Sing vooraf: Psalm 68:12

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:2
Gebed
Psalm 34:6

Skriflesing:     Efesiërs 5
Teks:               Efesiërs 5:25-27; Kategismus Sondag 21

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. (Efesiërs 5:25-27 AFR53)

Ons praat deesdae so maklik van ’n kerk en wat dit is. Ons lees in tydskrifte en ons hoor oor die media van mense wat sommer aan die Bybel verander en nuwe kerke stig. Is dit so maklik?
Daarom vergelyk die Here in die gedeelte die verhouding tussen die man en sy vrou met Jesus en die kerk.

Ons gee aandag aan die volgende sake:

1. Die wese van die kerk van die Here
2. Die taak van die kerk

1. Die wese van die kerk van die Here

Kom ons kyk eerste na die wese van die kerk. Wat is die kerk?
Dink aan die uitspraak wat die Here Jesus maak in Matteus 16:19. Die Here was daar in gesprek met Petrus nadat Petrus bely het dat Jesus die seun van die lewende God is.
Dink net waarom die Here die kerk sy eiendom noem.
Aan die hand van die genoemde Skrifgedeeltes kan ons al klaar sien dat die kerk ’n instelling is wat deur God gemaak is, en dat God die getalle van die kerk ook beheer. Hy voeg elke dag die wat gered is by die kerk.

Wat verder duidelik is van die kerk, uit veral Handelinge 2, is dat die kerk ’n groep mense is wat nie net aan God behoort nie,
Hulle sou nie so baie kerk gehou het, en alles saamgedoen het, as hulle dit nie so verstaan het dat die Here wil hê dat hulle dit moet doen nie. Daarom laat die Here dit opteken!
Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. (Kolossense 3:2-3 AFR53)

Dit staan ook in 1 Korintiërs 1:9 dat God ons geroep het tot gemeenskap met sy Seun.
2. Die taak van die kerk

Kom ons kyk wat die kerk, wat roem in die versoeningswerk en verlossing van die Here Jesus Christus, alles moet doen.
Daarom moet die kerk voortdurend:
Die kerk moet openlik die eienskap dra dat God in hom tuis is.
Dit bring ons vanself by die merktekens van die ware kerk. Wat moet ’n kerk doen wat wil bly by dit wat hom werklik die liggaam van die Here maak, en wat moet bewys lewer daarvan dat sy lede uitverkorenes is wat deur God geroep en by die kerk gevoeg is?
Dit help niks om al hierdie mooi dinge te weet en te bely dat die kerk aan die Here behoort, en ons lewe weerspieël dit nie.
Ons moet te alle tye lewende lede van God se kerk wees – dus: ons verlos wees moet uit ons hele lewe en saamwees met God en mekaar uitvloei.
Kom ons lees Kategismus Sondag 21 saam.

Vraag 54: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?
Antwoord: Dat die Seun van God (a) uit die hele menslike geslag (b) vir Hom ’n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is (c), deur sy Gees en Woord (d) in die eenheid van die ware geloof (e) van die begin van die wêreld af tot die einde toe (f) vergader, beskerm en onderhou (g) en dat ek daarvan ’n lewende lid is (h) en ewig sal bly (i).
(a) Ef 5:26; Joh 10:11; Hand 20:28; Ef 4:11-13. (b) Gen 26:4; Op 5:9. (c) Rom 8:29; Ef 1:10-13.
(d) Jes 59:21; Rom 1:16; 10:14-l7; Ef 5:26. (e) Hand 2:42, Ef4:3-5. (f) Ps 71:17, 18; Jes 59:21; 1 Kor 11:26. (g) Matt 16:18; Joh 10:28-30; Ps 129:1-5. (h) 1 Joh 3:I4, 19-21; 2 Kor 13:5; Rom 8:l0. (i) Ps 23:6; 1 Kor 1:8, 9; Joh 10:28; 1 Joh 2:19; 1 Pet 1:5.

Vraag 55: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges?
Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het (a). Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend (b).
(a )1 Joh 1:3; Rom 8:32; 1 Kor 12:12, I3; 1 Kor 6:17. (b) 1 Kor 12:21; 13:1, 5; Fil 2:4-8.

Vraag 56: Wat glo jy van die vergewing van die sondes?
Antwoord:. Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer (a) wil dink nie. Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk (b) sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie (c).
(a )1 Joh 2:2; 1:7; 2 Kor 5:19. (b) Rom 7:23-25; Jer 31:34; Miga 7:19; Ps 103:3, 10, 12.
(c) Joh 3:18; 5:24.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 22:2, 9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Oktober 2005 9aand)