Sing vooraf: Psalm 125:1, 2, 3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:1, 4
Geloofsbelydenis: Nicea
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Psalm 32:3.
Wet
Psalm 32:3
Gebed
Psalm 48:4, 5

Skriflesing:     Esegiël 13
Teks:               Esegiël 13:12

En kyk, daar val die muur! Sal dan nie vir julle gesê word: Waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie? (Esegiël 13:12 AFR53)
 
Daar was maar altyd deur die eeue tye wanneer die kerk in die een of ander krisis gekom het.
Dit is so dat ’n kerk net so sterk is as wat sy verbintenis met die Here is.
Die kerk val dus altyd van binne af – soos hierdie muur wat val omdat dit te swak gebou is deur die mense wat binnekant die muur bly! Dit is ook waaroor dit in hierdie gedeelte gaan!

Ons gaan nie voorbeelde uit die moderne kerkgeskiedenis aanhaal om dit te bewys nie. Ons gaan ’n voorbeeld uit die Bybel self aanhaal – die geskiedenis van Israel voor en tydens die Babiloniese ballingskap.

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Jode in die ballingskap beland het omdat hulle geloof geknak het.
Die punt is net dat mense altyd hulle leiers volg in sulke tye.
Die Here openbaar aan ons in sy Woord dat mense altyd sonde doen en sondig van aard is.
Let op na die volgende belangrike dinge in die gedeelte wat ons saam gelees het:
Ons kry die beeld in vers 10 en 11:
Die muur lyk mooi en dis pragtig wit.
Kyk nou na twee dinge:
Broeders en susters, dit is baie ernstige dinge wat die Here in hierdie gedeelte openbaar.
Die waarheid is dalk te skerp om reguit te sê:
Dan is die rede waarom ons vir ’n saak staan omdat ons in ons diepkant glo (hoop) dat as dit die gangbare standpunt is, die Here ons nie sal straf nie. Want almal maak so en sê so.
Die Bybel leer hier dat ons die eienaardige ding gaan raakloop dat die valse profete hulle ook op God se Woord gaan beroep. Kom ons lees weer verse 6 tot 9 saam.

Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die Here het gespreek – terwyl die Here hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord! Het julle nie ’n bedrieglike gesig gesien en leuenagtige waarsêery gespreek nie deurdat julle sê: Die Here spreek, terwyl Ék nie gespreek het nie? Daarom, so spreek die Here Here: Omdat julle valsheid gespreek en leuenagtige gesigte gesien het, daarom kyk, Ek het dit teen julle, spreek die Here Here. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuens waarsê: hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie en in die land van Israel nie kom nie; en julle sal weet dat Ek die Here Here is. (Esegiël 13:6-9 AFR53)

Kyk mooi wat sê die Bybel van die mense:
Daarom die geweldige eis:
Die toets wat ons moet aflê, broeders en susters, is ook nie te moeilik nie. Kyk na vers 3.

So spreek die Here Here: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. (Esegiël 13:3 AFR53)
Die Here gee ’n lelike beskrywing van leiers wat die verkeerde pad loop met die mense wat aan hulle toevertrou is.
Dis of die profeet wil sê dat valse leiers die bouvallige fondasies wat daar staan, verder verswak deur dit te ondergrawe met leuens.

Van vers 13 af staan daar in redelike sterk taal die oordeel van die Here beskrywe:
In daardie oomblik vernietig God die muur en die mense wat dit moes afrond. Vers 15 se laaste gedeelte lees:

En Ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur en teen hulle wat dit met los kalk gepleister het; en Ek sal vir julle sê: Weg is die muur! En weg is hulle wat dit gepleister het, (Esegiël 13:15 AFR53)

Die fout wat die valse profete gemaak het in die gedeelte wat ons gelees het, was dat hulle probeer vrede maak het met dinge waarmee ’n gelowige nie vrede moet hê nie.
Hieruit blyk dit dat ons nie net met kerklike ampsdraers te doene het nie.
Die ander kant van hierdie saak is ons verantwoordelikheid teenoor die Here.
Ons sal hierdie saak net kan hanteer as ons die foute van die valse profete kan identifiseer en self ook kan vermy.
Die gevolg daarvan was dat hulle godsdiens sonder toekomsversiendheid was.
In ons teksgedeelte sê die Here dat ons ons godsdiens soos ’n muur rondom ons moet bou. Dit doen ons met versigtigheid en deeglikheid.
Jesus het hierdie beginsels so nagevolg dat Hy deur die leiers van sy tyd gehaat is – dat Hy selfs tot die dood toe vervolg is, omdat hulle Hom nie kon verdra nie.

Deur sy dood en opstanding besorg Hy die krag aan ons om sy openbaring reg te verstaan, en om dit ook reg uit te dra. Daar rus dus op ons ’n baie swaar verantwoordelikheid om veral in hierdie tyd die eer en die wil van die Here baie duidelik te stel en uit te leef sodat ons nie later gestraf word oor nalatigheid nie.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 92:6

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Oktober 2005 (oggend)