Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 145:1, 10, 11, 12

Gebed

Psalm 104:1, 2, 19, 20, 21

Skriflesing: Efesiërs 1: 15-23. Lees ook Lukas 20:41-44 en Psalm 110.
Teks:     Kategismus Sondag 19. Efesiërs 1:20

Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het.

Dawid het in Psalm 110 geprofeteer van die verwagte Priester-Koning van Israel wat in Sion regeer.
Intussen is Psalm 110 al vervul. Jesus Christus is gebore en in sy omwandelinge op die aarde het Hy geleer dat Hy die beloofde Messias is.
Hy sê vir hulle:

Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as hy sê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete? (Matteus 22:43, 44)

Toe sê Hy vir hulle: Hoe is dit dat hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? En Dawid self sê in die boek van die Psalms: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete. (Lukas 20:41-43 AFR53)
Ons gaan in hierdie preek aan die volgende aspekte van die hemelvaart aandag gee:
1. Die hemelvaart van Jesus Christus
2. Sit aan die regterhand van God die Vader
3. Jesus u God en Koning

1. Die hemelvaart van Jesus Christus

Soos die Here is, voorspel en belowe Hy nie net nie   Hy doen ook. Efesiërs 1:20 beskryf hoe Jesus uit hierdie wêreld uit wegbeweeg het na die troon van God die Vader. Die dissipels het dit gesien gebeur. Markus (16:19) beskryf dit so:

Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.

Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete. (Markus 12:36 AFR53)

Lukas beskryf ook hierdie geskiedenis en dan verwys hy na wat Dawid gesê het in Psalm 110. Dit is dus baie duidelik dat die Here met Psalm 110 die hemelvaart van die Here Jesus voorspel het.

Ons het nog verwysings na Jesus se koningskap in die hiernamaals.
Nou kan u miskien redeneer dat dit nie nodig was (of is) dat hierdie dinge so spesifiek beskryf en bely word nie, want ons weet mos almal dat Jesus God self is. Nee, so maklik is dit nie.
Ons kan dus duidelik sien dat die Here sy raad aan ons openbaar wanneer al hierdie dinge neergeskryf word, sodat dit ons geloof kan versterk, en ons kan weet dat ons onder die bewaring en heerskappy van Jesus Christus is.

2. Sit aan die regterhand van God die Vader

Die hemelvaart van Jesus en die plek inneem aan die regterhand van God die Vader is ’n daad waarin Jesus verhoog word. Daarom is dit goed dat ons met groter noukeurigheid gaan ondersoek instel na die betekenis van hierdie gebeurtenis.

Dit was van baie vroeg af die hoogste eerbetoon wat ’n hooggeplaaste persoon iemand anders kon aandoen, as hy die persoon aan sy regterhand laat sit het.
Jesus Christus het dus al hierdie mag, want Hy sê van die dag van sy verhoor dat hulle almal van daardie dag af die Seun van God sal sien sit aan die regterhand van God se krag, en dat hulle Hom ook sal sien kom met die wolke (Markus 14:62; Lukas 22:69; Handelinge 7:56).

Let net daarop dat die Bybel die saak verskillend stel:
Elke keer het die saak ’n ander betekenis.
'n Koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is.

of Jesaja 16:5:

En deur goedgunstigheid is ’n troon opgerig, en daarop sit een in getrouheid... ’n Regter wat die reg soek, en gou is in geregtigheid.

Hier sien ons Jesus in die Ou Testament al as die regter wat in die finale oordeel oor reg en onreg gaan oordeel.

Die Here bevestig die gesag wat Jesus Christus op hierdie oomblik het waar Hy oor letterlik alles regeer:
(Jesus sit)

 . . . hoog bo alle bose mag teen enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as Hoof van die Kerk (Efesiërs 1:21, 22).

3. Jesus u God en Koning

Kyk nou na die betekenis daarvan dat Jesus aan die regterhand van God is. Daarmee word Hy aan die Vader gelyk, omdat Hy die eer en die gesag van die Vader deel.
Die verhoging van Jesus en sy mag om te kan regeer, word geteken daarin dat Hy aan die regterhand van God staan.
U kan dus gerus wees, want u het ’n Goddelike Koning wat u versorg, en u lewe beplan.
’n Groter troos as dit sal mens moeilik vir iemand kan aanbied. U sien almal hoe lyk die gees van ons wêreld, en die gees van die mense wat in hierdie wêreld leef.
Daarom bly ons steeds glo dat Jesus opgevaar het na die hemel toe, en dat Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader. Hierdie deel van ons belydenis is die krag van ons geloof vir die toekoms: Die krag van God self, omdat dit sy genade aan ons openbaar. Dit openbaar ook die liefde wat Hy vir ons gee, totdat Hy ons soos sy kudde aan sy regterhand vergader tot in ewigheid.

Kom ons lees Kategismus Sondag 19 saam.

Vraag 50: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God?

Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader alles regeer (b).
(a)Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22.

Vraag 51: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons?

Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar (b).
(a)Hand 2:33; Ef 4:8. (b) Ps 2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8.

Vraag 52: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel?

Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (b), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem (c).
(a)Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 Tess 1:7.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 84:6

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1November op Kleinmond en 9 November in Bellville