Sing vooraf: Psalm 66:2; Psalm 98:2; Psalm 65:3

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 6
Gebed
Psalm 25:2, 9

Skriflesing:     Efesiërs 1
Teks:               Efesiërs 1:7; Kategismus Sondag 51

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, (Efesiërs 1:7 AFR53)

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God . . . (Efesiërs 1:7 NAV)

. . . Vergewe . . .

Vergeef ons ons skulde soos ons ook die wat teen ons sondig vergewe!

Hierdie gebed is baie moeilik om eerlik te kan bid, omdat hierdie gebed in sy wese teen die grein van elke mens ingaan.
Ons kry in die Bybel ook voorbeelde van mense wat mekaar jag ter wille van die bevrediging van sy eie emosie.
Die dissipels was blykbaar self dikwels in konflikte betrokke toe Jesus nog saam met hulle was.
Om die ding wat so in ons ingebore is, reg te verstaan, moet ons eers gaan soek na die oorsprong van hierdie saak. Waar kom dit vandaan?
Maar God het die satan nie sy sin gegee nie.
Nou eis God dat ons dieselfde vergewensgesindheid aan die dag moet lê.
Die voordeel van ons verlossing in Christus is dat wanneer ons ons eie onopregtheid in hierdie saak ontdek, ons daarvan bekeer kan word. Opregte berou en ’n daadwerklike verandering teenoor jou naaste is ’n kortpad om die eis te gehoorsaam dat jy ook andere moet vergewe – van harte.

Hierdie saak is ’n gebedsaak, want in die gebed kan jy net voor God gaan staan as jy weet wie jyself is.
Teen die agtergrond van die waarheid is hierdie Bybelgedeelte nogal vreemd op ons ore:
Toepassing

Net soos wat ons aanhoudend voor God struikel, so struikel ons medemense ook voortdurend teenoor ons.
Kom ons lees Kategismus Sondag 51 saam.

Vraag 126: Wat is die vyfde bede?
Antwoord: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie (a). Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind: dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe (b).

(a)Ps 51:3; 143:2; 1 Joh 2:1; Rom 8:1. (b) Matt 6:14

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 32:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Junie 2005  (aand)