Sing vooraf: Psalm 68:8, 16

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 145:1, 4, 12
Geloofsbelydenis Nicea

Na die wet sing ons van die verlossing uit ons sondes: die versoening en redding deur die almagtige God met Ps. 98:1, 2.
Wet
Psalm 98:1, 2

Gebed
Psalm 138:1, 3

Skriflesing:     Esegiël 43
Teks:               Esegiël 43:4, 7

En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. (Esegiël 43:4 AFR53)

En Hy het vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar Ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; . . . (Esegiël 43:7 AFR53)

Vir die Ou-Testamentiese verbondsvolk was Jerusalem en die tempel baie belangrik.

Hulle het gedink dat dit inderwaarheid die Here se hoofstad is. Daarom lees ons in Jeremia 3:17

In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie. (Jeremia 3:17 AFR53)

Dis natuurlik nie so eenvoudig nie, want ons weet, en hulle het toe ook al geweet dat God alomteenwoordig is.
Hierdie hoofstuk se agtergrond begin al in die tyd van koning Salomo.
Salomo het toe gegaan en aan die suidekant van die tempelkompleks sy paleis gaan bou.
Die saak het verder vererger onder konings soos Agas wat heidense afgodsbeelde in die tempel self ingevoer het.

Die Here gebruik in hierdie hoofstuk ’n versamelnaam om al die sondes wat die volk begaan het, te benoem: hoerery.
So word die oordeel van God geteken.
Maar dit teken nie net Israel nie.
Maar gelukkig is dit nie al wat geskryf word nie. God herstel sy tempel.
Dis nie vir hom onbekend om so met die Here kennis te maak nie.
Dit is die plek van my troon!
Dis die plek van my voetsole!
Hier wil Ek vir ewig staan!

So trek die heerlikheid van die Here onder sy volk in sy tempel in!
Wanneer die Here intrek onder sy volk, dan verander die Here sy volk. Nou sal hulle die Here en sy Naam nooit weer kan verontreinig nie.

Die Here herinner Esegiël dan aan die sondes van die verlede:
Maar wat belangrik is, is dat die Here nie meer verwyt nie, want Hy was klaar toornig.

. . . sodat Ek hulle in my toorn verteer het. (Esegiël 43:8 AFR53)

. . . en Ek sal vir ewig onder hulle woon. (Esegiël 43:9 AFR53)

Dis die hoogtepunt van die geskiedenis – wanneer ons met God herenig word. Ons ontsporings van ons verlede word uitgewis, en God maak self seker dat dit nie weer kan gebeur nie.

Kom ons pas die gedeelte toe. Wat was die eerste fout wat hulle gemaak het?
Prakties gaan dit net so werk dat ons nooit ons beginsels gaan prysgee nie.
Ons kan met groot dankbaarheid na hierdie preek luister, omdat God met hierdie selfde heerlikheid reeds by ons ingetrek het.
Daarna word die Heilige Gees uitgestort – oor die kerk.
Dan is vers 4 vir ons ook waar :

En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. (Esegiël 43:4 AFR53)

Nou staan Hy met sy voetsole in sy kerk.

Nou woon Hy vir ewig onder ons!
Broeders en susters, kom ons lewe in die krag en die teenwoordigheid van die ewige God.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 2-4:1-3 (33:1-3)

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Julie 2005 (oggend)