Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  23:1  -  3.
Gebed.
Psalm  107:4

Skriflesing: Efesiërs 1.
Teks: Kategismus Sondag 25; Efesiërs 1:15 – 23

Ons bely dat ons nie in onsself die krag het om te glo nie. Maar God maak dit vir ons moontlik om te glo. Hy onderrig ons met sy Woord. En dan laat Hy ons in die sakramente sien wat Hy aan ons geleer het.

Ons sien Paulus in sy binnekamer. Hy bid.
Ons bid ook so.
Maar ons moet op hierdie saak verder in diepte ingaan.
Met ons geloof is die saak anders.
Altyd wanneer mens iets ontvang, moet mens dadelik dink aan die persoon wat dit aan jou skenk.
God gee en versterk ons geloof met middels. Alles in ons geloof is gelukkig nie abstrak en onsienbaar nie. So preek God genade aan ons.
Net so kom God ook met die middels van water, brood en wyn om in die sakramente die betekenis van die verlossing in Christus aan ons te preek.
Daar was die geleentheid toe die Here Jesus die skare gevoed het. Die skares mense het Jesus toe begin volg omdat Hy hulle gevoed het. Jesus Christus sê toe vir hulle:

Julle volg My nie omdat die tekens wat Ek gedoen het julle so beïndruk het nie, maar omdat Ek julle brood gegee het omdat julle honger was.

En dan volg die treffende woorde (Johannes 6:29):

Dit is die werk van God, dat julle in Hom kan glo wat My gestuur het.

Met die sakramente wat simbole is van die werk van Christus, is dit presies soos met die brood waarmee Christus die skare gevoed het.
God is magtig genoeg om ons sonder enige tekens te leer. Maar dit bly tog merkwaardig dat dit nie die weg is wat Hy volg nie.
Nog ‘n voorbeeld is Cornelius, die owerste oor die Italiaanse leërafdeling.
Terwyl Petrus vir die manne wag, word ook hý weer deur tekens onderrig: ‘n laken met allerhande onrein diere word na hom laat sak waar hy rus op die dak.
Sonder om verder hieroor te debatteer, is dit tog duidelik dat die groot waarde van die sakramente daarin is dat hulle ons geloof in God versterk.

Maar dadelik is daar ‘n gevaarpunt in hierdie saak. Die sakramente het niks meer krag as dit nie.
Daarom is dit so verkeerd wanneer ons kerkbesoek swak is, maar ons stiptelik by elke Nagmaal is.
Daar moet egter deurentyd ‘n baie goeie balans wees in ons beskouing en handhawing van die sakramente.
Ons moet altyd onthou dat die sakramente wel krag het, omdat God hulle ingestel het.
Hierdie sakramente sou hoegenaamd geen betekenis gehad het as God hulle nie ingestel het nie.
Die Evangelie word aan alle mense verkondig.
Die krag van die sakramente is God. Die nut van die sakramente is die genade van die Here Jesus Christus.
Die sakrament is ook die sigbare uitdrukking van die eenheid van God se kerk.
Verder sou ons ook met goeie reg kon sê dat die sakramente in ‘n sekere sin die skeiding tussen die mense aandui.
Hoe werk die sakramente dan in ons lewens? God eis geloof. En omdat ons nie die eie krag het nie, voorsien Hy die middele tot versterking van ons geloof.
Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming  10-2.  (28b) (Onse Vader)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Januarie 2005 (aand).