Sing vooraf: Ps 146:1, 8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:9
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 19:6
Wet
Psalm 19:6
Gebed
Psalm 78:1
Skriflesing:     Esegiël 33
Teks:               Esegiël 33:2

Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard oor ’n land bring, en die mense van die land neem ’n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, (Esegiël 33:2 AFR53)

Alles wat met ons gebeur, word deur die Here beskik tot ons bekering en vernuwing.
Uiteindelik – as ons nie hoor nie, tree die Here se straf in – en dit mag dan dalk te laat wees – dan gaan ons verlore.

Kom ons benader hierdie Bybelgedeelte vanuit twee gesigspunte:

1. Die Here waarsku ons deur medemense
2. Die krag van die Here se vergewing

1. Die Here waarsku ons deur medemense

Esegiël het saam met die Jode wat reeds weggevoer was in ballingskap in Babel gewoon.
Waarvan hulle glad nie gehou het nie, was dat Esegiël reg aan die begin van sy roeping al vir hulle gesê het dat die Here hom as wag oor hulle aangestel het.
Die Here het Esegiël as wag oor die volk aangestel.
Toe het daar iets besonders gebeur.
Al die dinge wat in hierdie hoofstuk geskrywe staan, het toe gebeur.
Esegiël het toe vir die volk verduidelik wat sy posisie tussen hulle en die Here is.
Dit was die hoofrede waarom die Jode in Babel nie van Esegiël gehou het nie.
Esegiël se prediking het meteens vir die mense baie duidelik geword:
Wat die ergste is, is dat die Here dit duidelik stel dat jy nou skuld na niemand anders toe kan verplaas nie.
As die wag gewaarsku het, en die gelowige wou nie tot bekering kom nie, dan is daar ’n groot fout tussen hom en die Here. Dan gaan die Here hom straf en die wagter vryspreek.

In alle billikheid teenoor ons gemeente kan daar seker met reg gesê word dat hierdie gemeente werklik reageer op die prediking.
Kom ons kyk na die betekenis daarvan dat Esegiël die wag is wat moet waarsku:
Oor die regverdigheid waarmee die kerkraad werk en getrou waarsku, die volgende:
Tye is nou baie verkeerd, en daarom moet ons veral aan die hand van hierdie Bybelgedeelte mekaar weer aanmoedig en sterk maak om ons oë oop te hou en die gemeente van die Here reg te lei.
Die enkele lidmate wat nie kerk toe kom nie moet baie streng deur die hele gemeente vermaan en gewaarsku word.
Maar, broeders en susters, hierdie profesie raak die hele gemeente – elke een van u ook, want ons is almal geroep om mekaar se wagters te wees. Dit is tog ondenkbaar dat God die Heilige Gees net in die ampsdraers werk en nie in die hart en verstand van elke gelowige nie!
2. Die krag van die Here se vergewing

Daar is ’n paar probleme wat baie keer in almal van ons se gedagtes opkom. Dit is:
Vir al hierdie dinge is daar duidelike antwoorde in die Skrif.
Hulle het gesê:

En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel: So het julle gesê: Gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg – hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here Here, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? (Esegiël 33:10-11 AFR53)

Hoor u hulle belydenis? Ons opstandigheid en ons sondes rus swaar op ons. Ons vergaan daaronder. Hoe kan ons nog lewe?
Maar toe stuur die Here Esegiël om sy genade te gaan preek.
Die gesindheid van die Here teenoor hierdie mense kom ook duidelik uit in die manier waarop die Here van hulle en met hulle praat.
Die Here is nie meer besig om hulle te straf nie. Hy is nou besig om die volk wat Hy klaar gestraf het, te herstel. Daarom kondig die Here nou sy genade oor hierdie volk aan. Dit doen die Here met twee baie sterk uitsprake.
Die Jode was maar net sulke mense soos ons. Hulle het aan dieselfde geestelike gebreke gely as waaraan ons ly. Onder hulle was daar ook al die soorte sondaars wat ons onder ons het. Daarom word die afkeer wat die Here aan sondes het, eerste gestel.
Maar aan die ander kant is die genade van die Here werklik sonder grense.
Kan dit so maklik gebeur? Die antwoord is: Ja. In die Ou Testament het die Here net gesê dat dit die geval is, maar in die Nuwe Testament het Hy gesê waarom dit so is:
Die praktiese gevolg daarvan is dat as ons werklik tot bekering gekom het, ons sondes nie meer teen ons kan tel nie, want daar is reeds volkome gestraf daarvoor.

Aan die ander kant moet ons net besef dat ons een enkele grond vir versoening voor die Here het, en dit is die versoening deur die bloed van Jesus Christus.
Ons volle verlossing gebeur binne die raamwerk van God se genade.
Dit is waar dat alles wat met ons gebeur, deur die Here beskik word tot ons bekering en vernuwing.
So leef ons die Here met ons aanbidding tegemoet totdat Hy op die wolke kom.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 1-1:1, 3 (24:1, 3)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Julie 2006  (oggend)