Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 98:1

Gebed.

Psalm 91:8

Skriflesing:   Efesiërs 2.   

Teks:  Kategismus Sondag 7;  Efesiërs 2:8, 9.

Want uit genade is julle gered, en dit nie uit julleself nie: dit is ‘n gawe van God; Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Dit is ‘n saak van baie groot gewig waarvan hier gepraat word: Uit genade is julle gered. Dit stel ‘n baie ou kwessie duidelik aan die lig.
Hierdie gedeelte stel dit duidelik dat my goeie werke of kragtige lewe nie my saligheid kan verdien of bewerk nie.
Ons moet net een ding baie duidelik verstaan: Dit is dat die Here Jesus Christus ‘n baie partikuliere verlossing bewerk het.
Daar is dus ‘n tweedeling onder die mense:
Alle mense het  deur Adam doemwaardig geraak voor die Here, maar almal word nie deur Hom verlos nie. Jou verlossing hang dus totaal af van die versoening wat deur die Here Jesus Christus uitgevoer is. Sy verlossingswerk verseker dat ons in die hiernamaals woonplek by die Here het.

Hierdie woonplek se inwoners is duur gekoop. Die Here herinner ons daaraan dat ons nie deur die bloed van bokke en kalwers ons verlossing verkry het nie. Jesus het ons met sy eie bloed losgekoop.
Die presiese woorde waarmee die Bybel dit stel, is:

So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die  wat Hom verwag. (Hebreërs 9:28).
 
Uit die Here Jesus se eie preke is dit ook baie duidelik dat dit nie alle mense is wat hemel toe gaan nie. Hy sê bv. in Matteus 7: 14 dat die poort nou is en die pad smal wat na die lewe lei, en dat daar min is wat dit vind. En in Matteus 22: 14 sê die Here Jesus, nadat Hy die gelykenis van die bruilof vertel het, dit:

Want baie is geroep, maar min is uitverkies!

Uit aanhalings in die Bybel, soos hierdie, kry ons 'n duidelike beeld van wie die mense is wat verlos word.
Hier pas dit in wat die Here in Efesiërs 2 openbaar:  hulle kom nie self daar uit nie! Die Here kies hulle uit.
Daarom sal jyself weet of jy 'n uitverkorene is - jy weet mos of jy werklik belangstel in die saligheid.

Vir ons is daar genade. Luister hoe sê die Here dit:

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël (Efesiërs 1:13).

Het u al opgelet dat alles wat die Here Jesus doen, altyd net op ‘n sekere deel van die mensdom gerig is?
Hierdie dinge is nou gekoppel aan ons geloof. Wat is geloof, en waar pas geloof by my verlossing? Kom ons kyk eers na verkeerde trekke wat soms in mense se geloof voorkom:
Die ware geloof staan teenoor al hierdie dinge.
In hierdie verhouding speel kennis 'n belangrike rol.
Prakties werk dit so dat jy in jou daaglikse lewe sal weet wat 'n gelowige moet doen om reg te lewe.
Dalk is dit goed as ons die toepassing van al hierdie dinge begin deur herinner te word aan die tydsgleuf waarin ons leef. Die Heilige Gees stel dit so:

En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken (omdat julle weet hoe laat dit al is).  Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het (Romeine 13:11).

Die hiernamaalse lewe staan nie los van hierdie lewe nie. Daardie lewe is 'n voortsetting van hierdie een. Daarom moet alles wat jy in hierdie lewe doen, gerig wees op die lewe hierna.
Die verlossing is iets wat u moet weet met u verstand, want baie mense het gesien en getuig hoe Jesus gesterf en opgestaan in weggevaar het. En u moet dit glo, want u moet u vertroue nooit van die Here aftrek nie. U moet glo totdat die Here weer kom -  wat miskien nie eers oor lank is nie.

Kom ons lees Kategismus Sondag 7 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 107:10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 5 Mei 2002.