Sing vooraf: Psalm 42:1, 5

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 104:1

Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet loof ons God vir sy genade met Psalm 138:3.
Wet
Psalm 138:3

Gebed
Amen.

Psalm 90:9

Skriflesing:     Eksodus 33
Teks:              Eksodus 33:18

Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien. (Eksodus 33:18 AFR1953)

Moses het op die berg geklim en by die Here gaan smeek om die volk genadig te wees. Hy het die Here ook gevra om saam met hulle verder te trek. Sy presiese woorde was:

As U nie self saamgaan nie, laat ons nie hiervandaan optrek nie!

Die Here het toe die versoek bewillig, en toe het Moses gevra dat hy die heerlikheid van God wil sien. Die saak is eintlik baie eenvoudig. Hy sê ook vir die Here dat hy die Here graag wil ken om Hom behoorlik te kan dien. Daarom vra hy om die Here te mag sien.

Die Here se genade is groot.
Die Here sê vir hom: “Kyk, hier is ’n plek by My waar jy op die rots kan staan.”

Ons weet die Here is alomteenwoordig, maar hierdie woorde laat tog die indruk dat die Here besonder naby aan Moses was – so naby dat die Here sê dat Moses langs Hom staan.
Altyddeur was die versugting van die gelowige daar dat hy die Here wil sien om Hom te ken.
Daarom het die Here Hom later ten volle geopenbaar in sy heerlikheid as ons Verlosser.
Die Here trek dan die lyn deur na ons toe.
Hy openbaar ook aan hulle wat dit is wat die geleentheid so besonders maak:
Die dag van die kruisiging het die Here toe sy krag ten volle aan ons geopenbaar. Voor ons oë het die Verlosser sy verlossingswerk uitgevoer.
Terselfdertyd skeur die voorhangsel in die tempel middeldeur. Die voorhangsel het mos die heilige en die allerheilige geskei.
Daarna staan die Here op uit die dood. Die mense kry die leë graf.
Nou roep hierdie selfde Here u almal om weer saam met Hom die Nagmaal te vier. Ons ontvang brood en wyn – dis maar net tekens – maar wat werklik gebeur is dat Hy u sy heerlikheid laat sien.
U beleef dit dat die Here aan u openbaar dat sy heerlikheid van krag is oor u omdat u deur Hom deel kry aan die opstanding uit die dood.
En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. (Openbaring 22:4 AFR1953)

Kom vier saam met die Here sy Heilige Nagmaal.
Amen.

Gebed
Psalm 73:10
Formulier
Psalm 16:1-3
Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
Terug sitplekke toe: Psalm 118
Slotgebed
Slotpsalm Psalm 100:1-4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum 28 Februarie 2007 (oggend)