Sing vooraf:  Psalm 16:1.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 3

Gebed.
Amen.

Psalm  27:4

Skriflesing:  Galasiërs 4.
Teks:  Galasiërs 4:4, 5

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. (Galasiërs 4:4-5 AFR53)
 
Toe die apostel Paulus vir die Galasiërs gepreek het dat ons geregverdig word uit genade alleen, want die Here Jesus het totaal en ten volle vir ons sondes betaal voor God, het die Joodse predikers vir hom kwaad geword.
Om die dwaasheid van verslawing onder die wet aan die volk te verduidelik, het die apostel Paulus ‘n gelykenis gebruik.  Hy het die kerk van die Ou Testament voorgestel as ‘n minderjarige kind.  Hierdie kind het ‘n onderwyser (tugmeester)

So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. (Galasiërs 4:3 AFR53)

Die onderwyser ,moet hierdie kind die eerste beginsels van die wêreld leer  -  soos wat ‘n kind die eerste beginsels van sy wetenskaplike opvoeding op skool leer.
Ons gee aandag aan drie dinge wat met hierdie daad gebeur het:

1.      Die werk van God.
2.      Die verskriklike vernedering van Christus.
3.      Die verlossing en aanneming van sy kerkvolk.

1. Die werk van God.

God wat oor alle tye beskik, het sy Seun gestuur toe Hy bepaal het dat dit die volheid van die tyd was.
Kyk hoe tree die Here op:  Ons optrede is om oortreders dadelik te straf  -  en as dit ‘n ernstige oortreding is, moet die oortreder erg gestraf word.
Die grootsheid en onverstaanbaarheid van God se liefde kom daarin uit dat Hy verkies om ons te versoen eerder as om ons te verdelg.
God skenk sy ewige Heilige Gees aan ons om hierdie groot daad van God aan ons te openbaar, sodat ons dit kan glo.
(NB: Hy verduidelik dit nie sodat ons dit kan verstaan nie  -  Hy openbaar dit sodat ons dit kan glo.)

2. Die verskriklike vernedering van Christus.

Die Seun van God word uit ‘n vrou, Maria, gebore.
Die Seun van God kon beslis op ‘n ander manier ook gekom het:  Hy kon bloot verskyn het as die almagtige God, maar God wil dit nie so doen nie.
Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. (Hebreërs 2:17 AFR53)

Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. (Hebreërs 4:15 AFR53)

Teenoor Hom is ons.
Toe kom die Seun van God ook soos ons onder die wet van die Here:

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet,  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. (Galasiërs 4:4-5 AFR53)

Weer ‘n keer is dit nie ‘n ding wat ons kan verstaan nie  -  ons moet dit net glo.
  3. Die verlossing en aanneming van sy kerkvolk.

Tog is dit net een deel van die dinge wat waar is van die Seun van God.  Daar is nog heelwat meer dinge wat waar is van Hom:
So word die Seun van God ‘n mens, sodat Hy die toorn van God teen al die sondes van die kerkvolk wat onder die wet gedoen is te dra.  God straf Hom dus in hulle plek.
Die resultaat:  Nou is ons nie meer diensknegte van die sonde nie. Ons is nou kinders van God.
Kom ons kyk saam na Kategismus Sondag 14:

Vraag 35:  Wat beteken:  wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria?
Antwoord:  Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is (a) en bly (b), die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria (c) deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het (d).  So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid (e), in alles aan sy broers gelyk (f), behalwe die sonde (g).
(a)1 Joh 5:20;  Joh l:l;  17:3;  Rom 1:3, Kol 1:15.  (b) Rom 9:5.  (c) Gal 4:4;  Luk 1:31, 42, 43.  (d) Matt 1:20;  Luk 1:35.  (e) Rom 1:3;  Ps 132:11;  2 Sam 7:12;  Luk 1:32;  Hand 2:30.  (f)  Fil 2:7;  Heb 2:14, 17.  (g) Heb 4:15.

Vraag 36:  Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
Antwoord:  Dat Hy ons Middelaar is (a), en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek (b).
(a)Heb 7:26, 27.  (b) 1 Pet 1:18, 19;  3:18;  1 Kor 1:30, 31;  Rom 8:3, 4;  Jes 53:11;  Ps 32:1.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  36:2, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 September 2005 (aand)