Sing vooraf: Psalm 22:10

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 73:1, 7, 11, 12
Geloofsbelydenis Nicea
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Ps. 51:3.
Wet
Psalm 51:3
Gebed
Psalm 27:1, 6
Skriflesing:     Eksodus 3
Teks:               Eksodus 3:10

Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. (Eksodus 3:10 AFR53)

Daar staan in Romeine 8 dat die Here ons roep om te glo omdat Hy ons uitverkies het, en dat ons dan deur sy genade op hierdie roeping kan antwoord met geloof, en dat ons daarom uiteindelik deur Hom geheilig word (Romeine 8:28-30).

Maar ons moet daardie teksvers deurtrek na alle vlakke van die lewe toe.
Dis waaraan hierdie preek aandag gee:
Van die dood van Josef af tot met die geboorte van Moses het die omstandighede waaronder die Joodse volk in Egipte was, aansienlik verander.
As ons dit baie eenvoudig wil stel, dan sou ons kon sê dat die kerk hier in ’n krisis geraak het.
Let daarop, gemeente, dat die kerk van daardie tyd in twee krisisse beland het:
Die Here neem nie met sulke toestande genoeë nie, en daarom verskaf Hy die uitkoms. Kyk hoe doen Hy dit:
Aan die paleis word al Moses se eienskappe ontwikkel.
In hierdie stadium was Moses nie vir die Jode self aanvaarbaar as ’n leier nie.
Hierdie gebeurtenis maak dit vir die Jode duidelik dat bloed by hierdie man dikker is as water. Hy bly steeds ’n Jood – een van hulle.

Dit bring ons by die dag toe die Here Moses geroep het by Horeb.
Die Here verskyn aan Moses in ’n vuurvlam.
Daar is Skrifverklaarders wat meen dat die vuur hier ’n simbool is van God se regverdigheid en heiligheid wanneer Hy mense roep.
Hierdie afstand beklemtoon ook die gehoorsaamheid wat ons aan God moet betoon wanneer Hy ons roep! Die afstand word selfs verder beklemtoon wanneer God vir Moses sê Wie Hy is:

Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob.

Dit beteken dat die Here dit hier baie reguit aan Moses stel dat Hy die God van die geskiedenis is.
God gee dan sy opdrag aan Moses: Gaan haal my volk:

Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. (Eksodus 3:10 AFR53)

Die saak is baie ernstig. God roep Moses om die kerkvolk vir Hom te gaan verskuif.
Kyk hoe onwillig is Moses.
Die erns daarvan om deur God geroep te wees, gaan by hom verby.
Kyk na sy oorwegings:
Kyk net wat oorweeg hy nie in sy roeping nie:
God is egter baie geduldig, en as Moses beswaar maak, dan bemoedig die Here hom:

Ek sal met jou wees.

Die Here gee selfs ’n teken: Gaan haal die volk, dan sal hulle hier op dieselfde berg aanbid.

Moses bly vol verskonings.
Uiteindelik aanvaar Moses sy opdrag, maar op ’n manier waaroor enigeen van u hom bloedig sou vererg het:

Ag, Here, stuur tog deur wie U wil stuur!

Dan word die Here kwaad:

Aäron is daar. Hy kan praat.

Hierdie verset van Moses word in die Bybel baie breedvoerig beskryf om enersyds die verkeerde in die mens aan te toon. Mens redeneer nie met God nie.
Verder is dit ook duidelik dat die Here nie daarvan hou dat mense sy roeping bevraagteken nie. Dit bevraagteken sy heiligheid en sy almag.

Om die kwessie van roeping of van opdrag wat God gee, goed te verstaan, moet ons kyk wat ons in ons belydenis leer oor die roeping van die Here Jesus Christus (NGB art 21).
NB: Daar was nooit enige twyfel by die Here Jesus of Hy aan hierdie opdrag getrou of ontrou sal wees nie! Hy het van die begin tot die einde gehoorsaam!

Wat was die inhoud van sy roeping (opdrag) wat God aan Hom gegee het?
Dit alles het Hy ter wille van die vergewing van ons sondes gely.
Ons hoef nie enige ander middel te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie as slegs hierdie offerande wat net een maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word (Hebreërs 10:14).

Dit is dan ook die rede waarom Hy deur die engel van God Jesus genoem is, want Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Matteus 1:21).

Nou is ons verlostes wat net een ding aan God verskuldig is: Dit is volkome gehoorsaamheid as Hy iets van ons eis, of vir ons ’n opdrag gee, of ons roep om in sy diens te werk.

Wat is jou roeping?
Het jy dit al ooit uitgemaak?
Hoe beantwoord jy jou roeping voor God?
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:1, 5

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 Augustus 2005 (oggend)