Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u  van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  89:1

Geloofsbelydenis

Wet
Psalm 43:3.

Gebed.

Psalm 4:4

Skriflesing: Esegiël 37
Teks: Esegiël 37: 13
En julle sal weet dat Ek die Here is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk!
 Die Here herstel pyn, ellendes en dood waar geen mens dink dat dit moontlik is nie.
Die profeet Esegiël is in hierdie gedeelte 'n boodskapper wat die boodskap van verlossing bring.
 Die Here het die profeet na die laagte toe geneem.
Hierdie keer neem die Here hom na die laagte toe, om daar na sy eie mense     die Ballinge   te gaan kyk.
 Dit wat Esegiël daar gesien het, het hom baie diep beïndruk. Veral twee van die dinge wat hy sien, staan baie skerp uit.
 Die Here het vir hom gevra of hy dink dat dit moontlik is dat daardie hoop droë wit bene weer lewendig kan word.
Maar aan die ander kant het hy die Here ook geken, en hy het baie goed geweet dat die Here enige ding kan doen, want die Here is almagtig.
Let net op dat die Here aanvanklik nie van dor of dooie bene praat nie.
Voor Esegiël se oë speel daar 'n grootse daad af.
Baie beeldend beskryf Esegiël in hierdie gedeelte van die gesig hoe mense op die prediking reageer.
Die Here openbaar daarmee sy liefde in sy herskeppende mag. Hy laat gees in die leërmag van dooie liggame ingaan. Wat doen die Gees? Hy verwek weer lewe in hierdie nuut herskepte liggame.
U moet egter baie fyn oplet, Broeders en Susters, die einddoel van die Here is nie die herskepping van die mens nie. Die einddoel is die openbaring van die almag en heerlikheid van God se genade.
Nou gaan ons aan die Nagmaaltafel aansit. Inderdaad gaan ons die gebeurtenis herdenk waar die Here nie net vir Juda nie, maar ook ons die terugpad oopgemaak het, want in hierdie hele gesig is Juda simbool van ons ook.

Vandag herinner die Here ons weer aan die daad waarmee Hy ons herstel het.
Nou gebeur daar met ons presies wat met Esegiël se leërmag dooies gebeur het.
Die Here openbaar in hierdie daad sy genade en sy heerlikheid, sodat die volk wat hier gered word   die dooie bene   die Here van hierdie groot genade en heerlikheid in hierdie verlossing kan aanbid.
Dis presies ook wat die Here Jesus met die Sakrament van die Nagmaal aan u bevestig. Kom gebruik die Nagmaal, want daarmee verseker die Here u weer van die volkome verlossing deur Jesus Christus, en voortvloeiend daaruit, die ewige lewe.
Amen.
 
Gebed.

Skrifberyming 14:2

Formulier.

Aan Tafel: Psalm 23:2, 3.


LOFPSALMS TYDENS NAGMAAL (145; 146; 147; 148; 149; 150).

Psalm  116 terwyl die gemeente terugbeweeg banke toe.

Slotpsalm 18:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 September 2002
.