Sing vooraf: Skrifberyming 4-3:2 (nuut)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1, 11

Geloofsbelydenis: Nicea

Wet
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir versoening met Psalm 25:5, 7.
Psalm 25:5, 7

Gebed
Amen.

Psalm 89:12

Skriflesing:     Eksodus 33
Teks:               Eksodus 33:3, 5, 14

. . . want Ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy ’n hardnekkige volk is; anders sal jy op die weg verteer word. (Eksodus 33:3 AFR1953)

Die Here het naamlik met Moses gespreek: Sê aan die kinders van Israel: Julle is ’n hardnekkige volk; as Ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou Ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal Ek weet wat Ek met jou moet doen. (Eksodus 33:5 AFR1953)

En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? (Eksodus 33:14 AFR1953)

Die Here openbaar hier iets verskrikliks: Hy verlaat inderdaad sekere mense sodat hulle in hierdie lewe kan bly lewe.
Die situasie kom dikwels baie prakties by sommiges van ons ook voor.
Hier openbaar die Here iets wat ons as gelowiges baie duidelik sal moet verstaan: Ons kan nie die Here verwyt asof dit sy skuld is dat Hy ons verlaat het nie.
Daar is dus vir mense wat onbekeerlik in hulle sondes is tydelike genade as die Here hulle in die lewe verlaat, sodat hulle tydens hulle aardse lewe nog sekere fisiese voordele mag geniet.

Alle mense maak foute teenoor die Here. Selfs diep gelowiges maak growwe foute. Tog het die Here eindelose geduld met ons.
Moses is ’n diep gelowige mens. Ons lees in Eksodus 33:11 dat die Here direk met Moses gepraat het soos ’n man met sy vriend.
Beteken dit dat so ’n voortreflike mens nooit ’n fout maak nie? Nee. Hulle maak ook foute. Growwe foute. Hulle oorskry soms selfs die grense van nederigheid voor die Here. Kyk net wat het gebeur in hierdie hoofstuk wat ons gelees het.

Terwyl die Here sy Wet vir Moses gegee het, het die volk ’n goue kalf gemaak. Die Here was kwaad hieroor en Hy het vir Moses gesê dat Hy nie verder saam met die volk sal trek nie. Hy sal ’n engel saamstuur.

Let op die gevolge:
Moses het toe baie by die Here gepleit.
Iets tref mens in Moses se reaksie op die Here se bevel.
Ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. (Eksodus 33:12 AFR1953)

Die Here het met hierdie woorde die diep en intieme band wat tussen Hom en Moses bestaan, bevestig.
Romeine 9 openbaar dat die Here ook mense maak wat vir die oordeel bewaar bly.
Moses gebruik hierdie genadebevestiging om met die Here te redeneer. Eintlik is dit meer as redeneer, want hy verwyt die Here.
Toe het Moses met die Here gespreek: U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie . . . (Eksodus 33:12 AFR1953)

Is dit waar?
Die vraag steek by ons vas: Waarom sê die Bybel spesifiek die woorde:

Daarna gaan Moses na die laer terug; maar sy dienaar Josua, ’n jongman, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. (Eksodus 33:11 AFR1953)
Moses bou nou ’n hele argument op rondom die Here se woorde dat die Here vir hom genade belowe het.
Onthou tog hierdie nasie is u volk. (Eksodus 33:13)

In hierdie woorde is daar iets van ’n verwyt omdat Moses die Here daarop wys dat die Here eintlik besig is om sy werk op Moses af te skuif – die Here behoort eintlik sy werk self te doen!

Die Here lok Moses uit om nederig te word en te bid vir dit wat hy graag wil hê:

En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? (Eksodus 33:14 AFR1953)

Moses het besef dat daar geen moontlikheid is dat hulle sonder die Here kan verder trek nie. Die Here moet saam. Maar of sy motivering daarvoor werklik water hou, is heeltemal ’n ander saak.
Sy vraag is duidelik nie gerig op die eer van God nie.
Let op hoe geduldig die Here met Moses is.
Tog raak die Here nie kwaad nie. Baie geduldig willig Hy Moses se versoek in – maar nie op grond van Moses se arrogante argument nie!

Hy bewillig dit uit genade: Ek ken jou op jou naam, en jy het genade in My oë gevind. Die genade van die Here het die bedoeling dat daar juis bekering moet kom!

So kry God die eer. Hy is so groot dat sy liefde so groot is dat dit selfs bo ons sondes uitstyg.
Daarom moet ons nie soms in ons praatjies maak asof die Here se raadsplan geen genade oor ons beskik nie!
Dit is waar dat die Here hierdie verskriklike ding openbaar dat Hy inderdaad sekere mense verlaat sodat hulle in hierdie lewe kan bly lewe.
In die gedeelte wat ons gelees het, openbaar die Here genade vir die wat wat wel probeer verbeter en wat aanhou bid en smeek. Kyk net wat sê Hy vir Moses:

Toe sê die Here aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam (33:17).

In die Nuwe Testament verduidelik die Here die vervulling hiervan:

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. (Openbaring 20:15 AFR1953)

Die Here verduidelik hiermee na aanleiding van die geskiedenis van die totstandkoming van die hel, wat hierdie teksvers voorafgaan:

En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. (Openbaring 19:15 AFR1953)

Ons wat deur die Here geken word, se name staan almal in die Here se boek van die lewe. Die name is daar ingeskryf op grond van God se uitverkiesende liefde vir ons en die daaropvolgende versoening van al ons sondes deur die Here Jesus Christus.

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. (Openbaring 20:4 AFR1953)

Dis nie mense wat tydens hulle aardse lewe volmaak was nie. Die mense wat hierdie ewige seën by God kry, is mense wat selfs hulle lewens verloor het, maar wat aan die Here getrou gebly het.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 119:2

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Februarie 2007 (oggend)