Sing vooraf: Skrifberyming 8-1:1, 2. 

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  66:7.

Gebed.
Amen.

Psalm  50:11.

Skriflesing:  Esegiël 36.
Teks:  Kategismus Sondag 26.  Esegiël 36:25-27

25 Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. 26  En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. 27  En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. (Esegiël 36:25-27 AFR53)

Ons is soms so fisies ingestel op die lewe, dat ons die geestelike wêreld waarvan ons deel is, heeltemal misloop  -  eintlik lewe ons soms so asof dit nie eers bestaan nie.
‘n Voorbeeld hiervan is die hartoorplantingstorie.

Ongeveer veertig jaar gelede was ons koerante vol oor die eerste hartoorplanting  -  so het almal gedink.
Kom ons kyk in hierdie preek na die volgende dinge wat die ewige lewe raak: Dit gaan daaroor hoe ons rein word, en natuurl;ik dat ons ons rein moet wees en rein moet bly.  Die oomblik wanneer ons ons reinheid verloor, tree die dood in  -  fisies en geestelik!

1. Reinheid en lewe deur die Gees van die Here Jesus Christus.
2. Wat beteken die toekenning van die Gees?

1. Reinheid en lewe deur die Gees van die Here Jesus Christus.

Dis vir ons baie snaaks dat die Here in die gedeelte  profeteer dat Hy skoon water oor sy volk sal uitgooi.
Daarom is die buitengewone van die woorde dat die Here iets wat baie kosbaar is oor die gelowiges gaan uitgooi  -  iets wat hulle nie waardig was dat so-iets met hulle moes gebeur nie.  Die Here beskryf dieselfde daad van Hom met nog iets anders:
Die ding gebeur verseker op die terrein van ons gees  -  maar die neerslag daarvan is baie baie fisies.

En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

Die Here openbaar dus hier dat sy Gees deel word van ons wanneer Hy ons verlos  -  wanneer Hy vir ons ‘n nuwe hart gee.
Om die Here se insettinge te hou en om sy verordeninge te doen, beteken dat ons al tien die gebooie moet nakom.
Waar begin dit dat my voete in die kerk instap om die Here te gaan aanbid?
Waar en hoe werk dit dat die Heilige Gees van God in my is om my gees op te roep en te stuur?

Dit begin by ‘n hartsverandering wat God bewerk.

En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.

Die Here begin hierdie proses eintlik al in die ewigheid voor die skepping (Efesiërs 1:4), maar fisies begin Hy dit met ons wanneer ons gedoop word.  Dit is inderdaad waarna die Here verwys met die woorde:

Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word;

In Esegiël se tyd was die doop van bekering al lankal in gebruik.
Dit was ‘n voorspel daarvan dat die Here Jesus se bloed ons sondes van ons afwas soos wat skoon water al die vuilheid van ons liggame afwas.

Afwassing van sondes beteken vergifnis van sondes  -  dit wat reeds deur die Ou Testamentiese bekeringsdoop voorgestel is.

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. (Jesaja 1:18 AFR53)

As gevolg van ons sondes wat soos skarlaken is, verdien ons die hel, maar Hy doen dit anders:  Hy maak ons wat aan sy Naam glo, kinders van God.

2. Wat beteken die toekenning van die Gees?

Ons sou maklik verlei kon word en dink dat dit net oor water gaan wanneer iemand gedoop word – veral omdat die Here dit hier in die Ou Testament ook al so duidelik stel: Hy gaan skoon water oor ons sprinkel.

Daar gebeur egter by die doop iets ontsettend belangriks:
En Ek sal my Gees in jul binneste gee

Die hartoorplanting het sekere baie duidelike effekte op die mens met die nuwe hart.  Sy gesindheid en sy lewe na buite toe is meteens anders.

Kyk eers hoe sien die Here ons:

Esegiël beskryf die afgodsdiens wat deur die volk bedryf is in vers 13 en 14.

‘n Menseter is jy en een wat sy eie nasie kinderloos maak -  daarom sal jy nie meer mense opeet en jou nasie nie meer laat struikel nie,

Christus het die doop ingestel. Waarom?
Wat nou?  Ek is gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus en sy Gees is aan my gegee  -  en wat gebeur nou verder?

Dit is presies waar die effek van die hartoorplanting inskop!
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. (Galasiërs 5:22 AFR53)
 
So bly ek rein  -  en laat die nuwe hart my die eerste beginsels van die ewige lewe reeds in hierdie lewe ervaar en uitlewe.

Hierdie gedeelte in die Bybel leer ons dat die Gees van God ons nie ekstreme dinge laat aanvang  -  soos wat dikwels geleer word nie.
Hieruit leer ons dat die verlossing deur die Here Jesus Christus absoluut en noodsaaklik is as ons heilig wil word.
Daarom kan ouers wat nie self hierie pad loop nie, ook nie hulle kinders laat doop nie.  Die rede  is eenvoudig:
Dit klink onredelik, maar dit is nie.  Iemand wie se hart onwedergebore is, se lewe getuig daarvan.  Hy/sy maak hom dus kenbaar as ‘n vyand van die Here.
Om met die hart te kan lewe wat God gee, moet ons eers in hierdie wêreld sterf.  Die Here sê dit uitdruklik:

19  As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. 20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. 21  Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens. 22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. (1 Korintiërs 15:19-23 AFR53)

Kom ons kyk wat ons hieroor in ons Belydenisskrifte neergeskryf het, in die Heidelbergse Kategismus Sondag 26:

Vraag 69:  Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?
Antwoord:  So:  Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a).  Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.
(a)Matt 28:19.  (b) Matt 28:19;  Mark 16:16;  Hand 2:38;  Joh 1:33;  Matt 3:11;  Rom 6:3, 4.  (c) 1 Pet 3:21;  Mark 1:4;  Luk 3:3.

Vraag 70:  Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?
Antwoord:  Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a).  Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).
(a)Heb 12:24;  1 Pet 1:2;  Op 1:5;  7:14;  Sag 13:1;  Eseg 36:25.  (b) Joh 1:33;  3:5;  1 Kor 6:11;  12:13;  Rom 6:4;  Kol 2:12.

Vraag 71:  Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord:  Met die instelling van die doop wat soos volg lui:  "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..." (Matt 28:19);  en:  "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word;  maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word" (Mark 16:16).  Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5;  Hand 22:16).

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 31:1, 4, 15.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Julie 2006 (aand)