Sing vooraf: Psalm 9:10

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1
Geloofsbelydenis Apostolicum

Ons antwoord op die Wet van die Here met Psalm 16:5.
Wet
Psalm 16:5

Gebed
Skrifberyming 1-1:7 (24:7)
Skriflesing:     Deuteronomium 5
Teks:               Deuteronomium 5:15

En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ’n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ’n sterke hand en ’n uitgestrekte arm . . .

Die Here vra van die gelowiges besinning. Daarom gaan ons as voorbereiding van ons Nagmaal kyk na die inhoud van hierdie Skrifgedeelte, en ook waar die Here dit in sy openbaring geplaas het.

Uit hierdie teks is daar drie dinge van belang:
1. Die slaafskap in Egipteland
2. Die verlossing deur die Here God met ’n sterke arm
3. Ons moet dit onthou

1. Die slaafskap in Egipteland

U kan dalk dink dat hierdie woorde in die Ou Testament bitter min vir ons moderne Christene te sê het. Dit is verkeerd as u so dink, want hierdie woorde het baie vir ons te sê.

Hierdie tydperk van die verbondsgeskiedenis, toe Israel in Egipteland was, is nie altyd ewe maklik om te verklaar nie, omdat hier ’n paar dinge gelyktydig van belang is.
U moet oplet hoe die twee weergawes van die Tien Gebooie verskil.
Die bedoeling van hierdie opdrag is onder andere om die baie naby verhouding tussen God en sy skepping uit te beeld.
Die weergawe in Deuteronomium 5 gaan terug na die tyd van slawerny in Egipteland toe, omdat die Here daarmee openbaar dat iets intussen skeefgeloop het met die mens.
Die bevel raak dus inderdaad twee groepe mense:
2. Die verlossing deur die Here God met ’n sterke arm

Hierdie geskiedenis is simbolies van die groot raadsplan van God met die mensdom.
Die verbondsvolk wat vir 400 jaar daar gewoon het, is simbolies van ’n mensdom wat in die slawerny van sonde vasgevang sit. Die hele uittog onder Moses simboliseer die verlossing deur Jesus Christus.
In die verte het die land van belofte voor die trekkende volk gelê: Kanaän hulle nuwe vaderland, maar terselfdertyd ook die simbool van die ewige koninkryk van God in die hiernamaals.

As ons nou gaan kyk hoe die Israeliete se verlossing plaasgevind het, dan sien ons dat feitlik elke gebeurtenis gedra was deur bo-menslike kragte.
Die feit is dat in elke wonderwerk die sterk arm van God gesien kan word.
Daarom maak die Here daarop aanspraak dat Hy die volk kragtig uitgelei het.
Al die wonders was voorspele daarvan dat God met die werklike uitredding iets gaan doen wat die kragte van die natuur en die krag van enige volk te bowe gaan.
Die simbole van verlossing tydens die uittog is natuurlik bewaarheid in die verlossing deur die Here Jesus Christus.
Jesus het met sy opstanding ’n pad uit die dood uit oopgemaak waarin al die uitverkorenes Hom volg in die koninkryk van God in.
Net so is die verlossing wat God in Jesus Christus bewerk het, gerig op almal wat sy Naam bely, en wat hulle verlossing en toekoms van Hom verwag.

Die sterk arm van God tydens die uittog is ook sigbaar geopenbaar in die teenwoordigheid van die wolk- en die vuurkolom.
Presies so kry ons redding gestalte in die persoonlike krag en teenwoordigheid van Jesus Christus oor ons.
3. Ons moet dit onthou

Hier is ’n baie duidelike opdrag tot besinning en bekering. Ons moet dit onthou!
As ons nie onthou waar ons vandaan kom, en wat ons in ons sonde is nie, sal ons nooit weet waarheen ons gaan in Jesus Christus nie.
Ons moet daaraan dink dat die Here ons God ons uit al die ellendes en mag van die duiwel uitgelei het deur ’n sterke hand en ’n uitgestrekte arm . . . Jesus Christus.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 138:4

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Augustus 2005 (oggend)