Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 42:1, 3

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 43:5

Gebed

Psalm 4:3

Skriflesing:    Efesiërs 1
Teks:    Efesiërs 1: 18b

. . . sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is.

Daar is deesdae baie mense wat ’n groot identiteitskrisis belewe. ’n Krisis ten opsigte van ons geloofsidentiteit belewe. Die feit is bloot dat as jy weet wie jy is, en waar jy staan in die raad van die Here, jou lewe onder alle omstandighede die trekke daarvan sal vertoon.

Kom ek noem enkele voorbeelde:
Kom ons ondersoek hierdie saak meer volledig. Ons kyk na die volgende dinge:
1. Die hoop van ons roeping
2. Die erfdeel
3. Wat verdien die erfgenaam?

1. Die hoop van ons roeping
Vers 18 begin met die woorde dat die Here aan ons verligte oë van ons verstand gee. Dis idiomaties vertaal.
Maar as jy weer lees, sal jy sien dis nie net ’n hartsaak nie, dis ook ’n verstandsaak   presies soos ons dit bely.
Die hoop waarvan die Here praat, is nie raaiwerk nie.
Hoop is tog ’n bepaalde verwagting wat mens het.
Dis ons hoop!
Dit is ’n wete wat jou inwendig moet beheers omdat jy weet dat God jou met sy krag in Jesus Christus geroep het, en jou verander het, en jou vernuut het.
2. Die erfdeel
Die effek van hierdie roeping is dat die Heilige Gees aan jou openbaar (jou siel se oë verlig) dat jy nou reeds kan insien en van watter groot heil jy erf kragtens die testament van Jesus Christus.

Die Heilige Gees laat jou as ’t ware in die toekoms insien   sodat jy op die horison van tyd kan sien hoe die Here kom, en hoe Hy aan jou die volle grootheid van sy eer uitdeel.

Daarom moet hierdie wete jou lewe ook uitwendig beheers:
As u weer kyk na wat daar staan, dan sal u sien dat die Bybel twee selfstandige naamwoorde gebruik om die erfdeel te beskryf.
Die Here laat met hierdie beskrywing die karakter van die erfdeel uitstaan.
Vers 19 trek ’n streep deur enige twyfel wat jy mag hê:
Die troos word al hoe helderder en in ’n stygende lyn aan die gelowiges verkondig. Van vers 18 tot vers 23 word dit vers vir vers uitgebou:
3. Wat verdien die erfgenaam?
Hoofstuk twee begin met ’n baie skerp kontras, maar dis nog steeds deel van dieselfde saak. Die gedeelte beskryf nou die gemeente wat die liggaam van die Here is. Hulle word beskryf soos wat hulle werklik is, en elke dag in hierdie wêreld in hulleself lewe.

Die erfgename is dood:
Dan kom daar ’n wending in die hele saak. Die Here beskryf hoe dit kom dat sulke swak mense die erfdeel van rykdom en heerlikheid kan erf:
Dan kom hoofstuk 2:7, en dié bring ons terug by ons teksvers oor die erfporsie waarvan ons gelees het in hoofstuk 1:18.
Broeders en susters, besef weer van nuuts af hierdie hele saak in sy grootheid, en gaan leef soos erfgename van die rykdom en van die heerlikheid van die Here se genade.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 65:4, 5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Januarie 2004 (oggend)