Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:14.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 19:4.

Gebed.

Psalm  24:2.

Skriflesing: 
Teks: Deuteronomium 30: 14   
Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen
In die eerste gedeelte van Deuteronomium word die verbond tussen die Here en sy kerkvolk hernu. Hy laat hulle die vergesig van die hiernamaals sien waar hulle in ewige volmaaktheid met Hom lewe.

Die tweede deel van die hoofstuk handel oor die praktiese toepassing van dit wat die Here vir hulle gesê het in ons daaglikse lewe. Ware gelowiges val in sonde - selfs die bestes onder hulle. Daarom waarsku die Here hulle dat hulle die verbond in sy praktiese toepassing moet onderhou.

Kom ons let op die volgende twee belangrike sake:
1.    Waarom was die vernuwing van die verbond nodig?
2.    Waarom word hulle so sterk gewys op die uiterlike onderhouding van die verbond?


1. Waarom was die vernuwing van die verbond nodig?

Nadat die volk deur die Rooi See is, kom hulle by Horeb aan. Hier gee die Here vir hulle sy wet, en sluit die Here met hulle 'n verbond. Die Tien gebooie wat hulle daar ontvang, is natuurlik 'n genadeverbond, omdat die Here in sy genade sy wil aan die volk bekendmaak.

Intussen het die "ou volk" wat eers in Egipteland was altyd bly murmureer. As dit nie oor kos was nie, was dit oor iets anders.
In die stukkie geskiedenis wat ons gelees het, is die laastes dood, en die inval in Kanaän het begin. In die gedeelte waaruit ons gelees het, blyk dit dat Ruben en Gad en Manasse se grondgebiede al verower was, en dat hulle al daar gevestig het.

Maar nou moet u die volgende dinge onthou:
Dit verklaar waarom hulle deurentyd so opstandig en ongelowig was tydens die trek     hulle het nie altyd werklik begryp wat voor hulle oë gebeur het nie.
Kan u byvoorbeeld aan die wonder daarvan dink dat hulle veertig jaar lank dieselfde klere en skoene gedra het, en dit het nie geslyt nie  -  en hulle het dit nie verstaan nie.

Intussen sterf hierdie hele geslag uit, en die jong geslag moet Kanaän begin inneem. Nou kom die Here in sy genade na hulle toe, en Hy sluit weer sy verbond met hierdie mense. Ons lees dit in hoofstuk 29: 13
... sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan bevestig en vir jou 'n God kan wees, soos Hy jou beloof het ...
In die hele saak is dit 'n baie groot genadedaad wat van die Here af uitgaan.
Maar daar is tog 'n verskil tussen hierdie drie aartsvaders met wie die Here die verbond opgerig het en die volk daar op die grens van Kanaän.
Daarom kom die eis van die Here nou dat hulle hierdie verbond prakties moet gaan gehoorsaam, of daar is moeilikheid.
2.    Waarom word hulle so sterk gewys op die uiterlike onderhouding van die verbond?

Dit is so dat die Here hierdie verbond met Israel sluit. Hulle was die uitverkore kerkvolk.
Die betekenis hiervan is dat hierdie mense uit 'n verskeidenheid van heidense godsdienste gekom het, en hulle het nie geweet wat dit is om vir geslagte lank 'n lewende verhouding met die Here te hê nie. Daarom maak die Here dit duidelik dat hierdie geloof wat Hy vra, heeltemal anders is as die mistieke afgodsdienste waaraan hulle gewoond was.

Die Here wys die pad van aanbidding vir hulle.  Eers verwys Hy na wat verkeerd is:
Dan openbaar die Here die positiewe:
Daarom sê die Here dat hulle nie boontoe, in die hemel of in die mistieke, moet gaan soek vir die gebooie van die Here nie. Hulle hoef ook nie iemand oorsee te stuur om dit by 'n ander nasie of land te gaan uitvind nie.

Hierdie boodskap is dus duidelik aan die adres van die kerk van die Here deur die eeue:  ONS IS INGESLUIT!
Vir die mense wat dit gaan doen, sê die Here dat Hy vir hulle lewe en geluk voorgehou het.
Vir die wat moedswillig is, is die boodskap die teenoorgestelde:
Die Here gaan hulle "hel" ook nie eers in die hiernamaals begin nie.  Hy begin sy straf reeds in hierdie lewe.
Teenoor sulkes is daar die wat deel in die Here se genade.
Dit is hoe naby die Here aan hulle kom.
Luister na die genade:
Die Here eis van hulle 'n belewenis van opregtheid en eerlikheid om met alle sondes te breek. God gee in hierdie gedeelte sy verbondsbelofte dat Hy ons terugontvang as sy eiendom wanneer ons tot bekering kom.

Ons gehoorsaamheid/bekering is ons reaksie op sy inwerking in ons hart en verstand. Dis ook wat die betekenis van die verbond is:
Natuurlik raak hierdie profesie in die eerste plek Israel.
Die Here bevestig sy verbond in ons met die besnydenis van hart.
Getuig hierdie gedeelte van oordeel of van genade?
Die gedeelte openbaar aan ons God se vergewensgesindheid. Dit is 'n ver toekomsperspektief wat deur hierdie gedeelte oopgemaak word.
Al is ons nou nog in sondes, waarborg die teenwoordigheid van die Here in die tyd al sy teenwoordigheid tot in die ewigheid. Die troos daarvan is dit:
Die genade plaas natuurlik ook 'n groot verantwoordelikheid op my:
Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 148:5.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 November 2002