Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 66:2.

Gebed.

Psalm 25:3.

Skriflesing: Efesiërs 6.
Teks: Kategismus Sondag 45; Efesiërs 6: 18

Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees..

Romeine 8:26, 27

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Wanneer ons nadink oor uitsprake soos hierdie in die Bybel, laat dit die vraag ontstaan of dit werklik ons lewensstyl is om biddend te lewe.
Die saak raak natuurlik ook ons houding wat ons tot die gebed het ? veral dan om in die openbaar te bid. Mense sê soms dat hulle nie weet wat om te bid nie. Ander mense het weer iewers vandaan die indruk dat jy foutloos moet bid as jy voor ander mense bid. Hierdie verkeerde siening ontneem mense die vrymoedigheid om te bid, veral in die openbaar.

Hoe bid mens in die Gees, want die feit van die saak is dat dit nie maklik is om in my gebed my sonde op sy naam te noem en dit voor God te bely nie?
Die werk van die Heilige Gees in ons gebede staan direk teenoor ons eie trots.
Bid in die Gees beteken verder ook dat jou hele lewe 'n gebedslewe moet wees.
Paulus skryf vir die Tessalonisensers (5:17) dat hulle moet bid sonder ophou!
U kan vra: Waarom moet mens so baie bid? Die antwoord is: Die alomteenwoordige God is dan elke oomblik by jou.
Om te bid, is om persoonlike gemeenskap met God te soek.
Hier is natuurlik 'n rooi lig - 'n ernstige waarskuwing: waak daarteen dat jou gebede net gewoonte word. Gebed moet 'n behoefte bly.

Ons het natuurlik ook 'n groot troos in die hele saak van gebed. Dit is dat die Heilige Gees ons met ons gebede help. Daar staan in Romeine 8: 26, 27 die volgende woorde:
En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Hier het ons te doen met die middelaarswerk van Jesus Christus.
Wat moet ons bid? Die Here gee die Onse Vader as modelgebed.

Daarin staan die eer en die aanbidding van God eerste:
Laat U Naam geheilig word...

Dan vra ons vir alles wat ons nodig het:
Gee ons vandag ons daaglikse brood...

Daarna bid ons vir skuldvergifnis:
Vergeef ons ons skulde...

Die gebed eindig met 'n lofprysing:
Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die
heerlikheid tot in ewigheid.

Gemeente, kom ons leef biddend ? leef in die krag van die gebed.
Kom ons lees Kategismus Sondag 45 saam.
Amen.

Slotgebed.

Psalm 81: 1, 3, 12.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Februarie 2002.

'n Aantal teksgedeeltes wat by die preek aansluit:

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. (Matteus 7:7; Lukas 11:9 AFR1953)

As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid? (Lukas 11:13 AFR1953)

Bid sonder ophou. (1 Tessalonisens 5:17 AFR1953)

Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. (Openbaring 19:10 AFR1953)

Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. (Johannes 4:22-24 AFR1953)


En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. (Romeine 8:26 AFR1953)

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. (1 Johannes 5:14 AFR1953)

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. (Jakobus 1:5 AFR1953)

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. (Johannes 4:24 AFR1953)

 Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid. (Psalms 145:18 AFR1953)

Onse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. (2 Kronieke 20:12 AFR1953)

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. (Jakobus 1:6 AFR1953)

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. (Johannes 14:13 AFR1953)