Sing vooraf:   Psalm 66:7; Psalm 104:20; Skrifberyming 14:1, 2.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 15.

Geloofsbelydenis  Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 38:1.
Wet
Psalm 38:1.

Skrifberyming 13:3, 4, 5, 7 (Wysie Psalm 104)
Gebed.

Gebed.
Amen.

Psalm 51:5. 

Skriflesing: Deuteronomium 18
Teks:          Deuteronomium 18:15

'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister  -   (Deuteronomium 18:15 AFR53)

Met die koms van die Here Jesus Christus na ons wêreld toe, het die genade van God vol en ryk oor ons oopgegaan. Hy het toe ook deur sy Gees permanent ingetrek in sy kerk, sodat sy gelowiges deur sy Gees gelei en beskerm word.

Kom ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende:

1. Die belofte van die koms van die Heilige Gees.
2. Die Heilige Gees en die Kerk.

1. Die belofte van die koms van die Heilige Gees.

Iets drasties het verander van die tyd van die vroeë gelowiges af na ons toe. Dit raak veral die inwerking van God die Heilige Gees in die mense.
God het belowe dat sy Gees op alle vlees uitgestort sal word, en dat ons seuns en dogters sal profeteer en dat sommiges gesigte sal sien (Handelinge 2:17).

Petrus het in sy preek ook nog presies die volgende woorde gesê:

En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. (Handelinge 2:18 AFR53)

Verder in sy preek (Handelinge 3:22; 7:34) het hy Moses se woorde - soos in ons teksvers - aangehaal en daarna verwys dat daardie woorde vervul is in die koms van Jesus Christus.

Watter aspek van die werk van die Heilige Gees was anders in die eerste verbond as wat dit nou in ons is in die verbond wat ons in Jesus Christus het?
Daar is meer plekke waar die Here presies dit voorspel. Dink byvoorbeeld aan Jesaja 11:2 waar daar die volgende van die komende Messias geprofeteer word:

…en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE. (Jesaja 11:2 AFR53)

Daar is ook nog die gedeelte in Jesaja 61:1 wat later deur die Here Jesus self aangehaal word wanneer Hy sê dat hierdie profesie juis in Hom vervul is:

Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; (Jesaja 61:1 AFR53)

Al hierdie gedeeltes het aangesluit by die profesie van Moses dat daar 'n Profeet sal kom op Wie die Gees van die Here sal wees  -  Jesus Christus wat toe na ons toe gekom het.
Ek sal My Gees op jou kroos giet en my seëninge op jou nakomelinge. (Vgl ook: Jesaja 32: 15; Jesaja 59: 21; Joël 2: 28; Esegiël 11:19; Esegiël 36:27; Esegiël 39:29.)

2. Die Heilige Gees en die Kerk.

Hoe is hierdie profesië almal vervul? Hulle is vervul in die geboorte en versoening deur Jesus Christus.
Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; (Kolossense 2:9 AFR53) (Vgl. ook Johannes 1:1, 18; Johannes 14:9; Johannes 17:6.)

Jesus het geen openbaring van bo of van buite af ontvang nie, want Hy is self die Bron van die profesie.
Dit was waarvan Moses geprofeteer het. Die Gees van God is op hierdie Profeet.
Jesus het die manier waarop die Heilige Gees met die gelowiges omgaan verander.
Daar is mos die treffende gedeelte in die Markusevangelie (13:11) waar die Here gesê het dat ons ons in tye van vervolging nie moet bekommer wat ons sal sê nie.
U moet nou nie dink dat die Heilige Gees net by ons bly en ons beskerm wanneer iemand ons wil doodmaak nie.
…die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. (Johannes 14:17 AFR53)
 
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. (Johannes 15:26 AFR53)

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. (Johannes 16:13 AFR53)

Van die uitstorting van die Heilige Gees af lewe ons almal met die helder leiding van God die Heilige Gees by ons.
Ons moet altyd gereed wees om te onderskei wat vir die Here saak maak,
Ons kan met groot onderskeiding lewe, want ons is mense wat deur die Here se koms aarde toe baie anders gemaak is as die ander mense.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  Psalm 32:1.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Kamppreek 19 Junie 2005 (oggend)