Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:11
Gebed
Psalm 84:6

Skriflesing:     Eksodus 5:1-2; Eksodus 7:14-25

Teks:               Eksodus 7:17a

So spreek die Here. Hieraan sal jy weet dat Ek die Here is.
 
Is dit nie dalk moontlik dat baie van ons in hierdie gemeente ook soos Farao die Here miskyk nie? Ons sien sy werke, maar sien nie die Here van die werke nie.
Die dag toe die Here in die woestyn aan Moses verskyn het, het die Here hom al volledig ingelig oor al die wonders wat in Egipte sou gebeur het en veral dat hy hom daarop moet voorberei dat die Here Farao se hart gaan verhard (Eks. 4:21 en 7:3).

En die Here sê vir Moses: Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat Ek in jou mag gestel het. Maar Ék sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. (Eks. 4:21 AFR53)

En Ék sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipteland vermenigvuldig. (Eks. 7:3 AFR53)
 
Die eerste keer toe Moses en Aäron voor die Farao verskyn het en hom van die Here en die opdrag van die Here vertel het, was Farao se woorde:

En daarna gaan Moses en Aäron en sê vir Farao: So spreek die Here, die God van Israel: Laat my volk trek, dat hulle vir My ’n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord: Wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle: Die God van die Hebreërs het ons ontmoet; laat ons tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here onse God offer, sodat Hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle: Moses en Aäron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. (Eks. 5:1-4 AFR53)
 
Ek ken die Here nie!
Dit is waaroor alles gaan: God openbaar Hom aan die kerk. God maak sy kerk vry van alles wat hulle belemmer om Hom te kan aanbid. Al gebruik Hy pyn en dood, niks sal Hom keer om sy volk se vyande weg te neem nie.

Dit is binne hierdie opset wat ons moet kyk waarom Farao verhard bly.
Die beplanning van die Here werk so dat die Here nie sy wil op jou afdwing sodat jy die Here kan verwyt dat jy graag wou glo en tot bekering wou kom, maar dat die Here dit nie wou toelaat nie.
Farao het van sy kant af geen verskoning vir sy verharding nie, want die Here openbaar Hom ten volle aan Farao. Kyk hoe prakties sluit die Here by Farao se lewe aan. Tot nou toe het Farao hom steeds teen die Here verset. Nogtans kom die Here weer ’n keer na Farao toe.
Wie is die Here? Ek ken Hom nie, het Farao gesê. Toe openbaar die Here Hom aan Farao sodat Farao Hom kan ken.
Die beskikkingsmag van die Here kom in die eerste plaag na vore.
Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel. (Num. 11:5 AFR53)

Ons moet ook daarop let dat bloed ’n baie besondere betekenis in die Bybel het.
Hierdie Eksodusgeskiedenis gaan oor die verlossing van God se volk – van sy kerk.
Kyk na die betekenis van die dinge vir ons:
Ons begin by die kontras in vertrekpunte:
Daarom eis hierdie stuk openbaringsgeskiedenis besinning:
Die antwoord lê daarin dat ons wat ware gelowiges is, mekaar moet opskerp.
Wie is die Here? het Farao gevra. Toe het God sy woord verkondig en sy almag geopenbaar en gesê: Hieraan sal jy weet dat Ek die Here is.

Hieraan sal jy weet! Aan die verkondiging van die Woord van die Here sal jy weet.
·        Verkondig ons die magtige dade van die Here aan mekaar? Hoe sal ons vaar as ons nou langs die Nyl gestaan het?
·        Wie is die Here? Ons ken Hom, want Hy het ’n belofte en ’n vergesig gegee wat baie groter is as sonde of verwyte of as laksheid in ons geloof. Dit is die belofte dat Hy kom met ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde en dat ons deur die versoening van ons Here Jesus Christus daar sal woon.

As ons ons versoening deur die Here Jesus vergelyk met die eerste plaag, is daar enersyds ’n paar dinge wat merkwaardig ooreenkom en andersyds is daar ook weer skerp verskille.
Hieraan weet ons dat Hy ons Here is, want aan Eva was al beloof dat iemand sal kom wat die mag van die Satan sal verslaan.
Die Nylgeskiedenis en die kruis lê nou al baie ver agter die rug. Maar die gevolge van albei leef voort.
Kom ons sien nie net die Here se werke nie. Ons slyp ons geloofstoerusting en ons sien deur die Here se werke Homself as ons God en Verlosser raak.

Kom ons almal gooi skouer aan die wiel met ons geloof en met ons hele gemeente se geloofsprestasies. Kom ons verbeter.
Kom ons wees wat die Here Jesus Christus ons gemaak het deur sy bloed – ’n hemelse gemeente wat God van harte dien.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 2:6

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 September 2004 (aand)