Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 100:1-4

Gebed

Psalm 107:5, 6

Skriflesing: Galasiërs 1
Teks: Kategismus Sondag 15; Galasiërs 1:4

. . . wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader.

Die kerke in die provinsie van Galasië is deur valse leraars op ’n dwaalweg gebring.
Omdat Paulus hierdie kerke liefgehad het, kon hy nie toelaat dat die onkruid van die Satan hier voortwoeker en die akker van die kerk inneem nie. Daarom stel vers 4 dit wat ons bereik deur die kruisdood van Christus skerp in die lig:

. . . wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld.

Dit is waaroor dit gaan in die evangelie: Jesus se liefde vir ons was so groot dat Hy so geweldig baie smarte verduur het sodat ons uit die mag van die sondes uitgeruk kan word.

Dink nou net waarin hierdie selfoffergawe van Christus bestaan. Hier skryf die Bybel:
“. . . wat Homself gegee het . . .”
Kyk ook vir wie Christus Homself gegee het.
Sy dood word ’n offer genoem.
Daarom bring God self die laaste offer.
Hierdie oorgawe van Christus aan lyde en die dood was ook heeltemal vrywillig. Dit maak die misterie van verlossing soveel groter.
Kyk ook hoe het Christus ons versoening volbring.
Christus laat Hom ook veroordeel deur Pontius Pilatus. Al is Hy onskuldig, Hy bewillig dit.
Hy laat Hom ook kruisig.
Waarom doen die Here Jesus Christus dit? Wat bereik Hy as Hy op hierdie manier sterf?
Hy verlos ons nie alleen van die toorn van God oor ons nie. Ook nie net van die vloek van die wet nie.
As dit nie vir Jesus Christus se verlossing is nie, is die situasie heeltemal anders!
Maar omdat ons te swak was – en nog is – om weerstand te bied, het Jesus Christus die weerstand kom bied. Hy het ons soos ’n stuk hout wat brand uit die vuur kom trek sodat ons nie heeltemal in vlamme moet opgaan nie. Dis die beeld wat in die Ou Testament in die boek Sagaria gebruik word.

Kom ons spieël ons onsself hierin:
Wie van ons kan verstaan dat dit die wil van God was? Wie van ons kan verstaan dat daar nou versoening is? Wie kan verstaan dat die Vader en die Seun besluit het dat die Seun sal sterf, terwyl die Vader en die Seun een is?
Daarom is die oordeel in hierdie preek net so diep soos die genade.
Geliefde broeder en suster, ken jy jou sonde? Besef jy waarheen jy op pad is met jou lewe? En dat ons nie in staat is om een enkele sonde voor God uit te wis nie? Dan sal u weet hoeveel genade u in Christus Jesus het omdat Hy u van al hierdie sondes verlos het.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 68:13

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 28 September 2003 (aanddiens)