Sing vooraf:  Skrifberyming 18-2:5 (36)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  19:1, 6

Gebed.
Amen.

Psalm 9:9, 10.

Skriflesing: Efesiërs 2 en Romeine 9:1-33.
Teks: Efesiërs 2:8, 9 en Heidelbergse Kategismus Sondag 7.

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. (Efesiërs 2:8-9 AFR53)

Ons moet met geloofsekerheid lewe.
Ek en jy is uit genade in hierdie verlossing ingesluit deur die verkiesing van God.
As ons oor verlossing dink of praat, is daar altyd twee groot probleme waarteen ons ons vasloop.
Die raakpunt tussen hierdie twee uiterstes is die Here se genade.
Hoe raak die genade van die Here mense? Ons kyk na die volgende:

1. God se genade is beperk tot sekere mense (vraag 20).
2. Ons ontvang God se genade deur die geloof (vraag 21).
3. Die genade van God is volgens die evangelie.

1. God se genade is beperk tot sekere mense (Vraag 20).

Hierdie saak is seker die een enkele saak wat die moeilikste is om te verstaan en om te aanvaar in die hele Bybel. Daar is twee dinge wat die probleem veroorsaak:
As 'n mens nie al die uitsprake met mekaar in verband bring nie, en in verband met mekaar lees nie, ontstaan hierdie verwarring.  Om ons verlossing reg te verstaan, is dit dus baie noodsaaklik dat ons ons Bybel se binnekant moet ken!

Die apostel Johannes skryf dat die Here Jesus Christus aan die wat Hom aangeneem het, mag gegee het om kinders van God te word.

Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld.  Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie.  Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Johannes 1:9-12 AFR53)

Die woord aanneem beteken tog dat die mens 'n verantwoordelikheid het wat hy moet nakom: hy moet iets doen, naamlik Jesus Christus aanneem.
Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. (Matteus 13:11 AFR53)

Maar Hy sê vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net dié aan wie dit gegee is. (Matteus 19:11 AFR53)

Die apostel Johannes skryf neer dat Johannes die Doper al gesê het:

’n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. (Johannes 3:27 AFR53)

As ons al die dinge saamlees met Romeine 9 van vers 9 tot vers 16, sien ons dat hierdie "keuse" om salig te word, in sy diepste wese nie deur 'n mens geneem kan word nie.
Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep (Romeine 9:11 AFR53)

Die gedeelte maak dus een ding baie duidelik: Jakob en Esau het nie besluit oor hulle saligheid nie.
Daar is dus 'n defnitiewe verskil tussen die manier waarop ons in die verderf beland het, en die verlossing wat deur Jesus Christus bewerk word.
As ons 'n leer sou aanhang waarin ons vir ons eie saligheid kan kies of dit bewerk, dan skend ons eintlik die almag van God.

Dink byvoorbeeld aan die woorde wat in Titus 2:14 staan:

ons grote God en Verlosser, Jesus Christus wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. (Titus 2:14 AFR53)

Die feit dat hier geskryf staan dat Jesus vir Hom 'n volk voorberei, wys tog ook baie duidelik dat Hy nie alle mense voor die voet as sy volk beskou nie. As dit die geval was, sou die Here dit so laat skryf het.

2. Ons ontvang God se genade deur die geloof (vraag 21).

Daar is 'n baie sterk verband tussen die genade van God wat ons ontvang en ons geloof.
Ons kan met sekerheid weet of ons 'n uitverkorene is of nie.
Wat is geloof?
Dan kan ons weet dat God jou sal vergewe as ons uit swakheid 'n fout maak, want daar staan in Psalm 103 dat die Here Hom soos 'n Vader ontferm oor sy kinders.
Wat is die krag van hierdie geloof?
Maar die feit dat ons in die Here Jesus Christus ingelyf is in die volle genade van God, maak vir ons die deure van die hemel oop. So bring die geloof lig in ons lewe, omdat daar iets is om voor te lewe.

3. Die genade van God is volgens die evangelie.

Wat moet ek nou glo? Waar begin ek? Ons begin by die Bybel en ons glo alles wat in die Bybel beloof word, presies soos dit daar staan!

U moet nou net nie verward raak en by uself dink dat die Bybel darem 'n geweldige dik boek is met baie verskillende sake, en dat dit onmoontlik is om dit alles te weet nie.
Die inhoud van die evangelie bind ons as gelowiges saam in hierdie ware geloof. Daarmee openbaar die Here aan ons dat ons al grootliks kan weet wie almal saam met jou die ewige lewe gaan deel: dis al die mense wat saam met jou die volle inhoud van die evangelie bely.

Besef u altyd dat as ons so saam is in 'n erediens, daar verskillende dinge is wat ons van nou af tot in ewigheid toe saambind.
Daarom berei ons saam voor om saam Nagmaal te vier.
Maar ons moet besef dat ons nie in u eie kragte nagmaaltafel toe kom nie.
Ons kom gebruik Nagmaal in die besef van ons skuld.
Leef dan 'n lewe wat pas by so 'n geloof. Laat almal sien dat die Here u sy eiendom gemaak het. Nie omdat u uit uself tot die ewige lewe in staat is nie, maar omdat God u lankal daartoe verordineer het, en nou kom dit in u lewensstyl na vore.

Kom ons lees saam wat 8in die Heidelbergse Kategismus van hierdie beginsels geskrywe staan in Sondag 7:

Vraag 20:  Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?
Antwoord:  Nee;  (a);  maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem (b).
(a)Matt 7:14;  22:14.  (b) Mark 16:16;  Joh 1:12;  3:16, 18, 36;  Jes 53:11;  Ps 2:12;  Rom 11:20;  3:22;  Heb 4:3;  5:9;  10:39;  11:6.

Vraag 21:  Wat is 'n ware geloof?
Antwoord:  'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.
(a)Jak 2:19.  (b) Heb 11:1, 7;  Rom 4:18-21;  10:10;  Ef 3:12;  Heb 4:16;  Jak 1:6.  (c) Gal 5:22;  Matt 16:17;  2 Kor 4:13;  Joh 6:29;  Ef 2:8;  Fil 1:19;  Hand 16:14.  (d) Rom 1:16;  10:17;  1 Kor 1:21;  Hand 10:44;  16:14.  (e) Ef 2:8;  Rom 3:24;  5:19;  Luk 1:77, 78.  (f) Rom 1:17;  Gal 3:11;  Heb 10:10, 38;  Gal 2:16.

Vraag 22:  Wat moet 'n Christen glo?
Antwoord:  Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.
(a)Joh 20:31;  Matt 28:19;  Mark 1:15.

Vraag 23:  Hoe lui die artikels?
Antwoord:  (1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.  (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;  (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;  (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;  (5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;  (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.  (8) Ek glo in die Heilige Gees.  (9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  (10) die vergewing van sondes;  (I1) die opstanding van die liggaam (12) en 'n ewige lewe.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  103:9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Februarie 2006. (aand)