Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 147:1

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 40:4

Gebed.

Psalm 84:1

Skriflesing: Efesiërs 4
Teks: Efesiërs 4:22 - 24; Kategismus Sondag 33

Ons moet almal bekeer word.
Dit klink seker vir u snaaks, want u is dan reeds bekeer.
Dis waar, maar ons word in Romeine 6:1 – 6 geleer dat bekering ‘n voortgaande proses is.  Dis iets wat nie net gebeur en klaarkry nie. 
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. (Galasiërs 3:27 AFR1953)
en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. (Efesiërs 4:24 AFR1953)
Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. (Kolossense 3:12 AFR1953)
En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. (Kolossense 3:14 AFR1953)
Kom ons kyk vanmôre weer na hierdie dinge wat ons so goed ken:
1. Het ons werklik bekering nodig?
2. Hoe gebeur die pad terug na God toe?


1. Het ons werklik bekering nodig?

Ons leef nou in die tyd waarin God die middele en tyd aan ons gee om ons voortdurend te bekeer.  Ons het al die geleenthede van die wêreld.
Daarom geliefdes, moet u altyd aanhou stry en volhard in u bekering, al voel u ook soms so kragteloos. Ons gesindhede moet, hoe langer hoe meer, verander word. Dit beteken dat daar 'n nuwe gesindheid in ons binnekant moet kom op elke gebied. 
Ons besin oor enkeles:
... dat julle in die gees van julle gemoed vernuwe word en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. (24, 25)
Dan sal daar ware liefde in my groei.

Dis die betekenis van Efesiërs 4 waar die Here van ons eis om vol ontferming en vriendelikheid teenoor ons naaste te wees. As ons dit nou wil stel soos dit in die teksvers (die Kategismus) staan:  Dis die afsterwe van die oue mens.

Wat is die saak waaroor dit gaan?
Dis die genade.

Dan die oordeel:  Waak teen 'n skynbekering.
Die Bybel het twee woorde vir bekering.  In Handelinge 3:19 staan altwee langs mekaar:
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Kom dan tot inkeer en bekeer julle.

Om tot inkeer te kom, beteken om van sienswyse te verander.
Om jou te bekeer, beteken weer om van lewenswyse te verander.
Bekering kan ons dan só stel:  Dis om jou hart so te verander dat jou lewenstyl ook verander en verbeter.
Hierdie twee sake gaan altyd hand aan hand in die lewe van een wat hom bekeer.

Bekering vind plaas in twee vlakke.
2. Hoe gebeur die pad terug na God toe?

Ons het mos met die sondeval van God weggedraai na die Satan toe.  Nou moet ons weer terugdraai na waar ons vandaan kom.

U moet ook goed verstaan wat dit beteken het om in sonde te val.
Bekering het twee bene:
Wat beteken dit?
Die karakter, of geaardheid van bekering is geestelik.
Bekering is innerlik.
Bekering is om jou denke te verander en om jou wil te verander. Dus: om 'n mooi en regverdige lewe te lei, wat vol is met mooi optrede.
Die woord "afsterwe" van die ou mens pas dan pragtig.
Gee die sondes vir die dood!
Daar waar ons heengaan is daar lewe. Die Here kon ons gehaat en doodgemaak het oor al die sondes wat ons doen, maar Hy het nie.
Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders?  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. (Handelinge 2:37-38 AFR1953)

Let op hoe Jesus se lewe was:
Sy liefde is nie begrensbaar nie.
Laat ons ons bekeer, want God die Almagtige Roep ons!

Kom ons lees Kategismus Sondag 33 saam.
Amen.

Slotgebed.

Ons Vader wat in die hemele is,
Laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom;
Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde;
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.

Slotpsalm 33:1, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:
 20 Oktober (oggend)