Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:2, 13

Geloofsbelydenis: Nicea

Wet

Psalm 40:4

Gebed

Psalm 31:5

Skriflesing:    Exodus 15:1-21 en Openbaring 15:1-8.
Teks:              Eksodus 15:2

Die HERE is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword. Hy is my God, Hom sal ek roem; die God van my vader, Hom sal ek verhef.

Openbaring 15:2
En ek het gesien iets soos ’n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.

Die lied van die see!
Vir iemand wat nie deur die Heilige Gees gelei word om te verstaan wat hier gebeur nie, lyk die deurtog deur die Rooi See maar soos ’n stukkie oergeskiedenis wat gebeur het. Die Here openbaar egter vir die wat kan verstaan dat Hy ’n voorspel in hierdie gebeurtenis ingebou het van die eindoordeel.
Wat maak gelowiges hiermee? Skerper gestel: Wat maak óns hiermee? Die antwoord is: Sien wat God in jou lewe doen en bewys dadelik jou dankbaarheid: Juig! Jubel! Loof God!

Moses se lied het twee dele. Altwee besing die genade en die heerlikheid van God.
Luister weer na die lied:
In die tweede gedeelte van die lied word die genade van die Here oor sy volk besing omdat die Here met sy volk op pad is na ’n einddoel toe, naamlik die ewige lewe. Dit is hierdie gedeelte van die lied wat in Openbaring 15 vervul word.
Kom ons vergelyk hierdie gebeurtenis met Openbaring 15. Johannes het sewe engele gesien wat die sewe laaste plae oor die aarde moet laat kom.
Voordat die sewe plae en al hulle moeilikheid kom, openbaar die Here eers iets anders aan Johannes. Hy sien ’n gesig van al die verlostes.
Die Here sê net meer dinge van die verlostes wat by die see van glas staan.
Die see van glas beeld die regverdige oordeel van God in Jesus Christus uit. God se oordeel het twee kante:
En ek het gesien iets soos ’n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God (Openbaring 15:2).

Dit is asof Johannes met twee stelle oë kyk:
Hierdie verloste mense is onder andere die wat gely het onder die vervolging deur die antichris (13:15-17 en 14:11). Hierdie mense het ’n baie besondere eienskap – hulle het almal voortdurend weerstand gebied teen die duiwel. Die Here openbaar in ’n volledige beskrywing van hoe wyd die duiwel mense aanval:
Hiermee beskryf die Here ons pad en die tipe lewe van ons tyd. Ons moet oorwinnend daardeur, want die Here het nie tyd vir mense wat saamlopers en deelnemers is met dinge wat by die duiwel en sy aanhangers tuishoort nie.

Kom ons gaan weer terug na die volk toe wat langs die Rooi See gestaan en sing het. Let veral op na die tema: “Ek wil sing tot eer van die Here, want Hy is hoog verhewe.” Ons moet dieselfde ingesteldheid hê.
In hierdie oordeelsdaad van God kom daar ’n baie naby en persoonlike band tussen Hom en sy volk uit:
Die Here is my krag en my psalm
Hy het my tot heil geword
Hy is my God
Hom sal ek roem;
die God van my vader,
Hom sal ek verhef.

Verder het Moses en die volk van God se oordeel gesing.
U het deur U guns die volk gelei wat U verlos het;
U het hulle deur U krag na U heilige woning gevoer.

In Openbaring 15 sien ons die vervulling: die volk staan verlos by God en die deurgang na sy koninkryk toe. Ons sien onsself. Net soos Israel sing ons die lied van Moses – ’n lied van God se oorwinning waarin ons oorwinning toegevou word.
Tog is daar iets wat nie verbygegaan het nie, en ook nie sal verbygaan nie, en wat in hierdie oomblik van ons bestaan waar is:
Ons gemeente moet wees soos wat Israel daar langs die Rooi See was.
Groot en wonderlik is u werke,
Here God, Almagtige;
regverdig en waaragtig is u weë,
o Koning van die heiliges!
Wie sal U nie vrees nie, Here,
en u Naam nie verheerlik nie?
Want U alleen is heilig;
want al die nasies sal kom en voor U aanbid,
omdat u regverdige dade openbaar geword het (Openb. 15:3,4).

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 118:7

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 Julie 2004 (oggend)