Sing vooraf:  Psalm 118:7.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  42:1, 5.
Gebed.
Psalm  34:6.
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 32:3
Wet
Psalm 32:3

Skriflesing: Esegiël 33.
Teks: Esegiël 33 : 11

So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe.

Om af te breek en te oordeel, is nie die Here se einddoel nie.
In die gedeelte wat ons gelees het, gaan dit oor die Jode in die ou tyd.
Die Here roep ‘n ampsdraer. Hy stel hom aan as ‘n wag. Dit is opvallend dat die Here net een wag aanstel.
Die volk se optrede is hulle eie verantwoordelikheid.
Gemeente van die Here, hoe staan u teenoor ons?
Die Israeliete het selfs nadat hulle in ballingskap weggevoer was, nog nie geglo dat Jerusalem tot ‘n val sou kom nie.
Daarom het hulle tot op daardie stadium na geen waarskuwings van die profete geluister nie.
Wat kan mens nou ook anders verwag? Sien dit nou teen die agtergrond van die opdrag wat die Here aan die leiers gee.
Wat moet ons dan glo wanneer ons so in die krag van ons ellendes opgeknoop sit? Wanhoop? Nee!
Deur die toorn van God kom daar juis genade.
God straf ook nie in die eerste plek om te vernietig nie. Hy straf tot bekering.
Wat hier gestel word, is dit:
Net so word die een wat hom bekeer van die sonde, nie gered deur die krag van sy bekering nie.
Met die sondeval het ons die verkeerde pad ingeslaan.
Dis waarom die Here ook nie moeg word om ons aan te hou opwek en aanspoor tot bekering nie.

Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? (Esegiël 33:11 AFR53)
 
Dit maak vir ons die deure van die hemel oop. Want al is God hoe afwysend en afkerig teenoor die sonde, sy genade oor iemand wat berou het oor sy sondes is nog groter.
Bekering is om op die plek om te draai, en terug te beweeg na die heerlikheid van God toe, met ‘n siel wat baie behoedsaam is dat die sonde jou nie weer bekruip nie.
Die gebed van Christus aan die kruis kom meteens helder in ons gedagtes op:

Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie!

Wat het hulle (= ons!) gedoen?
Die verlossing wat uit die dood van die Here Jesus gebore word, is so volmaak dat die een bendeleier langs Jesus vergifnis van sy sondes ontvang, terwyl hy nog besig was om daarvoor te boet.

En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. (Lukas 23:43 AFR53)

Die man se berou en skuldbelydenis word deur God aanvaar, en uit genade word hy gered.

Jesus is egter meer as net mens.
Saamgevat: Ons moet biddend lewe.
Die Here se genade is juis dat ons altyd tot bekering sal kom van alles wat ons verkeerd mag doen! Die Here se genade is vir ons sodat ons vir ewig kan lewe.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 138:3, 4.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Desember 2005 (aand).