Sing vooraf: Skrifberyming 1-1:1-3.  

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 71:1, 2.
Geloofsbelydenis  Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 27:4
Wet
Psalm 27:4

Gebed.
Amen.

Psalm 86:1, 6.
Skriflesing:  Esegiël 16.
Teks:  Esegiël 16:16

En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer  -  dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie. (Esegiël 16:16 AFR53)

Jy is ‘n pasgebore baba.  ‘n Weggooikind.
In die ou tyd was dit as ‘n ramp beskou as daar ‘n dogtertjie gebore word.  So erg dat sy nie eers as ‘n kind gereken word nie.  So ‘n dogtertjie word as voorbeeld gebruik in hierdie profesie.
Dan kom daar Iemand aan wat heeltemal anders voel as die ouers oor die kind.  Hy sê vir haar:  Leef!  Leef!  Jy wat so vuil hier in jou bloed lê:  Leef!

Dit beteken Hy neem hierdie dogtertjie wettig aan as syne.
In die eerste plek praat die Here hier met Israel.
Maar die volk het ook teen God gesondig.
Die Here praat nie net met die Israeliete nie.  Hy praat ook met ons.
Maar dan sê God die bevel tweemaal:  Leef!
Dis presies waarvoor ons verlede Sondag aan die Nagmaaltafel gesit het.  Dit was presies dit wat die Here daar aan ons bevestig het.
Ons ware toestand van sondesmet word in Esegiël 16 uitgebeeld:
Leef dan nie net nou nie!  Leef tot in ewigheid, want God het hierdie dogtertjie grootgemaak en toe sy in die tyd van liefde gekom het, het Hy met haar getrou.
Dan gaan ons gedagtes dadelik na wat die apostel Johannes in Openbaring skryf:

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. (Openbaring 19:7-8 AFR53)

U is die bruid.  U is die kerk.  As God dan in u bloed vir u sê:  Leef!  dan bedoel Hy lewe tot in ewigheid in sy koninkryk waar Hy alles is in almal.

Gemeente van Jesus Christus kom ons dink weer almal met verwondering aan hierdie groot ding wat God gedoen het
Kom ons aanvaar ons volle verantwoordelikheid teenoor God en gaan leef in die Naam van God.
Want geen mens kan sy lewe ontvang, sonder om dit dan met dankbaarheid aan God terug te gee nie!
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm
Skrifberyming

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 September 2005 (oggend)