Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 9:1, 10

Gebed.

Psalm  16:3.

Skriflesing: Esegiël 7
Teks: Esegiël 7:4a

…en my oog sal jou nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie, maar ek sal jou wandel op jou laat neerkom.
Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie. Ek gaan die straf vir wat jy gedoen het, oor jou laat kom; jou afskuwelike dade sal jou tref. Dan sal jy besef dat Ek die Here is."  (Esegiël 7:4 AF83)

Ons gaan 'n nuwe tydperk in God se raadsplan in: Die jaar 2004.
Daarom pas dit ons om nou na Kersfees en met die begin van 'n nuwe tydsdeel te kyk na alles wat Esegiël hier voorspel het van Christus en ook van die begin van die einde van die tyd.

In die geskiedenis was daar 'n kernoomblik wat die hele wêreldgeskiedenis verander het. 
Die tyd, waarin ons nog steeds lewe, dra die kenmerk van dinge wat reeds daar is, maar tog ook nog nie werklik vervul is nie - soos wat Esegiël se profesie dit ook duidelik aantoon. 
Vir almal wat na sy preek gestaan en luister het, is alles so onverstaanbaar, want daar was vrede in hulle land. Die profeet preek in 'n tyd waarin hy niks kon bewys van wat hy gesê het nie. 
Op die oog af was daar geen rede om te praat van die einde, en veral nie om dit so skerp aan te kondig nie. 
Hierin is hierdie teksgedeelte 'n vooruitskouïng op die wederkoms. Let op hoe Esegiël die saak aankondig:
Na Esegiël het Daniël ook oor die einde gepreek.  Ons moet na albei se prediking kyk om goed te kan verstaan watter betekenis die saak destyds gehad het vir die mense wat na hierdie dinge gestaan en luister het.

Ons lees in Daniël 8: 17 dat Daniël ook 'n gesig gesien het waarin hy die eindes van die tye aanskou het.  En weer in vers 19

Kyk, Ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde.

Hieruit is dit duidelik dat die einde en God se finale oordeel saamval. 
Vers 3 beskryf die daad wat van God af uitgaan.

Nou is die einde oor jou, en Ek sal My toorn teen jou uitstuur en jou oordeel volgens jou weë en al jou gruwels op jou laat neerkom.

In vers 3 en in vers 4 word die toorn van God as 'n persoon voorgestel. 
Die volk staan skuldig. 
Nou is die einde daar.  Die kenmerk is rampe. 
Dit was 'n baie donker prentjie waarvoor die volk gestaan het. 
Die gedeelte het nie net betrekking op Jerusalem nie.  Dit is 'n aanspraak op die kerk. 
Ons lewe in die eindtyd.  Daarom moet ons ag gee op hierdie beskrywing van die eindtyd, en dan veral aandag gee aan die appél wat dit tot ons rig.
Kyk nou na die betekenis van nuwe jaar gesien teen die agtergrond van ons teksvers: 
Daar behoort 'n duidelike spanning by ons te wees dat ons wag vir die eindoordeel.  Ons wag dat daar geoordeel moet word, sodat ons in die heerlikheid van God kan ingaan!

Kyk na die Christusprediking van hierdie teks.  Ons kan alleen in die verwagte heerlikheid ingaan deur Jesus. 
Maar dan staan Christus op.
Máár almal is nie uitverkorenes nie.
Die afsluiting van die jaar en die begin van ‘n nuwe jaar mag ons ook daaraan herinner:
Luister daarom, volk van die Here!
Die wat die boodskap hoor en verstaan, verander dadelik.  Hulle kom tot berou.
Berou is iets anders: Berou en bekering loop altyd hand aan hand. 
Die Heilige Gees voorsê dit ook in die profesie van Esegiël vir die volk:

Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels.  Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here HERE; laat dit julle bekend wees! Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel. (Esegiël 36:31-32 AFR53)

Daarom gaan ons hierdie nuwe jaar in as vrygemaakte mense. 
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  31:1, 5.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Oujaarsaand 31 Desember 2003.