Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 51:6.

Gebed.

Psalm 19:4.

Skriflesing: Esegiël 36

Teks: Kategismus Sondag 33. Esegiël 36: 26, 27

En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En Ek sal My Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

Die eer van God word onder andere geopenbaar in sy genade.
Dit gaan dus reguit oor bekering. Kom ons kyk eerste na die bekering van die mens, soos die Bybel dit beskryf:

1. Wat is bekering?
2. Waaragtige bekering is in jou lewe sigbaar.

1. Wat is bekering?

Die feit is net dat die mens nie meer in die volmaakte toestand is waarin die Here hom geskape het nie. Die mens het in sy gedagtes en in sy lewe sleg geword. Daarom moet hy heeltemal verander word om goed te kan doen, en om God reg te kan aanbid.

Hierdie verandering van die mens staan bekend as bekering. U moet nou nie skrik as u dit hoor, en dadelik vir uself s dat u saak dan verlore is, omdat uself nie die krag het om tot ware bekering te kan kom nie.
Van so 'n ware bekering lees ons in die geval waar Jona vir die mense van Nineve gaan preek het. God het dat hulle op Jona se prediking tot bekering kom.

Later het hulle weer in sonde geval, maar toe Jona vir hulle gepreek het, was hulle bekering opreg. 
Die ware bekering het twee kante:
Paulus skryf van sy eie onmag in hierdie saak as hy s dat hy baie keer die goeie wil doen, maar dan kry hy in homself die kwaad. In Romeine 7: 17, 18 lees ons daarvan:

Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.    Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  (Romeine 7:17-18 AFR1953)

Die Bybel gebruik 'n baie merkwaardige woord as hy praat van die manier waarop ons van sonde ontslae raak: die Bybel gebruik die woord "afsterf."
aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.  (Romeine 6:6 AFR1953)

Dit beteken dat jy as mens positief moet lewe, en dat jou lewe weggebou moet wees van die sonde af.
Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.    Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,    en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees  -  dit is die woord van God - terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges  (Efesiërs 6:10-18 AFR1953)

Die teendeel is ook waar: as jy nie 'n ware bekeerde is nie, sal dit ook in jou lewe geopenbaar word. 

2. Waaragtige bekering is in jou lewe sigbaar.

Hoe sal ons weet dat iemand 'n ware bekeerde is? Dit sal uit sy gesindheid duidelik wees, veral die berou wat so  'n mens het oor die sondes wat in sy verlede lê.
God bewerk altyd twee dinge gelyktydig in die mens:
Die dinge is mos ook dinge wat in die mens se lewe gesien kan word:
Die troos van hierdie preek is dit:
Deur die verlossingswerk van Jesus kan elkeen van u weet dat God self u regverdig maak, en dat u deel in die volheid van sy genade. En dat u deel in die volle verlossing van die Here Jesus Christus.

Kom ons lees Katategismus Sondag 33 saam.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 2: 6.

Bevestiging van ouderlinge en Diakens.

Psalm 134:4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Desember 2001.