie opgekom. Drie van die ander horings is eintlik uitgeruk om vir hierdie nuwe klein horinkie plek te maak.
2. God oordeel hierdie magte

Terwyl Daniël staan en kyk, verander die hele toneel voor hom.
Die Here verskyn as die Ewiglewende. Die Ou Vertaling het dit nog letterlik vertaal met “’n Oue van Dae”.
In Daniël se gesig bestaan die Ewiglewende se troon uit vuurvlamme en die troon staan op wiele van vlamme. Uit die troon het ’n stroom van vuur vorentoe gevloei.
Die antwoord is:
Dadelik begin die hofverrigtinge. Die gereg gaan sit. Die boeke word oopgemaak.
Die heel eerste persoon oor wie die Here sy oordeel voltrek, is die vierde dier. Meer presies – die klein horinkie wat al die lasterlike en verwaande dinge teen die Ewiglewende en sy heiliges kwytgeraak het.
4. Die Here gee die koningskap aan die Koning van die kerk

Terwyl Daniël nog so gekyk het, word sy oog getref deur die verskyning van Iemand anders wat op die wolke van die hemel kom.
Daar is nie twyfel oor Wie die Een is wat op die wolke kom en die koningskap ontvang nie.
Dit is baie opvallend dat die Here se optrede meteens liefdevol is.
Waar die oopmaak van die Here se boeke vir die antichris en sy magte baie groot moeilikheid beteken het, beteken dit vir ons wat waarlik glo, die wonderlikste genade.
Nadat die Here die antichris verdelg het, keer die Here dadelik die rolle om. Die heiliges van die Allerhoogste regeer nou.
Die koningskap word tot in alle ewigheid aan die heiliges van God gegee. Dit verwys terug na vers 14. Daar is egter ’n verskil.
Daar is nie werklik spanning tussen die twee sake nie, want die Nuwe Testament verduidelik die saak.
Wat maak ons met al hierdie dinge uit Daniël se naggesig? Ons moet daarmee die wêreldgeskiedenis lees en die geeste van ons tyd toets. Die eerste drie diere se tyd is al verby. Ons leef waarskynlik reeds in die tyd van die vierde dier, want die apostel Johannes het hom ook gesien (Openbaring 12:18-13:2).
Daar is in ons tyd beslis standpunte wat ons as gelowiges by sulke antichristelike magte wil betrek. Dink maar aan die kwessie van die gelykskakeling van godsdienste.
Daar is ’n baie sterk valse geloofsrigting wat in ons tyd veld wen. Dit is die rigting wat beweer dat die mens deel is van die Godheid – trouens dat God bestaan uit die somtotaal van alles wat ons ken (holisme). Dit is ’n rigting wat mens en God gelykskakel met mekaar.
Hierdie hoofstuk in die Bybel wys die pad vorentoe baie duidelik vir ons gemeente aan.
Ons het ’n baie groot troos: Ons word van die Here se oordeel verskoon deur die verdienste van die Seun van die mens. Die stryd wat Hy op die aarde deurgemaak het, veral aan die kruis, kry dan sy volle beslag oor ons – ons lewe vir ewig saam met Hom.
Wanneer die Gereg sit, en die boeke oopgemaak word, gaan ons tot in ewigheid in die volle heerlikheid van God se koninkryk in.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 68:1, 15

Die HERE sal jou seën en jou behoed; 
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; 
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Desember 2003 (oggend)