Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1,8

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99:4,5

Gebed

Psalm 145:1,2,12

Skriflesing:    Deuteronomium 30
Teks:           

Deuteronomium 30:2:  en jy jou tot die HERE jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel,
Deuteronomium 30:6:   En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.
Deuteronomium 30:10 :  as jy na die stem van die HERE jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is; as jy jou tot die HERE jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel.

In hierdie gedeelte is daar drie dinge van belang:
Wat hierdie gedeelte interessant maak, is dat die volk nog op pad was na Kanaän toe. Toe het die Here al in hierdie gedeelte die wegvoering in Ballingskap as gevolg van die volk se verset teen die Here geopenbaar. So ver waarsku die Here ons vooruit!
Om in die Here se genade te kan bly, is daaglikse bekering en gehoorsaamheid aan al die dinge wat vir die Here belangrik is, noodsaaklik. Van die begin af het die Here een ding baie duidelik gestel:
In die gedeelte wat ons gelees het, profeteer die Here dat dit iewers in die geskiedenis nie met die nageslag goed sal gaan nie, as gevolg van oortreding van hierdie uitdruklike gebod van die Here. Dit moet vir ons ’n duidelike en skerp waarskuwing wees!

Gelukkig is dit nie al wat die Here vir ons uitspel nie. Hy weet reeds dat die ware gelowiges tot berou en belydenis van hulle sondes sal kom. Die Here het byna woordeliks dieselfde in Levitikus 26:40 laat neerskryf:
Dan sal hulle hulle ongeregtigheid bely en die ongeregtigheid van hulle vaders deurdat hulle ontrou teen My gehandel het; en ook dat hulle hulle teen My versit het.

Besef u hoe hartseer dit moet wees as ons kinders eendag voor die Here gaan bely dat hulle jammer is omdat hulle nie reg geglo het nie, want dit was hulle ouers se skuld!
Wat vir ons van belang is, is dat ons moet besef dat die Here openbaar dat niemand verlossing ontvang as hy nie tot bekering kom nie.
U kan dalk wonder of ons hierdie dinge wat soveel eeue terug vir Israel gesê is, net so op ons kan toepas?
Dit word veral duidelik as ons die geskiedenis van hierdie profesie nagaan.
Die Here grond sy beloftes op die verbond wat Hy met ons gesluit het.
Die Here sluit daarby aan as Hy sê dat Hy self hulle hart sal besny, sodat hulle Hom liefhet.
Dinge wat verkeerd is, is dinge soos sondes en ’n afkerige gesindheid teenoor die Here.
Moses se volk het vasgesteek teen hierdie bevel om die Here van geslag tot geslag met hart en siel te dien. Daarom het hulle nasate baie keer by die Here in die moeilikheid gekom omdat hulle hulle teen Hom verset het.

Intussen het daar iets gebeur wat vir ons deurslaggewend is.
Die Here het by die instelling van die Nagmaal ook duidelik gestel dat sy liggaam en bloed die tekens van die nuwe verbond tussen ons en Hom is.
Kom ons pas dit alles toe. Ons is alweer besig om die geboorte van ons Here Jesus te vier.
Kan ons dit eerlik bely? Ons het nie nie meer al die baie tyd wat Moses en sy kerkvolk gehad het om tot bekering te kom nie. Die raadsplan van God het al ver gevorder en daar is ’n groot dringendheid in dat ons tot bekering moet kom.

Bekering is onlosmaaklik vasgemaak aan berou.
Die vergesig wat die Here hier oopmaak is dat sy uitverkorenes by Hom in sy heiligdom staan. Daar kom ’n tyd wanneer almal wat tot bekering gekom het deur die Here by Hom bymekaargemaak word.
Luister veral na die bemoediging van die Here: Hy belowe dat wanneer ons tot bekering kom, Hy ons nie sal verwerp nie. Hy sal ons terug ontvang in sy genade.

Sien uself in hierdie baie ver profesie van die kerk in die hiernamaals, waar alle bande tussen die gereddes en die Here herstel en volmaak sal wees, waar u tussen die gereddes by die Here ewige vergifnis ontvang. Lewe nou reeds daarin.
Amen.

Slotgebed

Psalm 9:1,10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 Desember 2003 (oggend)