Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:1,4

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99:4,5

Gebed.

Psalm 93:1

Skriflesing:  Daniël 8
Teks:  Daniël 8:14B

. . . dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.

In die verlede het daar al dinge in die geskiedenis gebeur wat die dinge wat aan die einde van ons tyd gaan gebeur, presies voorspel het, omdat hulle presies gebeur het soos wat dit aan die einde van die tyd weer gaan gebeur.
Ons let op die volgende sake:

1. Die eerste ryk regeer die wêreld
2. Die totstandkoming van die tweede ryk
3. Die verskyning van die ware ryk

1. Die eerste ryk regeer die wêreld
Terwyl Daniël in die vestingstad Susan is, sien hy ’n gesig wat die geskiedenis van sy tyd af tot met die aanbreek van die koninkryk van die Here verduidelik het. Onder andere het hy in die gesig gesien hoe die Grieke die Perse later op presies die plek waar hy was, verslaan het in ’n bloedige veldslag.

Wat interessant is, is dat Daniël die eerste hoofstukke van sy boek tot by hoofstuk 7 in Aramees skryf. Dit was die algemene taal van daardie tyd. (Dit was ook Jesus Christus se huistaal.) Van hoofstuk 8 af skryf hy in Hebreeus.
Wat het Daniël gesien wat die kerk/verbondsvolk so besonder raak? Daniël het lande gesien wat voorgestel word deur diere.
Daniël het ’n skaapram gesien wat alles platloop.
Toe Daniël die gesig gesien het, was dit nog hoe die toestand was, maar die Here het aan hom geopenbaar dat dit gaan verander.

2. Die totstandkoming van die tweede ryk

Daarna het ’n bokram (Griekeland) uit die Weste verskyn. Die bokram word ook mitologies geteken.
Tot op hierdie punt is die gesig baie maklik om te verstaan, want dit was ’n openbaring van hoe die geskiedenis van daardie deel van die wêreld sou verloop. En ons weet nou na die tyd dat dit presies so gegaan het.
Die Here het Daniël ook laat sien hoe Alexander die Grote die Persiese ryk verslaan het.
Alexander die Grote is dood op ’n baie jong ouderdom. Hy was 32 of 33 toe hy dood is, en toe het hy al klaar die hele destydse wêreld oorwin gehad. Hy het dus nie lank regeer nie – presies soos wat dit aan Daniël geopenbaar is. Alexander se ryk is toe verdeel tussen sy vier generaals. Die vier nuwe ryke was Masedonië, Trasië saam met Klein Asië, Sirië en Egipte.

Maar dan kom die gesig op ’n punt waar dit ons ook raak.
Hierdie nuwe en magtige regeerder was die Siriese koning Antiogus IV Epifanes. Hy het ooswaarts uitgebrei en later Palestina ingesluk. Die Bybel noem dit hier “die mooi land en die pragtige stad”.

U sal nou kan vra wat dit met ons te doen het. Ons kry die antwoord in die slot van vers 9.
Die Bybel vertel dat hierdie koning, Antiogus IV Epifanes, so magtig geword het dat hy selfs die hemelse leërmag aangedurf het en party van hulle – die sterre – op die grond gegooi en het (v. 10).
Die Here openbaar hoe geweldig verwaand hierdie Epifanes was, en hoe opstandig hy teen die Here se gesag was.
Ons sou wou hoop dat sy planne iewers gekeer word, sodat hy nie soveel skade sou aanrig nie. Maar die Here openbaar presies die teenoorgestelde: Die voorspoed waarmee hierdie menslike duiwel sy planne uitgevoer het, word deur die Here bevestig.

Die sorg wat die Here tref om seker te maak dat Daniël hierdie gesig goed verstaan, kom ook uit. Daar is twee engele wat met mekaar praat.
Die wêreld word so vyandig teenoor die gelowiges dat hulle nie meer kan voortbestaan nie.
Dan laat die Here van Hom hoor.
Ons lees in vers 13 dat een van die engele vra: “Hoe lank sal die gesig duur?” Dit is ’n tipiese vraag wat in die apokaliptiek voorkom.
3. Die verskyning van die ware ryk

Die skrikwekkende sonde dat die hele erediens en die offers aan die Here prysgegee is en dat die heiligdom ontreinig is, sal weer deur die Here self herstel word. Dit gebeur na 2 300 aande en oggende.
Die engel het vir Daniël vertel waarop die toorn van God gaan uitloop. God is toornig op die sonde – dié van sy vyande en dié van sy eie volk.
Die Bybel gebruik in hierdie openbaring die merkwaardige verwysing “eindtyd”.
Dit is waar hierdie profesie ons raak. Aan die einde van die tyd sal alles wat kosbaar is van ons wat gelowig is, weggeneem word.
Ons sal moet sterk staan, want dit is baie moontlik dat al hierdie marteling en verset teen God in ons tyd al kan gebeur.
Hierdie regerings wat die Christene so sal verdruk gaan vir die res van die wêreld goeie regerings wees. Hulle gaan dit net teen die gelowiges hê omdat hulle die Here dien, want die Here openbaar hier dat daardie magte selfs die sterre van die leër van die hemel aanval en hulle vertrap in hulle poging om die Vors van die leër, naamlik God self by te kom.
Die oordeelsdsag gaan baie maklik deur God hanteer word, want Jesus het aan die kruis geopenbaar dat Hy in sy eie besluit in die dood kon ingaan sonder dat die duiwel hom daarin forseer het – soos wat hy met die mense doen. Jesus het self oor die oomblik van sy dood besluit.
Wanneer Jesus weer op die wolke verskyn, word die heiligdom van God herstel (Daniël se woorde). Dit is eintlik saggies gestel, want dan kom die koninkryk van God.
In die eindverdrukking is baie genade, want daarin openbaar die Here iets van hoe die binnekant van die hel lyk, sodat ons kan begeer om nie daar te wees nie. Terselfdertyd is dit om die kontras wat ons gaan belewe wanneer ons in die heerlikheid van God ingaan, soveel skerper te stel.

Daarom moet ons moed skep en blymoedig lewe, al is dit so dat die wêreld nou allerhande trekke begin toon wat vir ons baie verkeerd en onaanvaarbaar is. Hou moed, want die geskiedenis het gewys dat die Here sy hand sterk maak tot beskerming van die gelowiges, en dat Hy op sy vasgestelde tyd al hierdie wêreldse ellendes tot niet gaan maak, en ons in sy verheerlikte heiligdom sal laat ingaan.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 136:2

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Desember 2003  (oggend)