Die Gereformeerde Kerk - Reformed Church
BELLVILLE (RSA)
Die Gereformeerde Kerk - Reformed Church
BELLVILLE (RSA)
 kerk
Sing vooraf: Psalm 22:2 (99)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 34:2 (166)
Gebed
Psalm 30:1 (138)
Skriflesing:      Efesiërs 2
Teks:                Efesiërs 2:8, 9; Kategismus Sondag 25

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. (Efesiërs 2:8-9 AFR53)

Van die eerste mense op die aarde se skepping af, het mense probleme gehad met hulle verhouding tot die Here.
Hierdie neiging het regdeur die geskiedenis aangehou – tot vandag toe.
Telkens het God Hom voelbaar in strawwe aan die mensdom geopenbaar –
Die wat wel by aanbidding van die Here gebly het, het onder hulle ’n groep opgelewer wat die Here in hulle aanbidding aan hulleself diensbaar gemaak het.
So het sogenaamde gelowiges begin leer dat hulle ’n vrye wil het – hulle is hulle eie saligmakers.
Daarmee saam het die inhoud van die sakramente verander.
Kan die dinge so wees? Is dit wat die Here ons leer van die begin af?

Die Here leer ons in sy Woord iets heeltemal anders as wat die mense wat tot nou toe genoem is glo. Hy openbaar dat ons deur sy genade gered word.

1.      Hy verwag van ons om ootmoedig sy werk te erken.
2.      Hy verwag van ons om gelowig vas te hou aan die beloftes van die Evangelie.
3.      Hy gee ’n blywende fondament vir ons saligheid.

1.      Hy verwag van ons om ootmoedig sy werk te erken.

Geloof is uit God en tot God.

Hy maak dat ons deel het aan al die weldade van die Here Jesus Christus. Hierdie gawes gee Hy net aan wie Hy wil. Hy doen dit vrymagtig.

omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly, (Filippense 1:29 AFR53)

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; (Efesiërs 2:8 AFR53)

Ons erken hierdie daad van die Here in die middels wat Hy aan ons skenk, naamlik sy Woord en die sakramente.
. . . en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. (2 Timoteus 3:15 AFR53)
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. (Johannes 20:31 AFR53)

Die Bybel self maak ons nie salig nie. Die Bybel self laat ons ook nie glo nie. Die Persoon wat die geloof in ons bewerk is die Heilige Gees. Hy gebruik die inhoud van die Bybel om ons te laat glo.

En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het – soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek – glo ons ook, daarom spreek ons ook. (2 Korintiërs 4:13 AFR53)

Wanneer die Heilige Gees in ons werk, gebeur daar natuurlik heelwat meer dinge in en met ons – almal dinge wat met die geloof saamhang:

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. (Galasiërs 5:22 AFR53)

Die Heilige Gees lei ons tot geloof. Daar is nie ’n ander manier waarop ons tot die geloof kan kom nie. Daarom sê die Woord dat die vrug van die Gees die feit is dat ons glo.

Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. (1 Korintiërs 12:3 AFR53)

. . . aan ’n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ’n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; (1 Korintiërs 12:9 AFR53)

Die Heilige Gees doen sy werk skerp.
Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, (2 Tessalonisens 1:11 AFR53)

En ’n vrou met die naam van Lídia, ’n purperverkoopster van die stad Thiatíre, ’n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. (Handelinge 16:14 AFR53)

Die Here bekeer mense deur sy Woord en Hy laat hulle ook glo wanneer hulle sy Woord hoor. Hy laat hulle dit verstaan.

Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. (Jesaja 59:21 AFR53)

Daarby het die Here die manier om lank met ons aan te hou werk.
En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! (Markus 9:24 AFR53)

Die man is dus al lank besig om in sy geloof te worstel oor die ding van sy kind. Daarom smeek hy dat die Here hom nou moet help – maar dan is dit uit die hele situasie tog duidelik dat die Here met die gevolge van dit wat hy vra verder in sy lewe met hom die pad moet loop!

Dieselfde geld van die apostels. Dink maar aan die volgende gebeurtenis:

Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof. (Lukas 17:5 AFR53)

Prakties beteken dit onder andere dat ons verstand verlig word om te verstaan en te weet wat die Here met ons doen.
Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; (Romeine 8:16 AFR53)

. . . in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, (Efesiërs 1:13 AFR53)

Daarom moet ons nie eiegeregtig en verwaand raak as dit by geloof en aanbidding kom nie. Die dinge is nie ons werk nie. Dis van begin tot einde die werk van God die Heilige Gees.

2.      Hy verwag van ons om gelowig vas te hou aan die beloftes van die Evangelie.

Hoe maak die Heilige Gees ons geloof sterker?

Soos ons nou reeds uit die Woord van die Here gesien het, gebruik Hy twee middele:
Die Woord en die sakramente is al twee heilig. Met ander woorde:
God alleen het met ons ’n genadeverbond opgerig en Hy alleen kan dit beseël aan wie Hy wil.

Die tekens waarmee die Here sy verbond aan ons verseël, bewerk nie enige genade nie.
Dink ook daaraan dat die inhoud van die Woord en die sakramente presies dieselfde is.
Wat ook baie belangrik is om te verstaan, is die volgende:
Uit die uitspraak in 1 Korintiërs 12:13 lei ons die volgende af:
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. (1 Korintiërs 12:13 AFR53)

Dieselfde is ook van die Nagmaal waar.

3. Hy gee ’n blywende fondament vir ons saligheid.

Daar is net een fondament waarop ons saligheid kan staan – dit is die versoening wat die Here Jesus Christus bewerk het.

die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. (1 Korintiërs 10:16, 17 AFR53)

Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. (1 Korintiërs 10:21 AFR53)

Ons moet die dood van die Here bly verkondig.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. (1 Korintiërs 11:26 AFR53)

Vir die buitewêreld is die gebruik van die sakramente dus ’n sigbare verklaring van ons belydenis in die kruisiging van die Here Jesus Christus.

Kom ons lees saam wat in die Heidelbergse Kategismus oor die verhouding tussen ons geloof en die Bybel en die sakramente geskryf staan in Sondag 25:

Vraag 65: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ’n geloof dan vandaan?
Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte (a) deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente (b).
(a)Ef 2:8; 6:23; Joh 3:5; Filp 1:29. (b) Matt 28:19; 1 Pet 1:22-23.

Vraag 66: Wat is sakramente?
Antwoord: Dit is heilige, sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk (a).
(a)Gen 17:11; Rom 4:11; Deut 30:6; Lev 6:25; Heb 9:7-9, 24; Eseg 20:12; Jes 6:6, 7; 54:9.

Vraag 67: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys?
Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons volbring is (a).
(a)Rom 6:3; Gal 3:27.

Vraag 68: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel?
Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:9 (578)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Junie 2006  (aand)