Sing vooraf: Psalm 130:3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 128:1

Gebed
Amen.

Psalm 8:4, 5

Skriflesing:     Filippense 4
Teks:               Filippense 4:19; Kategismus Sondag 50

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. (Filippense 4:19 AFR1953)

Ons lewe en ons gebede moet altyd in die teken daarvan staan dat die eer van God baie groter is as ons eer. Daarom moet dit vir ons baie belangriker wees dat die Here verheerlik word in ons lewens as wat dit is dat ons nood wat ons mag ervaar, verlig moet word.

Ons het nou al in van die vorige preke gekyk wat dit beteken as ons bid dat die Here sy koninkryk moet laat kom en sy wil moet laat geskied.

Vanaand kyk ons na die deel van ons gebede waarin ons bid vir daaglikse versorging. Ons kyk na verskillende aspekte wat deel vorm van ons gebed wanneer ons bid vir versorging:

1.      Ons moet die algenoegsaamheid van God bely.
2.      Ons moet bid vir versorging, maar ook werk!

1.      Die eerste aspek is dat hierdie deel van ons gebed die algenoegsaamheid van God moet bely.

Die Here is so almagtig dat daar niks of niemand is wat Hom kan beperk nie.
Die ewige en onmeetbare bestaan van die Here maak dat Hy sy genade kan uitdeel soos wat dit Hom behaag.
Ons moet natuurlik ook ons gesamentlike afhanklikheid van die Here bely.
Het u al daaroor gedink dat die seën van die Here meestal verborge seëninge is? Wie seën jou sodat jy met smaak kan eet?
Daarom moet ons ook elke dag bid vir die Here se versorging. In die geloof het ons twee afstande waarna ons vooruit moet kyk.
Daarom moet ons die Here elke dag smeek om ons deur daardie dag te neem, want ons en die dood staan net ’n handbreedte van mekaar af.
2.      In die tyd waarin ons lewe is dit belangrik om net weer te beklemtoon dat ons saam met ons gebede dat die Here ons moet versorg, ook nog die roeping het om te werk.

Elke mens moet werk. Dit was die heel eerste opdrag wat die Here vir ons gegee het.
Ons kan ook nie bid vir iets en dan maar net lydelik sit en wag dat die Here dit iewers vandaan moet gee nie.
Ons gebed kan nooit vervang word met werk of geld nie.
Die Here het ons juis op die aarde geskape waar alles middellik gebeur.
In die Onse Vader bid ons vir ons daaglikse brood. Dalk is daar van ons wat nie mooi besef wat ons bid nie.
Ons gebed moet so opreg wees dat dit vry is van alle kunsmatige tevredenheid.
Die teksvers uit Filippense vat dit alles saam: Die Here se rykdom is onnoembaar groot.
Dit beteken dat die Here ons seën met verlossende genade.
Kom ons bid en glo in volle afhanklikheid van die Here vir alles wat ons nodig het.

Kom ons lees Kategismus Sondag 50 saam.

Vraag 125: Wat is die vierde bede?
Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is (a), sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is (b), en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie (c). Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel (d).
(a) Ps 145:15; 104:27; Matt 6:26. (b) Jak 1:17; Hand 14:17; 17:27. (c) 1 Kor 15:58; Deut 8:3; Ps 37:16; 127:1, 2. (d) Ps 55:23; 62:11; 146:3; Jer 17:5, 7.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:8

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Maart 2007 (aand)