Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 13

Geloofsbelydenis Apostolicum

Wet

Psalm 25:3

Gebed

Psalm 30:7

Skriflesing:  Deuteronomium 3
Teks:            Deuteronomium 3:25

Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Libanon! (AFR53)

Dit gaan oor die gebed en oor die toekoms. Soms bid ons so opreg en dan lyk dit vir ons asof daar niks gebeur nie. Die waarheid is dat ons hemelse Vader weet wat vir ons goed is, en Hy verhoor ons gebede ook so dat ons die goeie uit sy hand ontvang.

Ons kyk na die volgende sake:
1. Moses bid steeds na sy sonde.
2. Die Here se reaksie op Moses se gebed.
3. Tog het die Here Moses verhoor.

1. Moses bid steeds na sy sonde.
In die gedeelte wat ons saamgelees het, bid Moses. Hy begin sy gebed met ’n lofverheffing: Here, HERE.
Toe Moses gebid het: U het begin om U kneg U grootheid en U sterkte te laat sien, het hy ongetwyfeld gedink aan die kere wat hulle van die dors wou sterf in die woestyn en die Here hulle toe water gegee het.
Daarna eers kom Moses by dit wat hy eintlik wil vra.
Moses was egter vertroud met sy eie sondes.
Kom ons kyk net eers na die gesindheid van Moses se gebed.
2. Die Here se reaksie op Moses se gebed.
Die Here word kwaad oor hierdie gebed.
As ons net hier sou vassteek, dan lyk dit asof die Here glad nie Moses se gebed verhoor nie. Maar dis nie waar nie.
Hierdie woorde van die Here wys baie mooi dat die barmhartigheid van die Here nie plek het vir oordeel nie.
Die Here het ook met hierdie daad bewys gelewer dat Hy Moses sy ongehoorsaamheid vergewe het.

Maar wat nou van al ons gebede? Ons bid dan ook so baie vir ons nood. Is dit nie dalk ’n fout in ons geloofsisteem dat ons net (en veral) bid wanneer ons nood en moeilikheid het nie?
Moses se gebed was ook nie reg nie.
Daar is natuurlik gebede wat die Here nie verhoor nie.
Selfs na die hemelvaart het ons steeds die hulp en leiding van God in ons gebede, want die Heilige Gees word as direkte gevolg van die kruisdood na ons toe gestuur.
3. Tog het die Here Moses verhoor.
Moses se gebed is toe tog ten volle verhoor! Van die dag toe Moses gebid het, tot die dag toe hy gesterf het, het hy Kanaän nie ingegaan nie. Maar tog kry ons Moses later binne-in Palestina – op die berg van verheerliking.

Ons lees in Matteus 17 dat Jesus en drie van sy dissipels op ’n hoë berg geklim het. En dan volg die besondere woorde:

En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met Jesus!

By daardie geleentheid was Moses en Elia gesante wat deur die Vader na sy Seun Jesus Christus toe gestuur word om Hom voor sy dood te gaan versterk.
Vandag het die Here ons verryk met die verkondiging van sy Woord en met sy seën wat Hy voor en na elke erediens oor ons uitgespreek het.
Ons het baie dinge om voor te bid.
U moet onthou dat die Here Jesus se kruisdood oordeel en genade preek.
Wees dan gewaarsku, en gaan u lewe in met die genade van die Here Jesus saam met u.
Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 28B (10-2)

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Maart 2004 (oggend)