Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  119:3.

Gebed.

Psalm 143:8

Skriflesing: Exodus 12.
TEKS: Kategismus Sondag 28. Exodus 12: 26, 27
En as julle kinders julle vra: Wat beteken die diens daar? dan moet julle sê: Dit is 'n paasoffer aan die  HERE, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe Hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het.
Dit gaan hier oor verbondsonderrig! Wat beteken die diens daar? Dit is wat die kinders van die Israeliete aan hulle ouers moet vra aangaande die Pasga. Dan moet hulle aan hulle kinders verklaar dat die paasoffer ter ere van die Here is, want met die Tiende Plaag in Egipteland het die Here by die huise van die Israeliete verbygegaan en die Egiptenare getref met die dood.

Intussen het Christus van die Pasga die Nagmaal gemaak. As ons kinders aan ons vra: Wat beteken die Nagmaal? moet ons ook kan antwoord. Net soos die kinders van die Israeliete, het ons kinders ook die reg om te weet wat die Nagmaal en die Doop vir hulle beteken.

Daar is drie dinge t.o.v. die Nagmaal waaroor ons weer gaan besin:

1. Wie is die Gasheer van die Nagmaalmaaltyd?
2. Wat is die geestelike voedsel en drank tydens die maaltyd?
3. Wie is die genooide gaste?

1. Wie is die Gasheer van die Nagmaalmaaltyd?

'n Goeie verbondsonderrig is die waarborg dat ons kinders sal onthou waarom hulle gedoop is, en ook om hulle te laat verstaan wat die Nagmaal vir hulle beteken.
Om ons kinders te kan opvoed, is dit ook nodig dat ons volwassenes van tyd tot tyd opgeskerp word oor die betekenis van die Nagmaal. Wat is die Nagmaal?
Dit gaan met die Nagmaal ook presies net soos wat dit met enige ander ete gaan:
Dat die Here die sakramente reël, is nie net iets wat ons in die Nuwe Testament geleer word nie.
Juis omdat dit die maaltyd van die Here Jesus Christus is, moet die ouderlinge by u gaan huisbesoek doen.
Dieselfde geld ook van die predikant:
Met die Nagmaal preek die Here Jesus Christus self vir ons. Kyk wat leer Hy alles:
Verder leer Hy ons dat Hy die Hoëpriester van God is wat sy  eie liggaam vir ons geoffer het, en sy bloed vir ons vergiet het. Die Bybel leer ons met verskillende gelykenisse wat gebeur het toe Christus vir ons gesterf het.
2. Die geestelike spys en drank.

Ons kan byna sê dat daar twee soorte voedsel en drank aan die tafel is.
In die Ou Testament mag die Israeliete nie van die vleis van die Sondoffer eet nie, en ook nie van die bloed van die geslagde dier gebruik het nie. Maar nou kom Christus in die Nuwe Testament en Hy verander dit: Hy sê: “eet en drink.” Is dit nie 'n groot voorreg nie?
Besef u, gemeente, hoe oorvloedig God aan u uitdeel in Jesus Christus?
Asof dit nie genoeg genade is wat God aan ons swakke mense bewys nie, gee Hy ook nog die Heilige Gees aan ons om in ons te kom woon.
3. Die genooide gaste.

Wie is die gaste? Kom ons vra die vraag baie ernstiger: Wie is geregtig om aan die tafel te kom aansit wanneer Christus roep?
Die sondige mense word gereinigdes gemaak deur Jesus Christus:
Geliefdes, wanneer u weer voorberei om Jesus se dood te herdenk, wat gaan die Nagmaal aan u doen?
As u dan al die beloftes van God glo, weet dan dat u 'n uitverkorene is, en dat al die beloftes van die Nagmaal u deel is.
Wees dan versterk in u Gees, want God gaan elke keer as u Nagmaal vier, deur die gebruik van die Nagmaal weer u geloof versterk sodat u altyd blymoedig en verseker van die ewige lewe mag wees.

Kom ons lees Kategismus Sondag 28 saam, waar hierdie hele preek in ons belydenis saamgevat staan.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 22: 1, 2, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 September 2002.