Sing vooraf: Skrifberyming 15-6:2 (42:2)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:2
Gebed
Psalm 73:12
Skriflesing:     Esra 9
Teks:               Esra 9:6; Kategismus Sondag 24

. . . en gesê: My God, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot U, my God, op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei, en ons skuld is hemelhoog. (Esra 9:6 AFR53)

Die Here wil telkens die saak van ons verlossing onder ons aandag bring.
Hierdie nuwe verbond waarin ons ingesluit is deur die Here Jesus Christus is nie net ’n liggaamlike saak nie, dit is ook ’n geestelike saak.
Maar, die Nagmaal is juis ’n genade-ete, en daarom moet ons die ander kant van die saak ook onthou: Ons moet onthou dat ons ’n baie besondere groep mense is, want ons is van die begin af deur God uitgekies as sy volk.
Mens sou nou verwag dat mense soos ons wat al vir eeue die pad saam met die Here kom, en al hierdie simbole soos die doop en die Nagmaal voortdurend ervaar, in staat moet wees om werklik goeie werke vir die Here te doen.
My God, ek is te skaam, ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog. (Esra 9:6 NAV)

Of soos Jesaja:

En ons het almal geword soos ’n onreine, en al ons geregtighede soos ’n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. (Jesaja 64:6 AFR53)

Nie een van ons se werke is werklik goed nie. Daarom die beeld dat ons sondes voor die Here is soos vuil klere aan ons liggame, of soos ’n ashoop wat so hoog is dat dit tot teen die hemel lê.

Die vraag behoort onwillekeurig by ons op te kom: As ons wat altyd die leiding en die nabyheid van die Here geken, gesien en gehoor het, so swak vaar met ons goeie werke, wat gaan dan van ons word?

Geliefde gemeente, u moet altyd onthou dat ons in die Nuwe-Testamentiese tydvak onder die genadeverbond lewe.
As die saak dan so staan, kan elke gelowige vra:
As ons die Romeinebrief deurlees, sien ons dat daar geskryf staan:
Dit stel die hele saak in sy regte perspektief: Elke mens se lewe verwerf vir hom die geweld van die hel.
As ons dit op onsself gaan toepas, dan beteken dit doodeenvoudig net dat ons nie kan roem dat ons in Christus verlos is, maar ons lewe laat blyk dat ons dinge doen soos iemand wat aan die duiwel behoort nie.
Hoe goed toon ons lewens dat ons aan die Here behoort? Onthou u die wetgeleerde wat vir die Here kom vra het wat die groot gebod van die Here is (Matteus 22:36)? Toe het die Here Jesus geantwoord:

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Toets u eie lewe hieraan. Het ons die Here so lief? Die antwoord is vir seker: Nee! Enige gelowige wat op hierdie vraag gaan “ja” antwoord, is vermetel, want die uitlewing van ons godsdiens bewys dat ons die Here nie so liefhet nie.

Ons moet goeie werke doen, want die Here Jesus sê in Johannes 15:5 dat almal wat in Hom bly, baie goeie vrugte in die lewe dra, soos lote wat op ’n goeie wingerdstok ingeënt is.
Kom ons stel die saak anders:
Altwee die beskouings is verkeerd. God voorsien die volle verlossing in Jesus Christus.

Ons word verplig om goeie werke te doen, al voorsien God vir ons die verlossing en die ewige lewe. Ons lees in Jesaja 64:8:

Maar nou Here, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder . . .

In die Nuwe Testament preek Paulus oor hierdie teks in Romeine 9.
Hy stel God voor as ’n pottebakker wat met klei allerhande soorte voorwerpe maak.
En dan staan daar die treffende sin: Die klei kan tog nie die pottebakker gaan staan en verwyt omdat uit die stuk klei ’n voorwerp gemaak is soos hy gemaak is nie! ’n Kruik kan nie ’n bak wees of andersom nie. Die pottebakker het sy wil uitgevoer in die maak van elke voorwerp.

Die genade van hierdie saak is dat God ons laat lewe om gelowiges te wees wat met ons goeie werke God verheerlik.
Veroorsaak so ’n leer nou nie dat mense sleg word, en hulle verantwoordelikhede vergeet nie? Die antwoord is net dat elke mens wat waarlik glo, nie sy geloof deur onverantwoordelikheid sal laat omkrap nie. Hy sal dubbeld sy verantwoordelikheid besef, en daarom soveel harder stry om goed en reg te doen sodat God daardeur aanbid word.

Dit is waarom ons eredienste toe kom.
Volhard dan met blydskap in u goeie werke. Ons weet dat ons goeie werke nie die saligheid kan verwerf nie. Maar ons weet ook dat dit nie nodig is om die saligheid te verwerf nie, want ons het dit reeds.

Ons doen goeie werke om aan Christus ons dankbaarheid vir hierdie verlossing te bewys.
Kom ons lees Kategismus Sondag 24 saam.

Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ’n deel daarvan wees nie?
Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).
(a) Gal 3:10; Deut 27:26: (b) Jes 64:6.

Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?
Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).
(a) Luk 17:10.

Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?
Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ’n mens wat deur ’n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).
(a) Matt 7:18; Joh 15:5.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 92:2, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 November 2005 (aand)